Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθηνα, 11 Απριλίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1057030 Εξ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ

ΘΕΜΑ Απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εισαγωγή - Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικού θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016 / 16-12-2016 (ΦΕΚ 4488/B/30-12-2016 / ΑΔΑ:7ΦΗΝΗ2Η3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, η οποία κοινοποιήθηκε με την με Α.Π. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 / 03-02­2017 εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ) και με την οποία από 1-1-2017 κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα υπό τη διαδρομή

w.icisnet.gr -> Ηλεκτρονικές Συναλλαγές -> IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών (Περισσότερα)

έχει αναρτηθεί κατάλογος των κωδικών πιστοποιητικού απαγορεύσεων και περιορισμών (αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας) που ισχύουν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, καθώς και σχετικών οδηγιών για την ορθή χρήση τους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα και πληρότητα των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, όσο και τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και του νόμιμου εμπορίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: