Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαρτίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1966

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24595

Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ΄ αρ. 49758/26-5-2022 (Β΄ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Β. Τροποποίηση του Μέρους Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α΄ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α΄ 145)» της υπ΄ αρ. 90972/15-11-2021 (Β΄ 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331 Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 75 και τις περ. β γ, ε, στ και ζ της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 101).

2. Τα άρθρα 4, 9, 10, 21, 22, 23 25 και 26 του Ν. 5053/2023 «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας» (Α΄ 158).

3. Το άρθρο 38 του Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

4. Το άρθρο 80 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88), όπως ισχύει.

5. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

8. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

9. Το Μέρος Α΄ της υπ΄ αρ. 49758/26-5-2022 (Β΄ 2668) απόφασης.

10. Το Μέρος Β΄ της υπ΄ αρ. 90972/15-11-2021 (Β΄ 5393) απόφασης.

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β΄ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β΄4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β΄854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (Β΄ 994),13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β΄ 1131), 13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β΄ 1161), 14638/ Δ1.4991/9-4-2020 (Β΄ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β΄ 1695), 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β΄ 2278), 22804/ Δ1.7772/12-6-2020 (Β΄ 2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β΄ 2780), 39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β΄ 4261), 49091/ Δ1.14744/4-12-2020 (Β΄5474),53345/Δ1.15956/11-1-2021 (Β΄ 139), 438460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β΄ 755), 90972/ 15-11-2021 (Β΄5393), 106022/21-12-2021 (Β΄6182), 109084/ 31-12-2021 (Β΄ 6355), 9332/2-2-2022 (Β΄ 390), 49758/26-5-2022 (Β΄ 2668), 113169/28-12-2023 (Β΄ 7421) όμοιες.

12. Το Μέρος Γ΄ της υπ΄ αρ. 113169/27.12.2003 (Β΄ 7421) απόφασης.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μέρος Α
Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ΄ αρ. 49758/ 26-05-2022 (Β΄ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

1. Στο Μέρος Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ΄ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2668), αντικαθίσταται η υποπερ. i της περ. β της παρ. 2 ως εξής:

«i) οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με

Κ.Α.Δ. 8010 και 8020 καθώς και οι επιχειρήσεις με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) τις ιδιωτικές ασφαλίσεις (Κ.Α.Δ. 65.1).».

2. Στο Μέρος Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ΄ αρ. 49758/26-5-2022 υπουργικής απόφασης (Β΄2668), αντικαθίσταται η περ. γ της παρ. 2 ως εξής:

«2. γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47), όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Από το ανωτέρω εδάφιο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή, στα ορυχεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19), στα ναυπηγεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα τέσσερα ψηφία το 3011 και το 3012), καθώς και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ - ΠΥΡ-ΚΑΛ). Επίσης εξαιρούνται οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα. Για τους κλάδους του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου, οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ΄ αρ. 80016/31-08-2022 (Β΄4629) υπουργικής απόφασης, επιβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΑΔΟΣ

10

Βιομηχανία τροφίμων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

11

Ποτοποιία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

31

Κατασκευή επίπλων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

32

`Αλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων καιμοτοσυκλετών

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μέρος Β
Τροποποίηση ως προς το ΜΕΡΟΣ Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α΄ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2269/1920 (Α΄ 145)» της υπ΄ αρ. 90972/15-11-2021 (Β΄ 5393) υπουργικής απόφασης.

Τροποποιείται το Μέρος Β της υπ΄ αρ. 90972 /15-11-2021 (Β΄ 5393) υπουργικής απόφασης ως εξής:

1. Στην περ. Β αντικαθίσταται η φράση «ελάχιστου κατώτατου μισθού» από τη φράση «νομοθετημένου κατώτατου μισθού».

2. Στο τέλος της περ. Γ αντικαθίσταται η φράση «ελάχιστου νομοθετημένου μισθού» από τη φράση «νομοθετημένου κατώτατου μισθού.».

Μέρος Γ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520).

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331 /Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

1. Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 11 που αφορά στην ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου, ως εξής:

«4.11. Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά.».

2. Στο άρθρο 5Α «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2» στην παρ. ε, πριν από την λέξη «ημερών» προστίθεται η λέξη «εργάσιμων» και η παρ. ε διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Οι δηλώσεις λήξης/λύσης της σχέσης εργασίας υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 4 της παρούσης.».

Μέρος Δ

Αντικαθίσταται το Μέρος Δ της υπ΄ αρ. 113169 /27-12-2023 (Β΄ 7421) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως εξής:

«Σταδιακή προσαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Τα νέα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές που εισήχθησαν με το μέρος Γ της παρούσας θα είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους έως την 1η Ιουλίου 2024 με την επιφύλαξη σταδιακών προσαρμογών του συστήματος έως την ημερομηνία αυτή.».

Μέρος Ε

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Απριλίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024
Η Υπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: