Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2036

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄, Β΄, ΣΤ΄

ΘΕΜΑ:

Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας

.

Σχετ.: Η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1046/7.4.2016

Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ. 1006/2013 (Β΄ 19), όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίστηκαν, κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), η διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και μεταβολής ατομικών στοιχείων εγγραφής καθώς και αυτά της έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση, ως ισχύει σήμερα, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, και «Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου», (άρθρο 6). Για τη δήλωση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης συνυποβάλλεται με τη δήλωση και το ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό (άρθρο 7).

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση, η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (έδρα ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης) ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. χωρίς να προβλέπεται η άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ. ανάμειξη του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.), υπόνοιες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ..

Εκ των υστέρων επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) κατά τα ανωτέρω πραγματοποιείται ιδίως στις περιπτώσεις που με τη δήλωση έναρξης / μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1046/2016 . Εκκρεμείς αιτήσεις έναρξης ή μεταβολής επαγγελματικής εγκατάστασης για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση λόγω μη διενέργειας αυτοψίας διεκπεραιώνονται άμεσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: