Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ. Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β

Θέμα:

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν.4940/2022 (Α 112).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων: 58 παρ. 1 και 65 του Ν. 4940/14-6-2022 (Α΄112), με θέμα: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων:

α) `Αρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 4940/2022 : «Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» - Τροποποίηση των άρθρων 37 και 39 του Ν. 4837/2021 ».

β) `Αρθρο 65 του Ν.4940/2022 «Εναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) `Αρθρο 58 παρ. 1: αφορά το ακατάσχετο και το ασυμψήφιστο της αποζημίωσης του

Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

β) `Αρθρο 65: αφορά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4940/2022.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν. 4940/2022 (Α΄112), με θέμα: «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

`Αρθρο 58 παρ.1

Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» -Τροποποίηση των άρθρων 37 και 39 του Ν. 4837/2021

Με τη διάταξη του άρθρου 58 και ειδικότερα της παρ. 1 προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4837/2021 (Α΄178) περί υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», ως ακολούθως: α) στο πρώτο εδάφιο αντί της λέξης «αμοιβή» τίθεται η λέξη «αποζημίωση», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Η αποζημίωση αυτή, όταν ο Αποδέκτης ή ο Εκπρόσωπός του συμβάλλεται απευθείας με Προσωπικό Βοηθό, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

`Αρθρο 65
Έναρξη ισχύος

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 65 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 3, η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: