Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 66
22 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4061

Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρθρο 1 Ορισμοί
Αρθρο 2 Συμβατική και ψηφιακή βάση δεδομένων
Αρθρο 3 Αρμόδια όργανα
Αρθρο 4 Παραχωρήσεις ακινήτων
Αρθρο 5 Εκμίσθωση λατομείων
Αρθρο 6 Παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς
Αρθρο 7 Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος
Αρθρο 8 Χρονική διάρκεια παραχώρησης
Αρθρο 9 Τίμημα παραχώρησης
Αρθρο 10 Διαδικασία δημοπρασίας
Αρθρο 11 Όροι παραχώρησης της χρήσης
Αρθρο 12 Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων
Αρθρο 13 Ειδική διοικητική προσφυγή
Αρθρο 14 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
Αρθρο 15 Αρμοδιότητες Επιτροπής
Αρθρο 16 Διαχείριση ακινήτων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρθρο 17 Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας
Αρθρο 18 Αρμοδιότητες
Αρθρο 19 Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
Αρθρο 20 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αρθρο 21 Έκδοση τίτλου κυριότητας
Αρθρο 22 Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο
Αρθρο 23 Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων
Αρθρο 24 Ακίνητα για βόσκηση
Αρθρο 25 Αρμόδια δικαστήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 26 Ρυμοτόμηση ακινήτων Καταχώρηση πράξεων
Αρθρο 27 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
Αρθρο 28 Αγροτικά ακίνητα διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών
Αρθρο 29 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 998/1979 (Α΄ 289)
Αρθρο 30 Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν. 674/1977 (Α΄ 242)
Αρθρο 31 Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών
Αρθρο 32 Συμπλήρωση άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
Αρθρο 33 Τροποποίηση άρθρου 28 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
Αρθρο 34 Τροποποίηση του Π . Δ . 402/1988 ( Α΄ 187)
Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Α΄ 17/2001)
Αρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 37 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 38
Αρθρο 39
Αρθρο 40 Παραχώρηση εγκαταστάσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Αρθρο 41
Αρθρο 42
Αρθρο 43
Αρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: