Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
1300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Α.Πρωτ.1113309/1303/Λ. Τ. & Ε.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1300

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΏΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ & Β΄

Θέμα:

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρον 25-33 του νόμου "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε από τη Βουλή και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες κατά βάση εντάσσονται στο πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων και της απλούστευσης της φορολογίας, γίνονται ρυθμίσεις που αφορούν στα κατωτέρω θέματα ειδικών φορολογιών:

1. στην κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους των παγίων τελών χαρτοσήμου που Επιβάλλονται στα διάφορα έγγραφα.

2. στην κατάργηση της χρήσης κινητών επισημάτων για την είσπραξη οιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

3. στην ενοποίηση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στην έκδοση αδείας των αυτοκινήτων οχημάτων.

4. στην ενοποίηση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στη μεταβίβαση των αυτοκινήτων οχημάτων.

5. στην καθιέρωση ενιαίου τέλους στη μεταβίβαση μοτοποδηλάτων με κυλινδρισμό μέχρι 50 κ.ε. σ΄ αντικατάσταση του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου.

6. στην εξουσιοδότηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίζουν με αποφάσεις τους τα ποσά που θα αποδίδονται στα δικαιούχα πρόσωπα των δικαιωμάτων τους λόγω της, κατά τα ανωτέρω, ενοποίησης

7. στη μείωση κατά 50% για το έτος 2001 των τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα.

8. στην καθιέρωση ενιαίου ειδικού σήματος για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ αυτοκινήτων, των ΦΙΧ αυτοκινήτων τύπου JEEP και των τροχόσπιτων και στη μείωση του ποσού που καταβάλλουν τα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας πρόσωπα για την προμήθεια του σήματος αυτού.

9. στην αύξηση του ειδικού τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

10. στην καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων για τη λειτουργία των ηλεκτρικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

11. στην καθιέρωση διοικητικού προστίμου σε περίπτωση κατάσχεσης παιγνιομηχανήματος ως τυχερού.

12. στη δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να επιτραπεί η σύνταξη υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86 για το έτος 2001 με χρήση φωτοτυπιών των ενσήμων εντύπων των δηλώσεων αυτών επί των οποίων θα επικολλάται το αντίστοιχο τέλος χαρτοσήμου.

13. στην κατάργηση του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ακατέργαστο θείο,

14. στη διαμόρφωση σε ΕΥΡΩ από 1/1/2002 των παγίων ποσών που είναι καθορισμένα σε δραχμές είτε αυτά αναφέρονται σε φορολογικές επιβαρύνσεις είτε σε κλιμάκια ποσών επί των οποίων επιβάλλονται οι πάγιες επιβαρύνσεις, σχετικά με θέματα των ειδικών φορολογιών.

ΕΙΔΙΚΑ

Για τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχουμε ειδικότερα τις κατωτέρω οδηγίες.

`Αρθρο 25
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται σημαντικές ρυθμίσεις στα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, από 1/1/2001, τα άρθρα 17-20 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και καταργούνται τα άρθρα 21-29 του Κώδικα αυτού, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 27 και την παρ. 9 του άρθρου 28. Με τις ρυθμίσεις αυτές καταργείται το μεγαλύτερο μέρος των παγίων τελών χαρτοσήμου που επιβάλλονται είτε με τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου είτε με διατάξεις άλλων νομοθετημάτων. Τα μόνα πάγια τέλη χαρτοσήμου που θα επιβάλλονται από 1/1/2001 θα είναι όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 20, του Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται και διαμορφώνονται με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις από 1/1/2001 θα επιβάλλονται μόνο τα εξής πάγια τέλη χαρτοσήμου:

1. τα τέλη που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως τούτο αντικαθίσταται, για τα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτόνων και για τα αντίγραφα αυτών που υποβάλλονται στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών (2%ο) που υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας και τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 δραχμών ή στο 1/4 του ποσοστού αυτού εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και γι΄ αυτά που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση (2%ο), υπολογίζονται δε τα τέλη αυτά στην αμοιβή του μελετητή του έργου και δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 δρχ. Ως προς τα τέλη αυτά δεν γίνεται μεταβολή με τις νέες διατάξεις. Σημειώνεται, πάντως, ότι τα τέλη αυτά στην ουσία υπολογίζονται κατά τρόπο αναλογικό, όπως άλλωστε συνέβαινε και με τις παλαιές διατάξεις, έχουν ενταχθεί όμως, όπως και πριν, στο κεφάλαιο των παγίων τελών, επειδή στην ουσία πρόκειται για τα τέλη των σχεδίων κ.λπ.

2. τα τέλη για τα έγγραφα που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 18, όπως τούτο αντικαθίσταται και ειδικότερα για τις άδειες και ανανεώσεις που περιοριστικά ορίζονται στον τίτλο Α του άρθρου αυτού, για τα ναυτιλιακά έγγραφα, τα διπλώματα, πτυχία κ.λπ. που περιοριστικά ορίζονται στον τίτλο Β του ίδιου άρθρου και για την έκδοση διαβατηρίων και την ανανέωση που προβλέπεται στον τίτλο Γ του ίδιου άρθρου. Όπως θα παρατηρήσετε με τις νέες διατάξεις χαρτοσημαίνονται με τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα τέλη μόνο οι ρητά κατονομαζόμενες άδειας και ανανεώσεις αυτών, σε αντίθεση με τις παλαιές διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν επιβολή τέλους χαρτοσήμου 1000 δρχ. στις κάθε φύσης άδειες οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί σε διαφορετικό τέλος ή ατέλεια.

3. για τις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών καθώς και για τη δήλωση μεταβολής εργασιών για ίδρυση υποκαταστήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως αντικαθίσταται και διαμορφώνεται. Τα τέλη που ορίζονται με τις νέες διατάξεις δεν μεταβάλλονται πλην του τέλους της περίπτωσης α του τίτλου Α, το οποίο έχει αυξηθεί από 3000 σε 5000 δρχ. Σημειώνεται ότι η παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 2859/2000 αφορά στο νέο νόμο για το φόρο προστιθέμενης αξίας "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" που ψηφίστηκε με τη διαδικασία των νομοθετικών κωδίκων.

Σημειώνεται ότι τα τέλη που επιβάλλονται με το νέο άρθρο 19 εξακολουθούν να μην προσαυξάνονται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Στο άρθρο 20 του Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως αντικαθίσταται και διαμορφώνεται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 ορίζονται ρητά ορισμένα έγγραφα (αποδείξεις κ.λπ) που απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Οι εξαιρέσεις αυτές προβλέπονται κατά βάση και από τις παλαιές διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου. Προστέθηκαν, όμως και ορισμένες περιπτώσεις που με βάση τις παλαιές διατάξεις προβλεπόταν πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο καταργείται. Η προσθήκη των εξαιρέσεων αυτών κρίθηκε απαραίτητη για να τονισθεί ότι και μετά από την κατάργηση του πάγιου τέλους τα σχετικά έγγραφα δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και επομένως ούτε σε αναλογικό.

Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη τις περ. δ΄ του άρθρου 20 του κώδικα χαρτοσήμου, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώνεται μετά την αντικατάσταση του με την παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 για τις εξοφλήσεις των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, εξόδων κίνησης ή οποιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητας, θέρμανσης κ.λπ.) τα οποία πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή ατομικής επιχείρησης, αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πραγματοποιείται με απόδοση λογαριασμού και όχι και τις περιπτώσεις που τα ποσά καταβάλλονται κατ΄ αποκοπή. Τούτο γιατί στη δεύτερη περίπτωση δεν προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα πραγματοποίηση εξόδων για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων. Απαλλαγές, βεβαίως που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (όπως για τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς υπαλλήλους από το δημόσιο για εκτέλεση υπηρεσίας εντός ή , εκτός έδρας κ.λπ., σύμφωνα με τη διάταξη του Ν.Δ. 1266/1942 αρ.2 παρ.1 και Ν.Δ. 2156/1943 αρ.15 παρ.2) εξακολουθούν να ισχύουν.

Για τη μη επιβολή, όμως, τέλους χαρτοσήμου δεν θα ερευνάται αν τα δικαιολογητικά των εξόδων ή δαπανών υποβλήθηκαν στα οικεία τέλη χαρτοσήμου όπως προέβλεπε η διάταξη της περ. ζ΄ της παρ. 3 του παλαιού άρθρου 17 του κώδικα χαρτοσήμου δεδομένου ότι στη νέα διάταξη δεν έχει τεθεί τέτοια προϋπόθεση.

Όπως προαναφέρθηκε η κατάργηση των άρθρων 21 έως 29 του Κώδικα Χαρτοσήμου δεν αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 27 του Κώδικα αυτού (που αφορά στην επιβολή αναλογικού τέλους για το πρωτότυπο της έκθεσης στην περίπτωση που στην ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδικείου και συμβολαιογράφου βεβαιώνεται από τον ομνύοντα η λήψη χρηματικού ποσού) και την παρ. 9 του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα (που αφορά στην επιβολή αναλογικού τέλους 3% για κάθε απόγραφο ποινικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση.)

Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 η κατάργηση δεν αφορά το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15α του Κώδικα Χαρτοσήμου δηλαδή τα τέλη που επιβάλλονται στις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. Όπως επίσης ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 η κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου δεν συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου για τα έγγραφα στα οποία αφορούσε η επιβολή των παγίων τελών. Επομένως στα έγγραφα για τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σε καμία περίπτωση δεν θα επιβάλλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 20 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25.

Με την παρ.4 του άρθρου 25 ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης των παγίων τελών χαρτοσήμου. Ειδικότερα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα τέλη αυτά εισπράττονται:

Εάν δεν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ, με αποδεικτικό πληρωμής ή με τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά παράβολα είσπραξης τελών χαρτοσήμου, Εάν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ. με αποδεικτικό πληρωμής.

Με τις ίδιες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ορίζει με απόφαση του διαφορετικό τρόπο είσπραξης των τελών αυτών.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 καταργείται η χρήση κινητού επισήματος για είσπραξη του οποιοδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά σε κατάργηση τέλους χαρτοσήμου αλλά μόνο σε τρόπο είσπραξης. Παρέχεται, όμως, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφαση του να ορίζει ότι για το έτος 2001 επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η χρήση κινητού επισήματος. Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει τον τρόπο επιστροφής της αξίας των κινητών επισημάτων σε όσους κατέχουν αυτά.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 τα πάγια ποσά που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου αυτού, από 1/1/2002 ορίζονται σε ΕΥΡΩ

Όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 6 η ισχύς του άρθρου 25 αρχίζει από 1/1/2001, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού. Επόμενους η κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ισχύει από 1/1/2001. Αυτό σημαίνει ότι τα έγγραφα, για τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή (1/1/2001) δεν θα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Όπως προαναφέρθηκε η διαμόρφωση των ποσών σε ΕΥΡΩ, ισχύει από 1/1/2002. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα κυριότερα έγγραφα για τα οποία από 1/1/2001 καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 25.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΟΣΟ

1.

Εξοφλητικές αποδείξεις σχέσεων που υπήχθησαν στο νόμιμο τέλος

`Αρθρο 13 παρ. 1β ΚΤΧ

80δρχ.

2.

Παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο κ.λπ.) εφόσον η σχέση έχει χαρτοσημανθεί νομίμως

`Αρθρο 13 παρ. 1ε και 15 παρ. 1γΚΤΧ.

150δρχ.

3.

Οι εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις επί πωλήσεως και συμβάσεως έργον από επιτηδευματίες

`Αρθρο 15 παρ. 3 και 15ε παρ. 8 και 11ΚΤΧ

150δρχ.

4.

Ορισμένα έγγραφα επί μεταφοράς αγαθών

`Αρθρο 16 ΚΤΧ

30, 50,80,150 δρχ

5.

Τα έγγραφα τα μη υποκείμενα σε τέλος χαρτοσήμου Εάν προσάγονται ενώπιον αρχής

`Αρθρο 17 παρ. 1β ΚΤΧ

80δρχ.

6.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα εγγράφων

`Αρθρο 17 παρ. 1γ ΚΤΧ

80δρχ,

7.

Τα κατά συνέχεια φύλλα εγγράφων υποκειμένων εις αναλογικό ή πάγιο τέλος

`Αρθρο 17 παρ. 1ε ΚΤΧ

80δρχ

8.

Τα καταστατικά των σωματείων και συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οι πράξεις τροποποίησης αυτών

`Αρθρο 17 παρ. 2α ΚΤΧ

1500 δρχ.
380

9.

Μεταφράσεις

`Αρθρο 17 παρ. 2 περ. στ ΚΤΧ

1500 και 150 δρχ

10.

Η κύρωση υπογραφής

`Αρθρο 17παρ. 2ζ ΚΤΧ

50δρχ.

11.

Οι άδειες από δημόσιες και άλλες αρχές πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

`Αρθρο 18 ΚΤΧ

1000δρχ,

12.

Έγγραφα τελωνειακά (δηλωτικά, διασαφήσεις κ,λπ.)

`Αρθρο 21 ΚΤΧ

150 και 350δρχ,

13.

Πρωτόκολλα ορκωμοσίας δημοσίων υπαλλήλων

`Αρθρο 23, Γ΄ παρ. 1α ΚΤΧ

150δρχ,

14.

Οι υπαλληλικές ή άλλες συμβάσεις μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτών

`Αρθρο 23, Γ παρ. 1β ΚΤΧ

750δρχ.

15.

Οι συντασσόμενες από συμβολαιογράφους απογραφές

`Αρθρο 24 παρ 1β ΚΤΧ

380 δρχ.

16.

Τα διαμαρτυρικά

`Αρθρο 24 παρ 1γΚΤΧ

380δρχ,

17.

Τα έγγραφα με τα οποία δίνεται εξουσιοδότηση

`Αρθρο 24 παρ. 1δ ΚΤΧ

150δρχ.

18.

Έγγραφα πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας (εισαγωγικά δίκης, προτάσεις, ένδικα μέσα κ,λπ.)

`Αρθρο 25 ΚΤΧ

Από 30 ως 3380 δρχ.

19.

Έγγραφα υποθηκοφυλακείων (περιλήψεις εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεις, καταχωρίσεις πιστοποιητικά κ.λπ)

`Αρθρο 26 Α ΚΤΧ

Από 80 ως 750 δρχ

20.

Έγγραφα ληξιαρχείων

`Αρθρο 26 Β ΚΤΧ

Από 80 ως 300 δρχ. κατά φύλλο

21.

Αντίγραφα αποφάσεων και άλλων εγγράφων εκδιδόμενα παρά γραμματέων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών

`Αρθρο 27 παρ1 ΚΤΧ

80 και 120 δρχ κατά φύλλο

22.

Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από δικηγόρους

`Αρθρο 27 παρ.2 ΚΤΧ

50 δρχ, κατά φύλλο

23.

Επικυρωμένα έγγραφα αποσπάσματα και αντίγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους

`Αρθρο 27 παρ. 3 ΚΤΧ

50δρχ. κατά φύλλο

24.

Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου

`Αρθρο 27 παρ. 9 ΚΤΧ

80 δρχ.

25.

Έγγραφα ποινικής διαδικασίας

`Αρθρο 28 ΚΤΧ

Από 80ως1130 ,δρχ.

26.

Έγγραφα πειθαρχικής διαδικασίας

`Αρθρο 29 ΚΤΧ

Από 50 ως 450 δρχ.

27.

Μεταγραφή εγγράφων υποκείμενη σε πάγιο τέλος

`Αρθρο 34 παρ. 1β ΚΤΧ

150δρχ.

28.

Μεταβιβάσεις ακινήτων και πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων και μεταγραφή αυτών.

Ν. 1587/50 άρθρο 19 παρ. 1 όπως ισχύει

150δρχ,

29.

Δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου και γονικές παροχές.

Μεταγραφή αυτών

Ν- Δ. 3842/58 άρθρο 7 παρ. 1 όπως ισχύει

1500 και 3000 δρχ. 750 και 1500 δρχ

30.

Διαθήκες

`Αρθρο 24παρ. 1α ΚΤΧ

380 δρχ

31.

Εγγυητικές επιστολές και συμβάσεις παραχώρησης όντων

`Αρθρο 22 παρ. 1 περ. α και β ΚΤΧ

980 δρχ συνολικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονταν κατά 20% με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Η ανωτέρω παράθεση είναι ενδεικτική. Όπως προαναφέρθηκε, από 1/1/2001 καταργείται και κάθε άλλο πάγιο τέλος χαρτοσήμου εφόσον βεβαίως δεν προβλέπεται από τις νέες διατάξεις των άρθρων 17,18 και 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Τέλος διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 25 δεν καταργούνται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου.

`Αρθρο 26
Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας

Με ης διατάξεις του άρθρου αυτού ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος, με την ονομασία "τέλος άδειας οχήματος", τα τέλη χαρτοσήμου (5.000 ή 2.000 δρχ. κατά περίπτωση), η εισφορά υπέρ ΊΣΑ (30.000, 20.000, 5.000 κατά περίπτωση), τα τέλη χαρτοσήμου επί της εισφοράς ΤΣΑ (2%). η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%) και το γενικό παράβολο (500 δρχ.), που επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής. Το τέλος αυτό εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

Α. Ιδιωτικά Χρήσης

α) Μοτοσικλέτες δρχ, 3.000

β) Λοιπά οχήματα δρχ. 25.000

Β.Δημόσιας Χρήσης :

α) Μοτοσικλέτες δρχ. 10.000

β) Λοιπά οχήματα δρχ. 35.000

Διευκρινίζεται ότι το τέλος αυτό δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Από το ανωτέρω τέλος απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες, για τις άδειες κυκλοφορίας, τις αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις αυτών αναφορικά με όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων των υπηρεσιών αυτών. Η απαλλαγή αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν καταλαμβάνει άλλα πρόσωπα που δεν αποτελούν δημόσια υπηρεσία όπως ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. Επίσης απαλλάσσονται οι ανάπηροι για τις άδειες κυκλοφορίας, αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις αυτών που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους. Αντίθετα εφόσον δεν πρόκειται για αναπηρικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους δεν υπάρχει απαλλαγή έστω και αν το αυτοκίνητο ανήκει σε ανάπηρο που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, όπως π.χ. υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, δεν αφορούν το τέλος αυτό.

Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν από την έκδοση της άδειας. Προϋπόθεση δηλαδή έκδοσης, αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας είναι η καταβολή του κατά περίπτωση οφειλόμενου τέλους. Το τέλος αυτό θα εισάγεται στον Προϋπολογισμό του Δημοσίου στον ΚΑΕ 1374 με την ονομασία "τέλος άδειας οχήματος".

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει άδειες κυκλοφορίας, αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας εφόσον λαμβάνει χώρα από 1/1/2001, εμπίπτει στην ανωτέρω ρύθμιση ανεξάρτητα εάν η αρχική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1/1/2001.

Από 1/1/2002 τα ποσά των 3.000, 10.000, 25.000 και 35.000 δρχ. που προβλέπονται ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 9,30, 75, και 100 ΕΥΡΩ.

`Αρθρο 27
Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις στις μεταβιβάσεις οχημάτων.

1. Ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία "τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος", τα τέλη χαρτοσήμου (παρ. 4, 5, 6, άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972, όπως ισχύουν), ο πόρος υπέρ του ταμείου Νομικών ( παρ. 8 άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% (περιπ. α παρ. 3 άρθρο 33 ν. 1759/1988), που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, το οποίο ανέρχεται στα ποσά που κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού (27). Το τέλος αυτό αφορά τόσο τα ενάριθμα όσο και τα ανάριθμα οχήματα.

Εξάλλου, η παλαιότητα του οχήματος δεν διαφοροποιεί το ύψος του τέλους. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω τέλος δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η κατά περίπτωση ενοποίηση αφορά μόνο τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση), με αίρεση ή χωρίς αίρεση. Επομένως δεν αφορά τη μεταβίβαση που γίνεται από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή). Επίσης δεν αφορά την απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος λόγω κληρονομιάς. Εξάλλου η ενοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες των οχημάτων (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, καινούργια ή μεταχειρισμένα), ανεξάρτητα εάν καταρτίζεται ή όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σημειώνεται ότι η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3%, που επιβάλλεται στην από χαριστική αιτία μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν θίγεται.

Στο τέλος που επιβάλλεται με τις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν και οι μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης όταν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής όταν προέρχονται από τρίτες χώρες (μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων αυτών μεταξύ προσώπων που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοκίνητο με το ανωτέρω καθεστώς).

Προκειμένου περί μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

Από το ανωτέρω τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 27 παρ. 4, απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αφορά και τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις

διατάξεις του Φ.Π.Α. αλλά έχουν απαλλαγεί από το φόρο αυτό.

Στις μεταβιβάσεις που απαλλάσσονται από το τέλος αυτό επειδή εμπίπτουν

στις διατάξεις του Φ.Π..Α. δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου

Νομικών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

Στο τέλος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 εμπίπτει και η μεταβίβαση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας που πραγματοποιείται μέσω πλειστηριασμού, εφόσον, βέβαια, η μεταβίβαση του οχήματος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον δηλαδή ο πλειστηριασμός γίνεται κατά προσώπου που δεν είναι υποκείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εάν πραγματοποιείται ανταλλαγή αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, η οποία στην ουσία αποτελεί διπλή μεταβίβαση, κάθε μια από τις μεταβιβάσεις αυτές θα αντιμετωπίζεται ως προς την επιβολή ή μη του ανωτέρω τέλους, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως το τέλος θα επιβάλλεται για όποια μεταβίβαση είναι εκτός πεδίου εφαρμογής φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εφόσον συνάπτεται προσύμφωνο μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας δεν θα καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου έστω και αν λαμβάνει χώρα καταβολή κάποιου ποσού κατά τη σύναψη ,του προσυμφώνου ή μεταγενέστερα (λόγω αρραβώνα κ.λπ.) γιατί, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΊΈ, η επιβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου για το προσύμφωνο συναρτάται με την οφειλή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου για την οριστική σύμβαση, πράγμα που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση γιατί, όπως προαναφέρθηκε, το τέλος που προβλέπεται από το κοινοποιούμενο άρθρο 27, δεν αποτελεί τέλος χαρτοσήμου. Εάν το προσύμφωνο έχει καταρτισθεί μέχρι 31/12/2000 και έχει καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου, η δε οριστική σύμβαση μεταβίβασης γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε θα συμψηφίζεται με το τέλος μεταβίβασης οχήματος που προβλέπεται από τη διάταξη του κοινοποιούμενου άρθρου 27 και αν είναι μεγαλύτερο θα επιστρέφεται η διαφορά.

Τα παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση κ.λπ.) που συνάπτονται για την εξασφάλιση τιμήματος μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, για την οποία επιβάλλεται το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, αφού πλέον οι μεταβιβάσεις αυτές δεν είναι αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου. Εννοείται ότι δεν θίγεται η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1β του ν. 1642/1986 (ήδη άρθρο 63, παρ. 1β ν, 2859/2000) για τα παρεπόμενα σύμφωνα μεταβιβάσεων αυτοκινήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

Επομένως δεν θα γίνεται μεταβίβαση εάν δεν έχει βεβαιωθεί από τη Δ.Ο. Υ. Ότι έχει καταβληθεί και το τέλος αυτό.

Το τέλος θα εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και θα εισάγεται στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1376 με την ονομασία "τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος".

Η ανωτέρω ενοποίηση ισχύει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή. Καταλαμβάνει δηλαδή όλες τις μεταβιβάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2000.

Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση από 1/1/2001., πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον η σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων έχει γίνει από την ημερομηνία αυτή.

Από 1/1/2002 τα ποσά του ανωτέρω τέλους ορίζονται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνονται στα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου.

2. Επιβάλλεται από 1/1/2001 τέλος 5000 δρχ. για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ,ε. ανεξάρτητα από την αξία ή την παλαιότητα αυτού,

Το τέλος αυτό το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Το τέλος αυτό αφορά τις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία και επομένως δεν καταλαμβάνει μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή) ούτε βεβαίως την απόκτηση από κληρονομιά.

Εφόσον μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο (ποσοστό) του μοτοποδηλάτου το ανωτέρω τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

Το τέλος αυτό δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας.

Το τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν τη μεταβίβαση.

Από την ημερομηνία επιβολής του ανωτέρω τέλους (1/1/2001) καταργείται το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων στις οποίες επιβάλλεται το τέλος αυτό, στις μεταβιβάσεις δηλαδή που γίνονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του φόρου προστιθέμενης αξίας (μη επιτηδευματίες).

Από 1/1/2002 το τέλος των 5.000 δρχ. ορίζεται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνεται σε15 ΕΥΡΩ

`Αρθρο 28
Τέλη κυκλοφορίας

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι μειώνονται, μόνο για το έτος 2001, κατά ποσοστό 50% τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου τίθεται σε νέα βάση το καθεστώς του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας. Ειδικότερα, καθιερώνεται ενιαίο σήμα για τα αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος. Το ύψος των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών δεν μεταβάλλεται με εξαίρεση το καταβαλλόμενο ποσό για την προμήθεια ειδικού σήματος για απαλλασσόμενο όχημα, το οποίο μειώνεται σε χίλιες (1.000) δραχμές.

Με τις νέες διατάξεις δεν γίνεται μεταβολή ως προς τα οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια του ειδικού σήματος.

Επόμενως, τα οχήματα αυτά είναι:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης.

β) Επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης.

γ) Τύπου JΕΕΡ αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

δ) Επιβατικά ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) και

ε) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στο αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967.

Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 δρχ. στην περίπτωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος σήματος.

Διευκρινίζεται ότι εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. το πρόσημο σε περίπτωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης του νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Επισημαίνεται επίσης ότι το πρόστιμο ύψους 10.000 δρχ. που επιβάλλεται στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν από την αφαίρεση εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, υποβάλλεται ίση στην ανωτέρω περίπτωση ανεξάρτητα από το πρόστιμο προμήθειας νέου σήματος.

Οι ειδικές κυρώσεις που προβλέπονται, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα, από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 2523/1997 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 2093/1992, έχουν ανάλογη εφαρμογή.

Περισσότερες διευκρινίσεις επί των κυρώσεων δίνονται και στην εγκύκλιο διάθεσης των ειδικών σημάτων έτους 2001.

Για όσα αυτοκίνητα οχήματα, παρότι υπάρχει υποχρέωση, οι κάτοχοι τους δεν προμηθεύτηκαν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας ή κατέβαλαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με αποφάσεις του, που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, τα πρόσωπα τα οποία το διαθέτουν, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας με τη προμήθεια ειδικού σήματος, τον τρόπο και το χρόνο βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2.

Επίσης με όμοια απόφαση μπορεί .να παρατείνεται η προθεσμία προμήθειας του ειδικού σήματος.

3) Με τις διατάξεις της παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίσει με απόφαση του ότι η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, για τα οποία δεν προβλέπεται χορήγηση ειδικού σήματος, μπορεί να γίνεται με παράβολο του Δημοσίου.

Η ισχύς των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1-1-2001,

`Αρθρο 29
Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών να καθορίσουν με κοινή απόφαση τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)-ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της, κατά τα άρθρα 26 και 27, ενσωμάτωσης από 1/1/2001 των δικαιωμάτων στα κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή, επιβαλλόμενα τέλη, για τα οποία έγινε ανάλυση ανωτέρω, ο χρόνος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.

Όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο αυτό (παρ. 2 ) η απόδοση στα ανωτέρω ταμεία των ποσών που θα καθοριστούν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

`Αρθρο 30
Ρυθμίσεις θεμάτων Παιγνίων

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, τα ποσά του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α) και τα οποία ανέρχονται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180,000δρχ. αυξάνονται, από 1-1-2001, σε 30.000, 90.000, 130.000. 160.000, 250.000 και 350.000 δρχ., αντίστοιχα (Σχετ, η 1112434/1190/Τ&Ε.Φ. ΠΟΛ/διαταγή μας).

Από 1-1-2002, τα ανωτέρω ποσά ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, από 1-1-2002 τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια θα λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ή είναι συνδεδεμένα με ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α) και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1144860/370/29-12-1998 (ΦΕΚ 1338 Β).

Για τις πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 1809/1988 και Ν. 2523/1997. Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρέχεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού, από 1-1-2001, πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όταν κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που κατάσχεται. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ.

Για την επιβολή του προστίμου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2523/1997.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος επιφύλαξης από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος ως προς το χαρακτηρισμό του παιγνίου, ο καταλογισμός του ανωτέρω προστίμου γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής πραγματογνωμοσύνης από την αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων και εφόσον το παίγνιο δεν χαρακτηρίσθηκε από αυτήν ψυχαγωγικό τεχνικό. Επιβάλλεται δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις πλην της περίπτωσης που η αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων αποφανθεί ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι ψυχαγωγικό τεχνικό, θα πρέπει συνεπώς οι Επιτροπές Παιγνίων να ενημερώνουν τις αρμόδιες Δ.Ο. Υ., προκειμένου να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο τόσο στις περιπτώσεις που οι επιτροπές αυτές αποφανθούν ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι τυχερό όσο και σης περιπτώσεις μη προσκόμισης του παγνιομηχανήματος, μη καταβολής του τέλους εξέτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 2753/1999 ή αποχής από το χαρακτηρισμό του παιγνίου λόγω μη λειτουργίας αυτού, μη ταύτισης του με το αναγραφόμενο στο Σημείωμα Ελέγχου ή μη δυνατότητας εξέτασης του για οποιοδήποτε άλλο λόγο. (Σχετ. η 1118069/125 4/Τ. & Ε.Φ/ΠΟΛ. 1250/15-12-1999 εγκύκλιος διαταγή μας).

`Αρθρο 31
Διαμόρφωση χοοών ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 13 και 15 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ, από 1/1/2002, τα ποσά που είναι διαμορφωμένα σε δραχμές, είτε αυτά αναφέρονται σε πάγια ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων, είτε σε κλιμάκια ποσών επί των οποίων υπολογίζονται οι πάγιες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν σε θέματα αδικών φορολογιών για τα οποία δεν έχει γίνει καθορισμός σε ΕΥΡΩ με τις ρυθμίσεις των κοινοποιούμενων άρθρων 25, 26,27, και 30.

Ο καθορισμός των ποσών αυτών σε ΕΥΡΩ έχει γίνει με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του άρθρου αυτού κατά τρόπο αναλυτικό ώστε να μη χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.

Ειδικότερα, όμως, ως προς την παρ, 1 με την οποία αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α του πδ/τος 2 Ίουλίου/1931 (Κώδικας Χαρτοσήμου) διευκρινίζουμε τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις αυτές θα εκτυπωθούν νέα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στα οποία τόσο η ονομαστική αξία όσο και το κατά περίπτωση ποσά τελών χαρτοσήμου θα είναι γραμμένο σε ΕΥΡΩ. Τα ένσημα αυτά έντυπα θα τεθούν σε κυκλοφορία από 1/1/2002. Ο τύπος και το περιεχόμενο τους θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση την παρεχόμενη από το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου εξουσιοδότηση. Μέχρι 31/12/2001 θα χρησιμοποιούνται τα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών που χρησιμοποιούνται και σήμερα.

Επισημαίνεται ότι, από 1/1/2001,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25, για τις οποίες έγινε ανάλυση ανωτέρω, δεν θα είναι δυνατή η χρήση κινητού επισήματος για είσπραξη τέλους χαρτοσήμου για την πέρα των 500.000 ονομαστική αξία αυτών, έστω και αν το επιπλέον τέλος (5%ο) είναι μέχρι 5000 δρχ-, εφόσον βεβαίως δεν εκδοθεί απόφαση που να επιτρέπει τη χρήση αυτή σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ. αυτής (παρ. 4 άρθρου 25). Επομένως και στην περίπτωση που το πέραν της ονομαστικής αξίας των ενσήμων αυτών εντύπων τέλος χαρτοσήμου είναι μέχρι 5000 δρχ. τούτο θα εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

2. Με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 15 καταργείται, από 1/1/2001, ο ειδικός φόρος που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο (θειάφι) από τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 1038/1980 (ΦΕΚ67Α), όπως ισχύει.

Η κατάργηση αυτή αφορά το ακατέργαστο θειάφι ανεξάρτητα από την προέλευση του (εισαγόμενο, εγχωρίως παραγόμενο, ενδοκοινοτικός αποκτώμενο),

`Αρθρο 32
Δήλωση του
`Αρθρου 8 τον Ν. 1599/1986

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίσει με απόφαση του ότι για τη σύνταξη, κατά το έτος 2001, της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και φωτοτυπίας της υπεύθυνης δήλωσης που χρησιμοποιείται σήμερα. Στην υποβαλλόμενη, κατά τον τρόπο αυτό, δήλωση θα επικολλάται τέλος χαρτοσήμου 250 δρχ. και έτσι η επιβάρυνση θα ανέρχεται στις 300 δρχ.(250 +50 εισφορά ΟΓΑ) όπως και σήμερα.

Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση η σύνταξη των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων θα γίνεται και για το έτος 2001 στα έντυπα που χρησιμοποιούνται

σήμερα.

Από 1/1/2002 θα κυκλοφορήσουν νέα έντυπα, στα οποία η αξία τους θα είναι

εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ.

`Αρθρο 33
Κατάργηση Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται από 1/1/2001 ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ) που επιβάλλεται με τις διατάξεις των άρθρων 6. 16 του Ν. 1676/1986.

Επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία καταργείται ο ΕΦΊΈ που είχε απομείνει, για τα ακαθάριστα δηλαδή έσοδα όλων των προσώπων στα οποία επιβαλλόταν ο φόρος αυτός.

Ειδικότερα η κατάργηση αφορά τόσο τα ακαθάριστα έσοδα από τόκους κ.λπ. των τραπεζών (ημεδαπών και αλλοδαπών που λειτουργούν στην Ελλάδα) όσο και τα ακαθάριστα έσοδα των πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 του Ν. 2076/1992.

Στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητά, για να μη δημιουργείται αμφισβήτηση, ότι στα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων για τα οποία καταργείται ο ΕΦΊΈ και στα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα (π.χ. υποθήκες, ενέχυρα κ.λπ.) δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Η κατάργηση δηλαδή του ΕΦΊΈ δεν συνεπάγεται την επαναφορά του τέλους χαρτοσήμου που έχει καταργηθεί για τα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων και για τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, ούτε βέβαια συνεπάγεται επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα δάνεια που χορηγούν τα ανωτέρω πρόσωπα. Όπως προαναφέρθηκε η κατάργηση του ΕΦΤΕ ισχύει από 1/1/2001 και καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Επομένως όσα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων έγιναν αντικείμενο δικαιώματος ώριμου να ασκηθεί από 1/1/2001 δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών.

Ως προς τους επισφαλείς ή μη εισπράξιμους τόκους απαιτήσεων, που ορίζει το άρθρο μόνο του Α.Ν. 396/1968, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τη λογιστικοποίηση τους στα βιβλία των ανωτέρω προσώπων η κατάργηση του ΕΦΤΕ αφορά εκείνους για τους οποίους η λογιστικοποίηση γίνεται από 1/1/2001.

Εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 1914/1990, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2093/1992, η φορολογική υποχρέωση για καταβολή ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών γεννάται από 1/1/2001, λόγω διαπίστωσης από την ημερομηνία αυτή ότι δεν πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή που χρηματοδοτήθηκε, η περίπτωση δεν θα υπαχθεί σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών. Αντίθετα εάν η διαπίστωση αυτή έγινε μέχρι 31/12/2000 θα οφείλεται ο ειδικός φόρος.

Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση δεν αφορά 1) τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σε έσοδα των ανωτέρω προσώπων όπως στα μισθώματα από ακίνητα 2) τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα έσοδα (τόκους κ.λχ.) των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.)

Μετά τη δημοσίευση του νόμου θα σας γνωστοποιηθεί ο αριθμός του νόμου και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Απόστολος Φωτιάδης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: