Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Απριλίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750/Β)Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, β) Η υπ΄ αριθμ. Ε. 2053/1-4-2019 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11)περί κοινοποίησης της ανωτέρω Απόφασης.

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων με την αίτηση δικαιολογητικών των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων και ειδικότερα εάν κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω α) σχετικής Απόφασης απαιτείται με τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων να συνυποβάλλονται από το πρώτο ευρώ αποδείξεις εξόφλησής τους με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ως άνω α) σχετικής Απόφασης η οποία ισχύει από 5-3-2019 με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, συνυποβάλλονται τα παραστατικά (τιμολόγια) για τις ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης/ιδρύματος, καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση τα τιμολόγια ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και οι σχετικές αποδείξεις εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, οι ποσότητες του πετρελαίου κίνησης αυτών των τιμολογίων δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: