Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 84
2 Ιουνίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3850

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος ο παρών κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1 Αντικείμενο
Αρθρο 2 Έκταση εφαρμογής
A ρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
A ρθρο 4 Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) - Εκπρόσωποι των εργαζομένων
A ρθρο 5 Αρμοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε. και εκπροσώπου εργαζομένων
A ρθρο 6 Αριθμός μελών Ε.Υ.Α.Ε. - Υποχρεώσεις εργοδοτών
A ρθρο 7 Εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. - Προστασία
A ρθρο 8 Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας της επιχείρησης
A ρθρο 9 Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης
A ρθρο 10 Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Αρθρο 11 Προσόντα τεχνικού ασφάλειας
Αρθρο 12 Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας
Αρθρο 13 Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων
Αρθρο 14 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας
Αρθρο 15 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας
Αρθρο 16 Προσόντα ιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού
Αρθρο 17 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας
Αρθρο 18 Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
Αρθρο 19 Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο -Υποχρέωση ενημέρωσης
Αρθρο 20 Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
Αρθρο 21 Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
Αρθρο 22 Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων
Αρθρο 23 Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
Αρθρο 24 Γνωμοδοτική επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π.
Αρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Αρθρο 26 Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.)
Αρθρο 27 Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.)
Αρθρο 28 Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για τις οικοδομές και τα εργοταξιακά έργα και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάματος - Σαλαμίνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αρθρο 29 Σχεδιασμός χώρων εργασίας
Αρθρο 30 Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης - Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου
Αρθρο 31 Συντήρηση - Έλεγχος
Αρθρο 32 Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας
Αρθρο 33 Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ
Αρθρο 34 Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών
Αρθρο 35 Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Αρθρο 36 Ορισμοί
Αρθρο 37 Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών
Αρθρο 38 Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες
Αρθρο 39 Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες
Αρθρο 40 Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες
Αρθρο 41 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αρθρο 42 Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών
Αρθρο 43 Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών
Αρθρο 44 Ειδικές διατάξεις για εργαζομένους σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.
Αρθρο 45 Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος
Αρθρο 46 Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων
A ρθρο 47 Ενημέρωση εργαζομένων
A ρθρο 48 Εκπαίδευση εργαζομένων
A ρθρο 49 Υποχρεώσεις εργαζομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αρθρο 50 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 51 Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης
Αρθρο 52 Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις
Αρθρο 53 Επαγγελματικός προσανατολισμός
Αρθρο 54 Χρονικά όρια εργασίας
Αρθρο 55 Αμοιβή
Αρθρο 56 `Αδειες
Αρθρο 57 Βιβλιάριο εργασίας
Αρθρο 58 Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες
Αρθρο 59 Μητρώο ανηλίκων
Αρθρο 60 Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης
Αρθρο 61 Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες
Αρθρο 62 Ιατρικές εξετάσεις
Αρθρο 63 Ιατρική πιστοποίηση
Αρθρο 64 Αξιώσεις ανηλίκων
Αρθρο 65 Εργασιακό περιβάλλον - Κίνδυνοι - Πρόληψη
Αρθρο 66 Απαγόρευση εργασίας
Αρθρο 67 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 68 Ναυτική εργασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 69 Όργανα ελέγχου
Αρθρο 70 Παροχή στοιχείων - Εχεμύθεια οργάνων
Αρθρο 71 Διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 72 Ποινικές κυρώσεις
Αρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Αρθρο δεύτερο

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κώδικα.

2. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται «Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας», «Νομαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» και «Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» νοούνται, αντιστοίχως, οι κατά τον παρόντα κώδικα «Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων», «Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων» και το «Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων».

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: