Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 31
17 Φεβρουαρίου 1998

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2579

Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 1 Απαλλαγές, έκπτωση δαπανών από το εισόδημα και προθεσμία υποβολής της δήλωσης
Αρθρο 2 Προσδιορισμός ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα
Αρθρο 3 Υπολογισμός, προκαταβολή και παρακράτηση του φόρου
Αρθρα 4 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
Αρθρο 5 Αντικειμενικά κριτήρια
Αρθρο 6 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων
Αρθρο 7 Φορολογητέα κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων
Αρθρα 8 Αυτοτελής φορολογία αφορολόγητων αποθεματικών
Αρθρο 9 Φορολογία έντοκων τίτλων και χρηματιστηριακών συναλλαγών
Αρθρο 10 Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Αρθρο 11 Αύξηση κεφαλαίου εταιριών -Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ/τος 1297/1972
Αρθρο 12 Επιβολή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Αρθρο 13 Αύξηση της αξίας των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 -Κατάργηση ορισμένων πάγιων τελών χαρτοσήμου
Αρθρο 14 Φορολογία Κεφαλαίου
Αρθρο 15 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
Αρθρο 16 Φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.)
Αρθρο 17 Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕ.Π.Ε.) ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ.
Αρθρο 18 Μετατροπή - Έδρα - Εποπτεία
Αρθρο 19 Σκοπός - Αρμοδιότητες
Αρθρο 20 Διοίκηση του ΚΕ.Π.Ε. - Επιστημονικός Διευθυντής
Αρθρο 21 Ομάδα ερευνητικού προγραμματισμού
Αρθρο 22 Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης
Αρθρο 23 Πόροι του ΚΕ.Π.Ε. - Διευκολύνσεις
Αρθρο 24 Προσωπικό του Κέντρου - Εξουσιοδοτήσεις
Αρθρο 25 Λοιπές σχετικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 26 Οργανωτικά θέματα
Αρθρο 27 Διαφάνεια σης οικονομικές σχέσεις του Κράτους και των δημόσιων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα
Αρθρο 28 θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
Αρθρο 29 Θέματα Χ.Α.Α. και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αρθρο 30 Διευθετήσεις θεμάτων δημοσίων εσόδων
Αρθρο 31 Λοιπές διατάξεις
Αρθρο 32 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομαι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ. ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: