Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4756/2020.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2084
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1992
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 165

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις και εννοιολογικοί προσδιορισμοί
`Αρθρο 1 Χαρακτήρας Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-1993
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Πολιτικές Συντάξεις
`Αρθρο 3 Δικαίωμα σύνταξης - προϋποθέσεις
`Αρθρο 4 Συντάξιμη υπηρεσία πολιτικών υπαλλήλων
`Αρθρο 5 Υπολογισμός σύνταξης πολιτικών υπαλλήλων
`Αρθρο 6 Συντάξεις παθόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Στρατιωτικές συντάξεις
`Αρθρο 7 Δικαίωμα σύνταξης - προϋποθέσεις
`Αρθρο 8 Συντάξιμη υπηρεσία στρατιωτικών
`Αρθρο 9 Υπολογισμός σύνταξης στρατιωτικών
`Αρθρο 10 Συντάξεις παθόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Κοινές διατάξεις
`Αρθρο 11 Σύνταξη οικογενειών
`Αρθρο 12 Υπολογισμός της σύνταξης οικογενειών
`Αρθρο 13 Διαπίστωση ανικανότητας, προσαύξηση συντάξεως, επιδόματα ανικανότητας και ενηλικίωση τεκνών
`Αρθρο 14 Κατώτατο και ανώτατο όριο σύνταξης
`Αρθρο 15 Μειωμένη σύνταξη -Συμπλήρωση ηλικίας - Εξαιρέσεις
`Αρθρο 16 Συρροή συντάξεων ή σύνταξης και μισθού - Απασχόληση συνταξιούχων
`Αρθρο 17 Ασφαλιστικές εισφορές - Διπλή ασφάλιση
`Αρθρο 18 Έκταση εφαρμογής - Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 19 Προϋποθέσεις και ηλικία συνταξιοδότησης υπηρετούντων υπαλλήλων
`Αρθρο 20 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 21 Κατάργηση των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας του Τ.Α.Κ.Ε. και υπαγωγή των ασφαλισμένων τους στο Δημόσιο
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ρυθμίσεις για τους ασφαλιζόμενους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κύρια ασφάλιση
`Αρθρο 22 Ασφαλιστικές εισφορές
`Αρθρο 23 Εισφορά πρόωρης συνταξιοδότησης και επαγγελματικού κινδύνου
`Αρθρο 24 Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος
`Αρθρο 25 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
`Αρθρο 26 Σύνταξη λόγω Εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας
`Αρθρο 27 Σύνταξη θανάτου
`Αρθρο 28 Αποδοχές για τον υπολογισμό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας
`Αρθρο 29 Ποσό σύνταξης
`Αρθρο 31 Υπολογισμός της σύνταξης λόγω θανάτου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Επικουρική ασφάλιση
`Αρθρο 32 Ασφαλιστικές εισφορές
`Αρθρο 33 Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως - Συντάξιμες αποδοχές
`Αρθρο 34 Ποσό σύνταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ασφάλιση ασθένειας
`Αρθρο 35 Ασφαλιστικές εισφορές
`Αρθρο 36 Παροχές ασθένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Ασφάλιση για εφάπαξ βοήθημα
`Αρθρο 37 Ασφαλιστικές εισφορές
`Αρθρο 38 Προϋποθέσεις χορηγήσεως εφάπαξ βοηθήματος - Ύψος παροχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 39 Ασφάλιση σε ένα φορέα
`Αρθρο 40 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 41 Απασχόληση συνταξιούχων
`Αρθρο 42 Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης
`Αρθρο 43 Έκταση εφαρμογής Τελικές διατάξεις τρίτου μέρους
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κυρία ασφάλιση
`Αρθρο 44 Εισφορά κλάδου σύνταξης
`Αρθρο 45 Εισφορά πρόωρης συνταξιοδότησης - Επαγγελματικού κίνδυνου
`Αρθρο 46 Ασφαλιστικές εισφορές - Λοιπά θέματα ειδικών ταμείων
`Αρθρο 47 Συντάξιμος χρόνος
`Αρθρο 48 Όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση
`Αρθρο 49 Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας
`Αρθρο 50 Συντάξιμες αποδοχές
`Αρθρο 51 Ποσό σύνταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Επικουρική ασφάλιση
`Αρθρο 52 Εισφορές
`Αρθρο 53 Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως - Συντάξιμες αποδοχές
`Αρθρο 54 Ποσό σύνταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Ασφάλιση ασθένειας
`Αρθρο 55 Εισφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Εφάπαξ βοηθήματα
`Αρθρο 56 Προϋποθέσεις χορηγήσεως εφάπαξ βοηθήματος
`Αρθρο 57 Εισφορές - Ανώτατο όριο εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Ταμείων
`Αρθρο 58 Έκταση εφαρμογής - Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Λοιπά ασφαλιστικά θέματα φορέων κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 59 Κοινωνικοί πόροι
`Αρθρο 60 Ειδική εισφορά συνταξιούχων
`Αρθρο 61 Εισφορά υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 62 Εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
`Αρθρο 63 Ασφαλιστική ενημερότητα
`Αρθρο 64 Μητρώο ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων - Δελτία απογραφής
`Αρθρο 65 Δώρο εορτών συνταξιούχων
`Αρθρο 66 Αύξηση παροχών
`Αρθρο 67 Σύσταση Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Καταργήθηκε)
`Αρθρο 68 Κάλυψη επιβάρυνσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης με δαπάνες πρόνοιας
`Αρθρο 69 Διαδοχική ασφάλιση
`Αρθρο 70 Απασχόληση συνταξιούχων
`Αρθρο 71 Αναλογιστικές μελέτες
`Αρθρο 72 Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών
`Αρθρο 73 Έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών κλπ. θεμάτων
`Αρθρο 74 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλείας
`Αρθρο 75 Προκαταβολή κρατικής επιχορήγησης στο Ι.Κ.Α.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Οργανωτικά θέματα κοινωνικής ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ένταξη - Συγχώνευση φορέων κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 76 Ένταξη σε φορείς ασφάλισης. Συγχώνευση στο Ι.Κ.Α.-Τ.ΕΑΜ.
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις για τις εντάξεις
`Αρθρο 78 Γνώμη Δ.Σ. φορέων για τις εντάξεις ή συγχωνεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Οργανωτικά θέματα φορέων - Υπηρεσίες
`Αρθρο 79 Συντονιστές διοίκησης
`Αρθρο 80 Σύσταση υπηρεσιών
`Αρθρο 81 Συστέγαση και συντονισμός περιφερειακών υπηρεσιών ασφαλιστικών οργανισμών
`Αρθρο 82 Σύναψη συμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Οικονομική οργάνωση
`Αρθρο 83 Λογιστικό σύστημα
`Αρθρο 84 Κατασταλτικός έλεγχος
`Αρθρο 85 Προϋπολογισμός - Απολογισμός - Ισολογισμός φορέων
`Αρθρο 86 Κοινωνικός Προϋπολογισμός
`Αρθρο 87 Σύσταση υπηρεσιών εντελλομένων εξόδων
`Αρθρο 88 Διάθεση ποσών
`Αρθρο 89 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από ιδιώτες
`Αρθρο 90 Συγχώνευση Φορέων Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ
`Αρθρο 91
`Αρθρο 92
`Αρθρο 93 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: