Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4261

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο - Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ
`Αρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Αρμόδιες Αρχές (άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Συντονισμός των αρμόδιων αρχών (άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας (άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 8 `Αδεια λειτουργίας (άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της δραστηριότητας αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό (άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και οργανωτική διάρθρωση (άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Αρχικό κεφάλαιο (άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Πραγματική διοίκηση και έδρα (άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Μέτοχοι και εταίροι (άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία πιστωτικού ιδρύματος
`Αρθρο 16 `Αρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας (άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 17 Προηγούμενη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών (άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος (άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 19 Ανάκληση άδειας λειτουργίας (άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 20 Επωνυμία των πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 21 Κοινοποίηση στην ΕΑΤ των χορηγήσεων και των ανακλήσεων άδειας λειτουργίας (άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 22 Παρέκκλιση για πιστωτικά ιδρύματα τα οποία συνδέονται κατά τρόπο μόνιμο με κεντρικό οργανισμό (άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 23 Γνωστοποίηση και αξιολόγηση προτεινόμενων αποκτήσεων συμμετοχής (άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 24 Κριτήρια αξιολόγησης (άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 25 Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 26 Γνωστοποίηση στην περίπτωση διάθεσης συμμετοχής (άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 27 Υποχρεώσεις ενημέρωσης και κυρώσεις (άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 28 Κριτήρια ειδικής συμμετοχής (άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 29 Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων (άρθρο 28 και 29 (1) (2) (4) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 30 Αρχικό κεφάλαιο τοπικών επιχειρήσεων (άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 31 Κάλυψη για επιχειρήσεις που δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια ή τίτλους πελατών (άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 32 Διατηρησιμότητα ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 32 (4) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 33 Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη - μέλη από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα (άρθρα 33, 35 (1) (2) (3) (4) και 36 (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 34 Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη (άρθρα 33, 36 (1) (2) (3) και 38 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 35 Ενημέρωση για απορριπτικές αποφάσεις (άρθρο 37 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 36 Παροχή υπηρεσιών, με ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (άρθρο 47 (1) και (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 37 Ενημέρωση για άδειες υποκαταστημάτων τρίτων χωρών (άρθρο 47 (2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 38 Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος -Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα (άρθρα 33 και 39 (1) και (2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 39 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος - Διαφήμιση (άρθρο 46 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 40 Ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα
`Αρθρο 41 Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος και είναι θυγατρικές επιχειρήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 42 Παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη από χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα (άρθρο 34 (1) (2) και 35 (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 43 Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή από χρηματοδοτικά ιδρύματα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του παρόντος νόμου
`Αρθρο 44 Αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρμόδιας αρχής της χώρας υποδοχής (άρθρο 40 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 45 Μέτρα - Κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη (άρθρο 41 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 46 Προληπτικά μέτρα της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (άρθρο 43 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 47 Εξουσίες των κρατών-μελών υποδοχής (άρθρο 44 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 48 Μέτρα για την ανάκληση άδειας λειτουργίας (άρθρο 45 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 49 Αιτιολόγηση και κοινοποίηση (άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
`Αρθρο 50 Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος προέλευσης και ως κράτος - μέλος υποδοχής (άρθρο 49 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 51 Συνεργασία αναφορικά με την εποπτεία (άρθρο 50 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 52 Σημαντικά υποκαταστήματα (άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 53 Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων (άρθρο 52 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 54 Υπηρεσιακό - Επαγγελματικό απόρρητο (άρθρα 53 έως 62 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 55 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με το νόμιμο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ιδρυμάτων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 56 Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων (άρθρο 64 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 57 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 58 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών επί πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 59 Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 60 Δημοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 68 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 61 Ανταλλαγή πληροφοριών για τις κυρώσεις και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων από την ΕΑΤ (άρθρο 69 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 62 Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και άσκηση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 70 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 63 Καταγγελίες παραβάσεων (άρθρο 71 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 64 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 72 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 65 Εσωτερικό κεφάλαιο (άρθρο 73 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 66 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης (άρθρο 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 67 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών (άρθρο 75 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 68 Αντιμετώπιση κινδύνων (άρθρο 76 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 69 Εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 77 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 70 Εποπτική συγκριτική αξιολόγηση των εσωτερικών προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 78 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 71 Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (άρθρο 79 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 72 Υπολειπόμενος κίνδυνος (άρθρο 80 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 73 Κίνδυνος συγκέντρωσης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 74 Κίνδυνος τιτλοποίησης (άρθρο 82 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 75 Κίνδυνος αγοράς (άρθρο 83 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 76 Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών (άρθρο 84 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 77 Λειτουργικός κίνδυνος (άρθρο 85 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 78 Κίνδυνος ρευστότητας (άρθρο 86 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 79 Κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 80 Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 88 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 81 Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 82 Δημοσιοποίηση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού (άρθρο 90 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 83 Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 91 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 84 Πολιτικές αποδοχών (άρθρο 92 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 85 Ιδρύματα που επωφελούνται από κατ΄ εξαίρεση κρατική ενίσχυση (άρθρο 93 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 86 Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (άρθρο 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 87 Επιτροπή αποδοχών (άρθρο 95 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 88 Τήρηση ιστοτόπου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές (άρθρο 96 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 89 Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης (άρθρο 97 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 90 Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση (άρθρο 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 91 Πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης (άρθρο 99 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 92 Εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (άρθρο 100 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 93 Αξιολόγηση της άδειας χρήσης εσωτερικών προσεγγίσεων σε διαρκή βάση (άρθρο 101 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 94 Προληπτικά εποπτικά μέτρα (άρθρο 102 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 95 Εφαρμογή προληπτικών εποπτικών μέτρων σε ιδρύματα με παρόμοια προφίλ κινδύνου (άρθρο 103 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 96 Εποπτικές εξουσίες (άρθρο 104 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 97 Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των άρθρων 412 και 413 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
`Αρθρο 98 Ειδικές απαιτήσεις ρευστότητας (άρθρο 105 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 99 Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης (άρθρο 106 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 100 Συνέπεια μεταξύ των εποπτικών εξετάσεων, αξιολογήσεων και των εποπτικών μέτρων (άρθρο 107 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 101 Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (άρθρο 108 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 102 Ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμοί των ιδρυμάτων (άρθρο 109 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 103 Εποπτική Διαδικασία Εξέτασης και Αξιολόγησης και εποπτικά μέτρα (άρθρο 110 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
`Αρθρο 104 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας (άρθρο 111 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 105 Συντονισμός εποπτικών δραστηριοτήτων από την αρχή ενοποιημένης εποπτείας (άρθρο 112 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 106 Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυμα (άρθρο 113 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 107 Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (άρθρο 114 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 108 Συμφωνίες συντονισμού και συνεργασίας (άρθρο 115 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 109 Σώματα εποπτών (άρθρο 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 110 Υποχρεώσεις συνεργασίας (άρθρο 117 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 111 Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με οντότητες σε άλλα κράτη-μέλη (άρθρο 118 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 112 Ένταξη εταιρειών συμμετοχών σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση (άρθρο 119 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 113 Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών (άρθρο 120 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 114 Επάρκεια διευθυντικών στελεχών (άρθρο 121 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 115 Αιτήματα για πληροφορίες και επιτόπιους ελέγχους (άρθρο 122 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 116 Εποπτεία (άρθρο 123 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 117 Ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 124 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 118 Συνεργασία (άρθρο 125 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 119 Κυρώσεις (άρθρο 126 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 120 Εκτίμηση της ισοδυναμίας της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση τρίτων χωρών (άρθρο 127 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
`Αρθρο 121 Ορισμοί (άρθρο 128 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 122 Απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (άρθρο 129 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 123 Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος (άρθρο 130 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 124 Παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (άρθρο 131 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 125 Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου (άρθρο 133 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 126 Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου (άρθρο 134 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 127 Καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας (άρθρο 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 128 Αναγνώριση των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας άνω του 2,5% (άρθρο 137 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 129 Αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας τρίτης χώρας (άρθρο 139 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 130 Υπολογισμός ποσοστού ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος (άρθρο 140 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 131 Περιορισμοί διανομής κερδών (άρθρο 141 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 132 Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου (άρθρο 142 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 133 Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 458 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
`Αρθρο 134 Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 143 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 135 Ειδικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 144 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ -ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 136 Αύξηση κεφαλαίου
`Αρθρο 137 Διορισμός Επιτρόπου
`Αρθρο 138 Παράταση χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων
`Αρθρο 139 Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης
`Αρθρο 140 Αύξηση κεφαλαίου ως μέτρο εξυγίανσης
`Αρθρο 141 Εντολή μεταβίβασης
`Αρθρο 142 Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα
`Αρθρο 143 Πώληση μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος
`Αρθρο 144 Αποζημίωση
`Αρθρο 145 Ειδική Εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 146 Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 147 Δαπάνες εποπτείας
`Αρθρο 148 Τροποποίηση του καταστατικού των πιστωτικών ιδρυμάτων
`Αρθρο 149 Εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων
`Αρθρο 150 Εκτοκισμός δανείων ή λοιπών πιστώσεων
`Αρθρο 151 Παροχή ασφάλειας υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος
`Αρθρο 152 Καλυμμένες ομολογίες
`Αρθρο 153 Μέτρα, κυρώσεις, απόρρητο και λοιπές διατάξεις για χρηματοδοτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 154 Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 155 Ανταλλαγή πληροφοριών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 156 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 151 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 157 Απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή αναφορών (άρθρο 152 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 158 Μέτρα - Κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη (άρθρο 153 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 159 Προληπτικά μέτρα (άρθρο 154 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 160 Αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος προέλευσης και ως κράτος - μέλος υποδοχής (άρθρο 155 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 161 Εποπτεία ρευστότητας υποκαταστήματος (άρθρο 156 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 162 Συνεργασία αναφορικά με την εποπτεία (άρθρο 157 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 163 Σημαντικά υποκαταστήματα (άρθρο 158 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 164 Επιτόπιοι έλεγχοι (άρθρο 159 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (άρθρο 160 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
`Αρθρο 166 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
`Αρθρο 167 Τροποποιήσεις του N . 1667/1986
`Αρθρο 168 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με πιστωτικά ιδρύματα
`Αρθρο 169 Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986
`Αρθρο 170 Τροποποιήσεις του ν. 3867/2010 και του ν.δ. 400/1970
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 171 Τροποποιήσεις του ν . 4182/2013
`Αρθρο 172 Ρυθμίσεις του ν . 2971/2001
`Αρθρο 173 Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια
`Αρθρο 174 Τροποποιήσεις του N . 4146/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Λ.Κ.
`Αρθρο 175 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3086/2002
`Αρθρο 176 Τροποποιήσεις του N . 4024/2011
`Αρθρο 177 Ρύθμιση ζητημάτων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 178 Λοιπές ρυθμίσεις
`Αρθρο 179 Ρυθμίσεις εκκρεμών θεμάτων των υπό εκκαθάριση πρώην θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
`Αρθρο 180
`Αρθρο 181
`Αρθρο 182
`Αρθρο 183
`Αρθρο 184 Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 185
`Αρθρο 186 Ρύθμιση ζητημάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και διορθώσεις του N . 4254/2014
`Αρθρο 187 Οικισμός Βλητικός Σταθμός Καισαριανής
`Αρθρο 188
`Αρθρο 189
`Αρθρο 190 Έναρξη ισχύος (άρθρο 162 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: