Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3802

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23327 ΕΞ 2024

Προσθήκη στοιχείων ασφαλιστικής ικανότητας που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022, άλλες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. α) Του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 136) και ιδίως το τρίτο εδάφιο της παρ. 10, όπως προστέθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα με το άρθρο 85 του Ν. 4985/2022 (Α΄ 203),

β) της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 36), δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκε στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»,

γ) του άρθρου 23 του Ν. 4529/2018 «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη» (Α΄ 56),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR) (L 119),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

ζ) του άρθρου 47 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130), σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139),

ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ιδ) του π.δ 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλεγγύης» (Α΄ 168),

ιε) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8),

ιστ) της υπ΄ αρ. 102928/2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄4441),

ιζ) του π.δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 91),

ιη) της υπ΄ αρ. 65928/13-07-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄ 4526),

ιθ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπ΄ αρ. 4082/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136)» (Β΄ 3982).

3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των ασφαλισμένων, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες σχετικές με την ιδιότητά τους αυτή.

6. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας με υπ΄ αρ. 25539 «Ασφαλιστική Ικανότητα (για συνταγογράφηση)» και 8741 «Επιβεβαίωση στοιχείων μητρώων» προς το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

7. Την υπό στοιχεία 20882 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

1. Σκοπός της παρούσας είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα η οποία χορηγείται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 8 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και του άρθρου 23 του Ν. 4529/2018 (Α΄ 56), ως ισχύει.

2. Με την παρούσα:

α) Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 στοιχεία που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (Α΄ 36),

β) καθορίζεται η διαδικασία ανάκλησης και επανέκδοσης των στοιχείων της περ. α΄

γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022.

`Αρθρο 2
Προσθήκη στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1. Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 στοιχεία ή μέρος των στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 (Α΄ 36).

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 αποτυπώνονται σε ηλεκτρονικό έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr - ΕΨΠ).

3. Το έγγραφο της παρ. 2:

α) Δημιουργείται με άντληση των δεδομένων του μέσω διαλειτουργικότητας με το Ενιαίο Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ»,

β) δεν επέχει θέση βεβαίωσης και δεν υπάρχει υποχρέωση για επίδειξή του σε παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών,

γ) συνδέεται μονοσήμαντα με τον ασφαλισμένο, χρήστη του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 καθώς και τα έμμεσα μέλη του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),

δ) δεν ιδρύει, αλλοιώνει, καταργεί ή άλλως επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τον κάτοχό του.

4. Οι πολίτες που έχουν προχωρήσει στην έκδοση του εγγράφου της παρ. 2, δύναται να λαμβάνουν ενημερωτικές ειδοποιήσεις στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022, σχετικές με την Ασφαλιστική τους Ικανότητα.

`Αρθρο 3
Διαδικασία ανάκλησης και επανέκδοσης των στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας

1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της Ασφαλιστικής Ικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο του ψηφιακού αποθετηρίου.

2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του φυσικού προσώπου καθώς και σε περίπτωση λήξης της Ασφαλιστικής Ικανότητας, που αποτυπώνονται στο έγγραφο του άρθρου 2, ο χρήστης της εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 δύναται να ανακαλέσει το έγγραφο και να το επανεκδώσει ύστερα από επικαιροποίηση των στοιχείων στον αρμόδιο φορέα.

`Αρθρο 4
Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3, το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και 84 του Ν. 4727/2020.

`Αρθρο 5
Τεχνικά - Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022.

`Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2024

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: