Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
3156

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.3156

Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2 Μεταβίβασηομολογιών
`Αρθρο 3 Συνέλευση των ομολογιούχων
`Αρθρο 4 Εκπρόσωπος των ομολογιούχων
`Αρθρο 5 Γνωστοποιήσεις Δημοσιότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
`Αρθρο 6 Κοινό ομολογιακό δάνειο
`Αρθρο 7 Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες
`Αρθρο 8 Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες
`Αρθρο 9 Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 10 Τιτλοποίηση απαιτήσεων
`Αρθρο 11 Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα
`Αρθρο 12 Ασφάλεια
`Αρθρο 13 Υποβολή στοιχείων
`Αρθρο 14 Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις
`Αρθρο 15 Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 16 Συμψηφισμός και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 17
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22 Μισθολογική πολιτική έτους 2003
`Αρθρο 23 Θέματα Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου
`Αρθρο 24 Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 25
`Αρθρο 26 Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις
`Αρθρο 27 Τελωνειακές διατάξεις
`Αρθρο 28

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: