Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3391

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1159

Καθορισμός των βοηθητικών δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μετα- φορές τα έσοδα των οποίων είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 1, 2 και 26α του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77), όπως ισχύουν,

γ. του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

4. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β' 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968 Β' και 1238 Β') απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια- τάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 372 Β') απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 27/1975 ορίζεται ότι με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται φόρος και εισφορά στα υπό ελληνική σημαία πλοία. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο επιβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού φόρος, εξαντλεί κάθε υποχρέωση του πλοιοκτήτη, καθώς και του μετόχου ή του εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, οποιουδήποτε τύπου από το φόρο εισοδήματος, όσον αφορά στα κέρδη τα οποία προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων.

2. Τα πλοία με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 26α του ν. 27/1975, υπόκεινται και αυτά σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

3. Εκτός από τις κύριες δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών, υφίστανται ορισμένες βοηθητικές δρα- στηριότητες του πλοιοκτήτη που είναι συνδεδεμένες με τις θαλάσσιες μεταφορές και οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες για τον φόρο χωρητικότητας του ν. 27/1975.

Τέτοιες δραστηριότητες επί των πλοίων ορίζονται:

α) Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, όλες οι παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες, οι δραστηριότητες εστίασης (φαγητά και ποτά), ψυχαγωγίας, λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού και περιποίησης επιβατών επάνω σε επιλέξιμο πλοίο, δεδομένου ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται ως παρεπόμενες σε σχέση με τις δραστηριότητες των θαλάσσιων μεταφορών επιβατών από το πλοίο αυτό και με την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση και η χρήση αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών γίνεται επάνω στο πλοίο και όλες οι δραστηριότητες αυτές γίνονται αποκλειστικά από τον πλοιοκτήτη.

Επίσης, επιλέξιμη στον φόρο χωρητικότητας είναι η λειτουργία εγκαταστάσεων του πλοιοκτήτη για έκδοση εισιτηρίων και τερματικών σταθμών επιβατών, οι οποίες συνδέονται αποκλειστικά με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες του που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας.

Αντίθετα, τα έσοδα από την εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών, από τα καζίνο, από την πώληση ειδών πολυτελείας (με εξαίρεση το αλκοόλ, τον καπνό και τα αρώματα), καθώς και από εκδρομές στην ξηρά, δεν είναι επιλέξιμα στον φόρο χωρητικότητας.

β) Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, η φόρτωση και η εκφόρτωση φορτίου σε επιλέξιμο πλοίο (κύρια ναυτιλιακή δραστηριότητα) το οποίο εκμεταλλεύεται επιλέξιμος πλοιοκτήτης, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης εμπορευματοκιβωτίων εντός της περιοχής του λιμένα αμέσως πριν ή αμέσως μετά το ταξίδι από τον ίδιο τον πλοιοκτήτη (βοηθητική δραστηριότητα) θεωρούνται επιλέξιμες στον φόρο χωρητικότητας.

γ) Η εκμίσθωση χώρων επί του πλοίου για επιχειρηματικές πράξεις από τρίτους με τη λειτουργία καταστημάτων πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, κάθε είδους διαφημίσεων κ.λπ., για μεν τον πλοιοκτήτη αποτελεί επιλέξιμο έσοδο από την άμεση χρησιμοποίηση του ίδιου του πλοίου (εκμετάλλευση πλοίου), για δε τους τρίτους το εισόδημα που προκύπτει από αυτή αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις ως μη επιλέξιμο έσοδο στον φόρο χωρητικότητας.

δ) Κάθε συναφής δραστηριότητα με τις προαναφερόμενες.

4. Οι περιπτώσεις των βοηθητικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, θεωρούνται το ίδιο επιλέξιμες και για τα πλοία με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που φορολογούνται με το άρθρο 26α του ν. 27/1975.

5. Μετά την έκδοση της παρούσης, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: