Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2086

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

TMHMA Ε - ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις Δασμολογικές Διακρίσεις πλοίων που εκτελούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ.1177/2018 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής β) Η υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ.1187/2018 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ γ) Η υπ΄ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1095725 ΕΞ/2-11-2021 εγκύκλιος κοινοποίησης της νέας έκδοσης του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο. της Ε.Ε., καν. (ΕΟΚ) 2658/87) δ) Η υπ΄ αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1112520 ΕΞ 2021/17 Δεκεμβρίου 2021, εγκύκλιος κοινοποίησης βασικών σημείων τροποποιήσεων στο Κοινό Δασμολόγιο - «Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ε.Ε. από 1/1/2022»

Σε απάντηση αναφορών και ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς, σχετικά με τις νέες δασμολογικές διακρίσεις που πρόεκυψαν στην Δασμολογική κλάση 8903 και ειδικότερα τις επελθούσες αλλαγές στις Δασμολογικές διακρίσεις των πλοίων που εκτελούν πλόες στην ανοικτή θάλασσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση α, της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα (υποπερίπτωση αα).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης θεωρούνται τα πλοία που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, ήτοι στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει) και

(ii) διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκαν οι:

α) υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ.1177/2018 (ΦΕΚ Β 4420/4.102.2018) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 27 και

β) υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ.1187/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 4798/26.10.2018), με τις οποίες προκειμένου να θεωρηθούν ως πλοία ανοιχτής θάλασσας απαραίτητο στοιχείο είναι η κατάταξη στις εν λόγω δασμολογικές διακρίσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 27 του κώδικα ΦΠΑ [ανωτέρω σημείο 2 (i)].

3. Επιπλέον, σε συνέχεια της ανωτέρω υπ΄ αριθ. γ) σχετικής, γνωστοποιήθηκε η νέα έκδοση του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο. της Ε.Ε., καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπως ισχύει), η οποία δημοσιεύτηκε με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/1832 της Επιτροπής και περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος τροποποιήσεων σε επίπεδο δασμολογικών κλάσεων, διακρίσεων και κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Από τις αλλαγές αυτές του Δασμολογίου προκύπτει η αντικατάσταση των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) 890391 10 και 890392 10 οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 27 του κώδικα ΦΠΑ (ν. 2850/00).

Ειδικότερα ο κωδικός ΣΟ 8903 91 10, αντικαθίσταται από τους κωδικούς ΣΟ 8903 22 10 και 8903 23 10 και ο κωδικός ΣΟ 8903 92 10 αντικαθίσταται αντίστοιχα από τους κωδικούς ΣΟ 8903 32 10 και ΣΟ 8903 33 10, προκειμένου να διαχωρίζονται από πλευράς κατάταξης, με βάση το μήκος τους, τα εν λόγω σκάφη χωρίς όμως να διαφοροποιούνται τα σκάφη που περιλαμβάνονται στους εν λόγω κωδικούς.

4. Συναφώς και για την αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι με την ανωτέρω αλλαγή στους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν επέρχεται μεταβολή στο ισχύον νομικό πλαίσιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27, ως προς τα σκάφη τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο, αλλά μόνο ως προς την χρήση των νέων κωδικών ΣΟ 8903 22 10, 8903 23 10, ΣΟ 8903 32 10 και 8903 33 10, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις, αναφορικά με την διενέργεια δραστηριότητας πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ, έτσι όπως αυτές ορίζονται σωρευτικά από το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ, την ΠΟΛ.1177/2018 ΚΥΑ και την ΠΟΛ.1187/2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε, με ευθύνη των αρμόδιων τμημάτων, να ενημερώνονται οι έχοντες υποβάλει δήλωση Διενέργειας για τα ανωτέρω πλοία των οποίων ο κωδικός ΣΟ έχει αλλάξει από την 01/01/2022, ώστε να επικαιροποιηθούν αυτές οι δηλώσεις Διενέργειας βάσει των νέων κωδικών ΣΟ του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου), όπως ισχύει.

Τέλος, oι αρμόδιες Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις στους τελωνισμούς σκαφών και την χορήγηση σχετικών απαλλαγών.

Για τη διευκόλυνσή σας, παρατίθεται, στη συνέχεια πίνακας «Πίνακας 1» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δασμολογικές διακρίσεις των πλοίων που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 1), όπως ισχύουν από την 01/01/2022.

Πίνακας 1. Αναλυτική περιγραφή δασμολογικών διακρίσεων άρθρου 27 του Ν.2859/2000 κανονισμού (ΕΟΚ) όπως ισχύουν από 01/01/2022

Συνδυασμένη ονοματολογία βάσει άρθρου 27 του Ν.2859/2000

Ισχύουσα Διάκριση από 01/01/2022

Περιγραφή

8901 10 10

Χωρίς αλλαγή

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

8901 20 10

Χωρίς αλλαγή

Δεξαμενόπλοια

8901 30 10

Χωρίς αλλαγή

Ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20

8901 90 10

Χωρίς αλλαγή

`Αλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

8902 00 10

Χωρίς αλλαγή

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας.

8903 91 10

8903 22 10

Ιστιοφόρα πλοία, άλλα από τα φουσκωτά, έστω και με βοηθητικό κινητήρα, με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 m. Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 23 10

Ιστιοφόρα πλοία, άλλα από τα φουσκωτά, έστω και με βοηθητικό κινητήρα, με μήκος που υπερβαίνει τα 24 m. Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92 10

8903 32 10

Πλοία με κινητήρα, άλλα από τα φουσκωτά, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή, με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 m.

8903 33 10

Πλοία με κινητήρα, άλλα από τα φουσκωτά, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή, με μήκος που υπερβαίνει τα 24 m.

8904 00 91

Χωρίς αλλαγή

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά, για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8906 90 10

Χωρίς αλλαγή

`Αλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά, για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ α.α.
Γ.ΦΑΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: