Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5579

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 635/321245

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4982/2022 (Α΄ 195).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 95 του Ν. 4982/2022 (Α΄ 195) και ειδικότερα την παρ. 4 αυτού.

2. Το άρθρο 22 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

3. Το άρθρο 76 του Ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α΄ 107).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας» (Α΄ 32).

8. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151).

9. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις», που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας (Α΄ 113).

10. Τον ν. 4978/2022 (Α΄ 190), με του οποίου το άρθρο πρώτο κυρώθηκε ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

15. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

17. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

18. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

19. Την υπ΄ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , την υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ΄ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

21. Την υπό στοιχεία C(2022) 1890 final της 23.03.2022 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία».

22. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας λόγω της ενεργειακής κρίσης και της σοβαρής αύξησης των τιμών των λιπασμάτων που οφείλεται στην Ουκρανική κρίση και της συνακόλουθης μείωσης του εισοδήματός τους κατά το έτος 2022.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

1. Για τη λήψη της ενίσχυσης του άρθρου 95 του Ν. 4982/2022 σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, υποβάλλεται από τις δικαιούχους επιχειρήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

`Αρθρο 2
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/ mybusinesssupport). Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

β. αύξοντα αριθμός παραστατικού,

γ. ημερομηνία έκδοσης,

δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

3. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

4. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

5. Η μορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας.

`Αρθρο 3
Τήρηση αρχείου

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01.11.00.00

Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

01.11.10.00

Καλλιέργεια σιταριού

01.11.11.00

Καλλιέργεια σκληρού σιταριού

01.11.12.00

Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι

01.11.12.01

Καλλιέργεια μαλακού σιταριού

01.11.20.00

Καλλιέργεια αραβόσιτου

01.11.20.01

Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου

01.11.30.00

Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης

01.11.31.00

Καλλιέργεια κριθαριού

01.11.32.00

Καλλιέργεια σίκαλης

01.11.33.00

Καλλιέργεια βρώμης

01.11.40.00

Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών

01.11.41.00

Καλλιέργεια σόργου

01.11.42.00

Καλλιέργεια κεχριού

01.11.49.00

Καλλιέργεια άλλων δημητριακών

01.11.50.00

Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

01.11.60.00

Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

01.11.61.00

Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά

01.11.61.01

Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων

01.11.62.00

Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά

01.11.69.00

Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

01.11.70.00

Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.71.00

Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.72.00

Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.73.00

Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.74.00

Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.75.00

Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.79.00

Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.80.00

Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων

01.11.81.00

Καλλιέργεια σπόρων σόγιας

01.11.82.00

Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος

01.11.83.00

Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)

01.11.84.00

Καλλιέργεια βαμβακόσπορων

01.11.90.00

Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων

01.11.91.00

Καλλιέργεια λιναρόσπορου

01.11.92.00

Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού

01.11.93.00

Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης

01.11.94.00

Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού

01.11.95.00

Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου

01.11.99.00

Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)

01.12.00.00

Καλλιέργεια ρυζιού

01.12.10.00

Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

01.12.10.01

Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού

01.13.00.00

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

01.13.10.00

Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

01.13.11.00

Καλλιέργεια σπαραγγιών

01.13.12.00

Καλλιέργεια λάχανων

01.13.13.00

Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων

01.13.13.01

Καλλιέργεια κουνουπιδιών

01.13.14.00

Καλλιέργεια μαρουλιών

01.13.15.00

Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων-χίκορι)

01.13.16.00

Καλλιέργεια σπανακιού

01.13.17.00

Καλλιέργεια αγκινάρων

01.13.19.00

Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

01.13.20.00

Καλλιέργεια πεπονοειδών

01.13.21.00

Καλλιέργεια καρπουζιών

01.13.29.00

Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών

01.13.29.01

Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου

01.13.29.02

Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου

01.13.30.00

Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)

01.13.31.00

Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του γένους capsicum)

01.13.31.01

Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου

01.13.31.02

Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου

01.13.32.00

Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών

01.13.32.01

Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου

01.13.32.02

Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου

01.13.33.00

Καλλιέργεια μελιτζανών

01.13.33.01

Καλλιέργεια μελιτζανών θερμοκηπίου

01.13.33.02

Καλλιέργεια μελιτζανών υπαίθρου

01.13.34.00

Καλλιέργεια ντοματών

01.13.34.01

Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.02

Καλλιέργεια ντοματών - αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.03

Καλλιέργεια ντοματών - πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.04

Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών

01.13.34.05

Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου

01.13.34.06

Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου

01.13.39.00

Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.

01.13.39.01

Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού

01.13.39.02

Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου

01.13.39.03

Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου

01.13.39.04

Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου

01.13.39.05

Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου

01.13.39.06

Καλλιέργεια μπάμιας

01.13.39.07

Καλλιέργεια φασολάκιων θερμοκηπίου

01.13.39.08

Καλλιέργεια φασολάκιων υπαίθρου

01.13.40.00

Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών

01.13.41.00

Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών

01.13.42.00

Καλλιέργεια σκόρδων

01.13.42.01

Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά

01.13.43.00

Καλλιέργεια κρεμμυδιών

01.13.43.01

Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά

01.13.44.00

Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών

01.13.49.00

Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

01.13.50.00

Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.51.00

Καλλιέργεια πατατών

01.13.52.00

Καλλιέργεια γλυκοπατατών

01.13.53.00

Καλλιέργεια ταπιόκας (cassava)

01.13.59.00

Καλλιέργεια άλλων βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.60.00

Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01.13.60.01

Παραγωγή κολοκυθόσπορου

01.13.70.00

Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και σπόρων ζαχαρότευτλων

01.13.71.00

Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων

01.13.72.00

Καλλιέργεια σπόρων ζαχαρότευτλων

01.13.80.00

Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών

01.13.80.01

Καλλιέργεια μανιταριών (στο έδαφος)

01.13.80.02

Καλλιέργεια μανιταριών pleurotus

01.13.80.03

Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών

01.13.90.00

Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

01.14.00.00

Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.14.10.00

Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.15.00.00

Καλλιέργεια καπνού

01.15.10.00

Καλλιέργεια καπνού

01.15.10.01

Καλλιέργεια καπνού ανατολικού τύπου

01.15.10.02

Καλλιέργεια καπνού τύπου "Virginia"

01.15.10.03

Καλλιέργεια καπνού τύπου "Κάμπα- Κούλακ"

01.15.10.04

Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπασμά"

01.15.10.05

Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπέρλεϋ"

01.15.10.06

Καλλιέργεια καπνού τύπων "μαύρα" και "τσεμπέλια"

01.16.00.00

Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.16.10.00

Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.16.11.00

Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη

01.16.12.00

Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή υφαντικών ινών που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

01.16.19.00

Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.

01.19.00.00

Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

01.19.10.00

Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10.01

Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή

01.19.10.02

Καλλιέργεια βίκου

01.19.10.03

Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10.04

Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)

01.19.10.05

Καλλιέργεια σπόρων μηδικής

01.19.20.00

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων- σπόρων ανθέων

01.19.21.00

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων

01.19.21.01

Παραγωγή αποξηραμένων φυτών

01.19.22.00

Καλλιέργεια σπόρων ανθέων

01.19.30.00

Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών άλλων φυτικών πρώτων υλών

01.19.31.00

Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

01.19.39.00

Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.

01.21.00.00

Καλλιέργεια σταφυλιών

01.21.10.00

Καλλιέργεια σταφυλιών

01.21.11.00

Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών

01.21.12.00

Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά

01.21.12.03

Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής

01.21.12.04

Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας

01.21.12.05

Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD

01.21.12.06

Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων

01.21.12.07

Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών

01.22.00.00

Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.22.10.00

Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.22.11.00

Καλλιέργεια αβοκάντο

01.22.12.00

Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοιων φρούτων

01.22.12.01

Καλλιέργεια μπανανών

01.22.12.02

Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου

01.22.13.00

Καλλιέργεια χουρμάδων

01.22.14.00

Καλλιέργεια σύκων

01.22.14.01

Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά

01.22.14.02

Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά

01.22.19.00

Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.23.00.00

Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.23.10.00

Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.23.11.00

Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ

01.23.11.01

Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ-κουάτ κλπ

01.23.12.00

Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων

01.23.12.01

Καλλιέργεια λεμονιών

01.23.13.00

Καλλιέργεια πορτοκαλιών

01.23.13.01

Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια"

01.23.13.02

Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών

01.23.13.03

Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων

01.23.14.00

Καλλιέργεια μανταρινάτων (tangerines), μανταρινιών, κλημεντίνων

01.23.14.01

Καλλιέργεια μανταρινιών

01.23.19.00

Καλλιέργεια άλλων εσπεριδοειδών

01.24.00.00

Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.24.10.00

Καλλιέργεια μήλων

01.24.20.00

Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.24.21.00

Καλλιέργεια αχλαδιών

01.24.21.01

Καλλιέργεια αχλαδιών τύπου "κοντούλες"

01.24.22.00

Καλλιέργεια κυδωνιών

01.24.23.00

Καλλιέργεια βερίκοκων

01.24.24.00

Καλλιέργεια κερασιών

01.24.25.00

Καλλιέργεια ροδάκινων

01.24.25.01

Καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων

01.24.26.00

Καλλιέργεια νεκταρινιών

01.24.27.00

Καλλιέργεια δαμάσκηνων

01.24.27.01

Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται αποξηραμένα με φυσικά μέσα

01.24.27.02

Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται νωπά

01.24.28.00

Καλλιέργεια κορόμηλων (αγριοδαμάσκηνων)

01.24.29.00

Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων π.δ.κ.α.

01.24.29.01

Καλλιέργεια βύσσινων

01.24.29.02

Καλλιέργεια κορόμηλων - τζάνερων

01.24.29.03

Καλλιέργεια λωτών

01.24.29.04

Καλλιέργεια μέσπιλων (μούσμουλων)

01.25.00.00

Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος

01.25.10.00

Καλλιέργεια μούρων και καρπών του γένους vaccinium

01.25.11.00

Καλλιέργεια ακτινίδιων

01.25.12.00

Καλλιέργεια σμέουρων

01.25.12.01

Καλλιέργεια βατόμουρων

01.25.13.00

Καλλιέργεια φραουλών

01.25.13.01

Καλλιέργεια φραουλών χαμηλής κάλυψης

01.25.19.00

Καλλιέργεια άλλων μούρων, των καρπών του γένους vaccinium π.δ.κ.α.

01.25.20.00

Καλλιέργεια σπόρων καρπών

01.25.30.00

Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

01.25.31.00

Καλλιέργεια αμυγδάλων

01.25.32.00

Καλλιέργεια κάστανων

01.25.33.00

Καλλιέργεια φουντουκιών

01.25.34.00

Καλλιέργεια φιστικιών

01.25.34.01

Καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών Φθιώτιδας

01.25.34.02

Καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης

01.25.35.00

Καλλιέργεια καρυδιών κοινών

01.25.39.00

Καλλιέργεια άλλων καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

01.25.90.00

`Αλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.

01.25.90.01

Καλλιέργεια ροδιών

01.26.00.00

Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

01.26.10.00

Καλλιέργεια ελιών

01.26.11.00

Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών

01.26.12.00

Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου

01.26.20.00

Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

01.26.90.00

Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

01.27.00.00

Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.27.10.00

Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.27.11.00

Καλλιέργεια κόκκων καφέ, που διαθέτονται μη καβουρδισμένοι

01.27.12.00

Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού

01.27.13.00

Καλλιέργεια φύλλων μάτε

01.27.14.00

Καλλιέργεια σπόρων κακάου

01.28.00.00

Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

01.28.10.00

Καλλιέργεια καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

01.28.11.00

Καλλιέργεια πιπεριοϋ (piper spp), που διαθέτεται ακατέργαστο

01.28.12.00

Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών (του γένους capsicum spp), που διαθέτονται αποξηραμένες, ακατέργαστες

01.28.13.00

Καλλιέργεια μοσχοκάρυδου, φλούδας μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.14.00

Καλλιέργεια γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδούς, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου, μάραθου και καρπών κέδρου (αρκεύθου), που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.14.01

Καλλιέργεια γλυκάνισου

01.28.15.00

Καλλιέργεια κανέλλας, που διαθέτεται ακατέργαστη

01.28.16.00

Καλλιέργεια γαρύφαλλων (του στελέχους), που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.17.00

Καλλιέργεια πιπερόριζας (τζίντζερ), που διαθέτεται αποξηραμένη, ακατέργαστη

01.28.18.00

Καλλιέργεια βανίλιας, που διαθέτεται ακατέργαστη

01.28.19.00

Καλλιέργεια άλλων καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

01.28.19.01

Καλλιέργεια κρόκου

01.28.20.00

Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

01.28.30.00

Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

01.28.30.01

Καλλιέργεια αρωματικών φυτών

01.29.00.00

`Αλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.29.10.00

Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)

01.29.20.00

Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

01.29.30.00

Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.30.00.00

Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.30.10.00

Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών- μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)- μυκηλίων μανιταριών

01.30.10.01

Καλλιέργεια αλεξανδρινού θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.02

Καλλιέργεια ανεμώνων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.03

Καλλιέργεια ανεμώνων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.04

Καλλιέργεια ανθέων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.05

Καλλιέργεια ανθέων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.06

Καλλιέργεια αράλιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.07

Καλλιέργεια γαρύφαλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.08

Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.09

Καλλιέργεια γλαδιόλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.10

Καλλιέργεια γλαδιόλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.11

Καλλιέργεια γλαστρικών θερμοκηπίου, φυλλωδών - ανθωδών, εσωτερικού χώρου

01.30.10.12

Καλλιέργεια δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θερμοκηπίου

01.30.10.13

Καλλιέργεια ζέρμπερας θερμοκηπίου, [που διαθέτεται ως φυτό ζωντανό]

01.30.10.14

Καλλιέργεια κάκτων μικρών σε γλάστρα

01.30.10.15

Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών

01.30.10.16

Καλλιέργεια κρότωνα θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.17

Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων

01.30.10.18

Καλλιέργεια ντιφεμπάχιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.19

Καλλιέργεια τριαντάφυλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.20

Καλλιέργεια τριαντάφυλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.21

Καλλιέργεια φίκων διάφορων θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.22

Καλλιέργεια φρεζών θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.23

Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου

01.30.10.24

Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων

01.30.10.25

Καλλιέργεια φυτώριων άλλων δενδρυλλίων

01.30.10.26

Καλλιέργεια φυτώριων αμπέλου

01.30.10.27

Καλλιέργεια φυτώριων ελιάς

01.30.10.28

Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου

01.30.10.29

Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων

01.30.10.30

Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών

01.30.10.31

Καλλιέργεια φυτώριων λιγούστρου

01.30.10.32

Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.33

Καλλιέργεια χρυσάνθεμων ολλανδικού τύπου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.50.00.00

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.50.10.00

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

`Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: