Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2017

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Α΄

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Γ΄

 

 

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄ 14), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4890/2022 (Α΄ 23).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄14), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4890/2022 (ΦΕΚ Α΄23)

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄14), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022 (ΦΕΚ Α΄23).

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) Οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:

• φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID

• νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω COVID

• φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID

• φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID

• φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021

• φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων "COVID-19",

• φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Β) Οφειλέτες με οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.

Γ) Οφειλέτες

• φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID

• νομικά πρόσωπα /οντοτήτων πληγέντες λόγω COVID

στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.07.2021, με οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την 5.11.2021 σε καθεστώς ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (Α΄107), υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την 5.11.2021.

 

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως ισχύει. Ειδικότερα:

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 Ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ (Α΄14), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4890/2022 (Α΄23),συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης, ήτοι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Κατά συνέπεια, οφειλέτες που θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση από τις 24 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ AΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: