Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 148

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4714

Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 1 Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης του άρθρου 67 ΚΦΕ - Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
`Αρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 14 ΚΦΕ -Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
`Αρθρο 3 Τροποποίηση του άρθρου 42Α ΚΦΕ -Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση μετοχών
`Αρθρο 4 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ -Αυτοτελής φορολόγηση των προπονητών υπό όρους
`Αρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ -Έκπτωση δαπανών
`Αρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 43 του Ν. 2961/2001-Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων υπό όρους
`Αρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 -Υπολογισμός του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών
`Αρθρο 8 Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
`Αρθρο 9 Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα -Τέλος ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
`Αρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 438/1976 -Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων
`Αρθρο 11 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ-Υπαγωγή των μουσικών βιβλίων στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
`Αρθρο 12 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ Υπαγωγή των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
`Αρθρο 13 Τροποποιήσεις του ν . 4646/2019
`Αρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 16 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ -Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
`Αρθρο 18 Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
`Αρθρο 19 Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την τροποποίηση των προθεσμιών των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ
`Αρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
`Αρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 22 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 23 Ένσταση (περιεχόμενο, διαδικασία υποβολής, προθεσμίες και κοινοποιήσεις) (άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 24 Ανάκληση της ένστασης (άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 25 Απόφαση Αρμόδιας Αρχής σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης (άρθρα 3, 5 και 16 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 26 Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης της ένστασης (άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 27 Εξέταση του παραδεκτού της ένστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 28 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού (άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 29 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 30 Έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αμφισβητούμενης διαφοράς (άρθρο 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 31 Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών - μελών (άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 32 Περάτωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού χωρίς συμφωνία (άρθρα 4 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 33 Επίλυση διαφορών από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (άρθρα 6, 14 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 34 Οριστική απόφαση των αρμοδίων αρχών (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 35 Δημοσιότητα οριστικής απόφασης (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 36 Λόγοι απόρριψης της αίτησης συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος τερματισμός της διαδικασίας επίλυσης διαφορών (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 37 Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 38 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανεξάρτητων προσώπων και προέδρου από την Αρμόδια Αρχή και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου (άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 39 Ανεξαρτησία (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 40 Κατάλογος των ανεξάρτητων προσώπων (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 41 Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 42 Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισμός) (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 43 Έξοδα της διαδικασίας (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 44 Διαδικασίες ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και ακροάσεις) (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 45 Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 46 Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοικητική υποστήριξη (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
`Αρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 48 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2018/822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
`Αρθρο 49 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4170/2013 - Ορισμοί (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
`Αρθρο 51 Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στον ν. 4170/2013 - Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 και άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876)
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4170/2013 - Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4170/2013 - Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4170/2013 -Αξιολόγηση (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
`Αρθρο 55 Προσθήκη άρθρου 56Α στον ΚΦΔ -Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθμισης (άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
`Αρθρο 56 Προσθήκη Παραρτήματος στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4170/2013 - Διακριτικά (άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
`Αρθρο 57 Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και έναρξη ισχύος (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164/ ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
`Αρθρο 58 Προσθήκη άρθρου 66Α στον ΚΦΕ-Κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο (άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
`Αρθρο 59 Προσθήκη άρθρου 66Β στον ΚΦΕ-Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
`Αρθρο 60 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φ.Π.Α.
`Αρθρο 61 Προσθήκη νέου άρθρου 7α και τροποποίηση των άρθρων 13, 28 και 36 του Κώδικα ΦΠΑ -Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος-μέλος και συναφείς ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910)
`Αρθρο 62 Τροποποίηση άρθρων 15 και 19 Κώδικα ΦΠΑ Συμπλήρωση ρυθμίσεων για τον τόπο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 63 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/475 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2008/118/ΕΚ
`Αρθρο 64 Αντικείμενο
`Αρθρο 65 Τροποποίηση Παραρτήματος II Κώδικα ΦΠΑ - Τροποποίηση άρθρου 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
`Αρθρο 66 Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
`Αρθρο 67 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4270/2014 - Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού [άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
`Αρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 - Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους
`Αρθρο 70 Τροποποίηση του άρθρου 91 Α του ν. 4549/2018 - Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
`Αρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
`Αρθρο 72 Ορισμοί
`Αρθρο 73 Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 74 Ηλεκτρονική πλατφόρμα
`Αρθρο 75 Υποβολή αίτησης
`Αρθρο 76 Έγκριση αίτησης
`Αρθρο 77 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
`Αρθρο 78 Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου -Χρονικό διάστημα καταβολής
`Αρθρο 79 Υποχρεώσεις οφειλέτη
`Αρθρο 80 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου
`Αρθρο 81 Αχρεωστήτως καταβληθέντα -Αναδρομικότητα πληρωμών
`Αρθρο 82 Παροχή στοιχείων
`Αρθρο 83 Διενέργεια ελέγχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 84 Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) στο Υπουργείο Οικονομικών
`Αρθρο 85 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 -Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
`Αρθρο 86 Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 87 Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
`Αρθρο 88 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 -Δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες
`Αρθρο 89 Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
`Αρθρο 90 Ρυθμίσεις εκκλησιαστικών ν.π.δ.δ.
`Αρθρο 91 Ρυθμίσεις σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
`Αρθρο 92 Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση
`Αρθρο 93 Τροποποίηση του ν. 4548/2018 - Αυτεπάγγελτη καταχώριση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εκ του νόμου ονομαστικοποίησης ανωνύμων μετοχών ανωνύμων εταιρειών
`Αρθρο 94 Ρυθμίσεις σχετικά με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και με τη συγχώνευση του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία
`Αρθρο 95 Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974
`Αρθρο 96 Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 -Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 97 Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
`Αρθρο 98 Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ
`Αρθρο 99 Μεταβίβαση πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες
`Αρθρο 100 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 - Συμπλήρωση ρυθμίσεων για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου
`Αρθρο 101 Τροποποιήσεις του άρθρου 11 ΚΦΔ και προσθήκη νέων άρθρων 54Ε και 54ΣΤ στον ΚΦΔ - Συμπλήρωση ρυθμίσεων για αναστολή χρήσης ΑΦΜ ή απενεργοποίησή του, καθώς και για πρόστιμα και παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ
`Αρθρο 102 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) - Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων
`Αρθρο 103 Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC"
`Αρθρο 104 Ρύθμιση οφειλών - ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
`Αρθρο 105 Συμβάσεις προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας
`Αρθρο 106 Χρήση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών
`Αρθρο 107 Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 108 Παράταση απαλλαγής υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το ίδρυμα «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων»
`Αρθρο 109 Πληρωμή δαπανών των «Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019»
`Αρθρο 110 Διάταξη για την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 4530/2018
`Αρθρο 111 Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και τουριστικών λεωφορείων
`Αρθρο 112 Μεταφορικό Ισοδύναμο για υγρά καύσιμα -Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4551/2018
`Αρθρο 113 Μείωση φόρου εισοδήματος δωρητών για δωρεές προς την ΕΑΝΕΠ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 114 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 115 Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα
`Αρθρο 116 Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής
`Αρθρο 117 Προκαταβολή εφάπαξ παροχής
`Αρθρο 118 Μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 119 Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ
`Αρθρο 120 Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών
`Αρθρο 121 Παράταση σύμβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SI-Α)
`Αρθρο 122 Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο 123 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών
`Αρθρο 124 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
`Αρθρο 125 Μεταφορά της αρμοδιότητας Μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ
`Αρθρο 126 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες φύλαξης
`Αρθρο 127 Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών
`Αρθρο 128 Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων
`Αρθρο 129 Μη προσφερόμενος πλοίαρχος
`Αρθρο 130 Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 131 Ρύθμιση θεμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 132 Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο 133 Λύση και εκκαθάριση νομικών προσώπων των δήμων του άρθρου 156 του ν. 4600/2019
`Αρθρο 134 Ρυθμίσεις για την ενημέρωση των Ελλήνων που διαμένουν στην αλλοδαπή
`Αρθρο 135 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
`Αρθρο 136 Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
`Αρθρο 137 Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
`Αρθρο 138 Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
`Αρθρο 139 Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου -Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα
`Αρθρο 140 Εξέταση ιταλικής γλώσσας στον εισαγωγικό διαγωνισμό Εθνικής Σχολής Δικαστών έτους 2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 141 Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
`Αρθρο 142 Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων -Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία
`Αρθρο 143 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών για το έτος 2020
`Αρθρο 144 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: