Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2561

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.46157

Τροποποίηση (3η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.37400/19-05-2017 (Β΄ 1752) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 34 του Ν. 4447/2016 (Α΄ 241), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ80/31-10-2017 (Β΄ 3904) απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Τη με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017» (Β΄ 1752, ΑΔΑ: Ω8ΑΔ465ΦΥΟ-Λ9Ρ).

8. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1560/10-01-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα "Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/ προμηθευτές, έτους 2017" (Β΄ 1752)» (Β΄ 26, ΑΔΑ: 7ΙΖΨ465 ΦΥΟ-Λ41).

9. Τη με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 32285/17-05-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Τροποποίηση (2η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα "Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017" (Β΄ 1752)» (Β΄ 1879, ΑΔΑ: ΨΤΣ6465ΦΥΟ-Γ4Ξ).

10. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.97594/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΗ3Τ465ΦΥΟ-Ν13) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί Εγκρίσεως Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τις με αριθμ. Β2β/Γ.Π.13995/23-02-2017 (ΑΔΑ: 699Γ465ΦΥΟ-Γ3Η), Β2β/Γ.Π.25207/4-04-2017 (ΑΔΑ:Ω6Χ6465ΦΥΟ-2Ψ1), Β2β/Γ.Π.32348/10-05-2017 (ΑΔΑ: 73ΩΥ465ΦΥΟ-8ΘΠ), Β2β/Γ.Π.55842/28-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΘΙ465ΦΥΟ-9Β5), Β2β/Γ.Π.78302/20-10-2017 (ΑΔΑ: 6Υ2Ζ465ΦΥΟ-ΘΣΙ), Β2β/Γ.Π.75977/30-10-2017 (ΑΔΑ: 96Γ2465ΦΥΟ-2ΕΡ), Β2β/Γ.Π.86848/23-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΖ5465ΦΥΟ-ΖΥΙ) και Β2β/Γ.Π. 93056/14-12-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΗΠ465ΦΥΟ-1Ι6) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί Εγκρίσεως 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης και 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

11. Τη με αριθμ. 793η απόφαση της 472ης/13-06-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε συνέχεια της ΔΒΕ3/1124/13-06-2018 εισήγησης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ για την τροποποίηση της εν θέματι αναφερόμενης απόφασης.

12. Τη με αριθμ. Β2β/ΓΠ.47521/20-06-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ τ.ε. και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 (Β΄ 1752) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.1560/10-01-2018 (Β΄ 26) και με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.32285/17-05-2018 (Β΄ 1879) υπουργικές αποφάσεις, ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 3 της με αριθμ Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05­2017 (Β΄ 1752) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.32285/17-05-2018 (Β΄ 1879) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο παρόχους για παροχή από αυτούς προς τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους. Εάν το ποσό αυτόματης επιστροφής του παρόχου, είναι ίσο ή υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της ετήσιας υποβαλλόμενης δαπάνης του, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης (rebate) και των μη αποδεκτών δαπανών από τον έλεγχο και εκκαθάριση, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10%, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής μίας δόσης, τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό προς εξόφληση, καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής στον οποίο έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω».

2. Η παράγραφος 7 της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/ 19-05-2017 (Β΄ 1752) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή προστέθηκε με την με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.32285/17-05-2018 (Β΄ 1879) υπουργική απόφαση, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1γ του άρθρου 34 του Ν. 4447/2016 (Α΄ 241) και σε περίπτωση που σε κάποια υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής για το α΄ εξάμηνο, τότε το ποσό μεταφέρεται στο β΄ εξάμηνο αυξάνοντας αντίστοιχα το εξαμηνιαίο όριο της κύριας κατηγορίας. Ανάλογα αν και για το β΄ εξάμηνο δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής σε κάποια υποκατηγορία, τότε το εναπομείναν ποσό μεταφέρεται στην κύρια κατηγορία αυξάνοντας αντίστοιχα το όριό της. Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά για μια κύρια κατηγορία από την ανωτέρω διαδικασία, μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτόματης επιστροφής εντός της κύρια κατηγορίας, συνολικά και για τα δύο εξάμηνα. Ειδικότερα στην κύρια κατηγορία «Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας» το εναπομείναν ποσό τόσο από το α΄ εξάμηνο όσο και από το β΄ εξάμηνο μεταφέρεται στην υποκατηγορία «Φ.Υ.Α. - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» αυξάνοντας κατ΄ αντίστοιχο ποσό το όριο της υποκατηγορίας στο β΄ εξάμηνο και σε περίπτωση που παραμένει υπόλοιπο ποσό, τότε αυτό μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία εντός των Φορέων Υποστήριξης Αναπηρίας με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτόματης επιστροφής εντός της κύριας κατηγορίας. Αν μια κύρια κατηγορία δεν αποτελείται από υποκατηγορίες και υφίσταται εναπομείναν ποσό είτε στο α΄ εξάμηνο, είτε στο β΄ εξάμηνο είτε και στα δύο, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία η οποία εμφανίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες το μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής αθροιστικά και για τα δύο εξάμηνα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: