Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 90
17 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3853

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός
Αρθρο 2 Ορισμοί
Αρθρο 3 Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας
Αρθρο 4 Γενικές διατάξεις
Αρθρο 5 Διαδικασία σύστασης προσωπικών εταιριών
Αρθρο 6 Διαδικασία σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης
Αρθρο 7 Διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών
Αρθρο 8 Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
Αρθρο 9
Αρθρο 10 Εταιρίες που διέπονται από ειδική νομοθεσία
Αρθρο 11
Αρθρο 12 Προτυποποιημένα καταστατικά
ΜΕΡΟΣ B΄
Αρθρο 13 Τροποποίηση του Ν. 3419/2005
Αρθρο 14 Εναρμόνιση θεμάτων ατμολεβήτων με την Οδηγία
Αρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24 Α΄)
Αρθρο 16 Ορθή μεταφορά Οδηγίας 1999/44/ΕΚ σχετικά με «Ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών» και συμπλήρωση άρθρου 14 του Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών»
Αρθρο 17 Τροποποίηση όρων και αποτελεσμάτων καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης από μισθωτή
Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄)
Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄)
Αρθρο 20 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3816/2010
Αρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 22 Προσδιορισμός διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σχολικού έτους 2010-2011
Αρθρο 23 Εκλογές Επιμελητηρίων
Αρθρο 24 Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμακευτικών προϊόντων
Αρθρο 25 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: