Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14/3/2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε. 2014

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.

Σχετ. Ο ΔΕΕΦ Β 1099887 ΕΞ 2021 και Ε 2016/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην παροχή οδηγιών σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων από τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, τα οποία ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και διαπιστώθηκε ότι δεν δικαιούνταν απαλλαγή, καθώς και την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αναπηρικών οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας έως και το 2022, για τα οποία προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν δικαιούχοι απαλλαγής, καθώς και των αναπηρικών που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους από τις Δ.Ο.Υ έως σήμερα, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά πρόσωπα με αναπηρία τα οποία ταξινόμησαν αναπηρικό όχημα χωρίς να δικαιούνται απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας, ή που εκ παραδρομής χορηγήθηκε απαλλαγή από τη Δ.Ο.Υ. σε μη δικαιούχα πρόσωπα, καθώς και πρόσωπα τα οποία κατέχουν αναπηρικό όχημα χωρίς να διορθωθεί η εικόνα τους από τη Δ.Ο.Υ.

Α. Σε συνέχεια των οδηγιών Ο ΔΕΕΦ Β 1099887 ΕΞ 2021 και της εγκυκλίου Ε. 2016/2022 αναφορικά με τη διόρθωση της εικόνας των αναπηρικών οχημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) τα οποία εμφανίζονταν απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχουν ελεγχθεί από τη Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο της ταξινόμησης τους οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, παρέχονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις περιπτώσεις αναπηρικών οχημάτων, τα οποία ενώ αρχικά εμφανίζονταν με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, κατόπιν του ελέγχου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής που ξεκίνησε το 2021, προέκυψαν περιπτώσεις προσώπων με αναπηρία μη δικαιούχων απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας. Ειδικότερα, προέκυψαν οι εξής περιπτώσεις; α) ταξινόμηση οχήματος μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που δικαιολογεί η πάθηση, β) κατά το χρόνο της ταξινόμησης πληρούνταν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής, ωστόσο κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου διαπιστώθηκε από τα δικαιολογητικά ότι έπαψε να ισχύει κάποιο από τα κριτήρια της απαλλαγής, γ) παθήσεις που δεν δικαιολογούν απαλλαγή ή λόγω μη πλήρωσης άλλων κριτηρίων (όπως περιπτώσεις που το όχημα εξακολουθούσε να είναι στο όνομα του γονέα ενώ ο ανάπηρος είχε ενηλικιωθεί κλπ).

2. Τις βεβαιώσεις περί μη οφειλής που έχουν χορηγηθεί από Δ.Ο.Υ. σε αναπήρους στην περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος ή διαγραφής αυτού με σκοπό την εξαγωγή, χωρίς αναζήτηση τυχόν οφειλομένων τελών κατά το χρόνο χορήγησης αυτής επειδή το όχημα εμφανιζόταν με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

3. Ότι ο έλεγχος και η διόρθωση της εικόνας όλων των χαρακτηρισμένων αναπηρικών οχημάτων ξεκίνησε το 2021.

4. Τα πρόσωπα με αναπηρία μέχρι και το έτος ελέγχου είχαν την πεποίθηση ότι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια δική τους, δεδομένου ότι τα οχήματά τους εμφανίζονταν μέχρι τη διενέργεια ελέγχου με μηδενικά τέλη.

5. Ότι η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας γίνεται κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1055/2013 .

Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται από τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας για το αναπηρικό τους όχημα, κατά περίπτωση, έως και το έτος 2022, ενώ τυχόν βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν μέχρι και το έτος 2022 διαγράφονται κατόπιν αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Τυχόν αιτήματα επιστροφής για καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας από τα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί, γίνονται δεκτά.

Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής στα ως άνω πρόσωπα που περιλαμβάνει έτη έως και το έτος 2022, δεν θα αναζητούνται τέλη κυκλοφορίας για τα έτη αυτά.

Β. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος ιδιοκτησίας προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας σε πρόσωπο μη δικαιούχο απαλλαγής, θα πρέπει να διακόπτεται η απαλλαγή πριν τη μεταβίβαση, καθώς για το έτος της μεταβίβασης οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η βεβαίωση περί μη οφειλής χορηγείται στον πωλητή.

Γ. Τέλος, για τις περιπτώσεις αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, λόγω μη προσέλευσης των ιδιοκτητών τους για έλεγχο δικαιολογητικών έως σήμερα, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες σχετικά με την υποχρέωσή τους να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (ιατρική γνωμάτευση ή και αντιστοίχιση της πάθησης) έως 30/6/2023, προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας έτους 2023. Η ενημέρωση διενεργείται κατ΄ αρχήν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κεντρικά και με κοινοποίηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στην εφαρμογή «e-κοινοποιήσεις» στην πλατφόρμα myAADE ή μέσω συστημένων επιστολών από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη ύπαρξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν προσέλθουν για έλεγχο ή μετά τον έλεγχο της Δ.Ο.Υ. διαπιστωθεί ότι δεν δικαιούνται απαλλαγή, επιβάλλονται για το 2023 τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς το πρόστιμο, εφόσον η πληρωμή διενεργηθεί εντός του έτους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: