Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουνίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3077

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΠΡ 1308/2428943

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα: Στο Δήμο Αγρινίου: α) Δημοτική Ενότητα Αγρινίου (Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγρινίου και Τοπικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος, Δοκιμίου, Καμαρούλας), β) Δημοτική Ενότητα Θεστιέων (Δημοτικές Κοινότητες Καινούργιου και Παναιτωλίου και Τοπικές Κοινότητες Νέας Αβόρανης και Προσηλίων), γ) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Τοπικές Κοινότητες Ελαιο-φύτου, Μεγάλης Χώρας και Νεάπολης) και δ) Δημοτική Ενότητα Παραβόλας (Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας και Τοπικές Κοινότητες Αφράτου και Περιστερίου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275).

3. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 88).

4. Την υπ΄ αρ. 27826/28.06.2010 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β΄ 1077).

5. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 4.

6. Το υπ΄ αρ. 249/3/21-9-2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Όργανα Διοίκησης και υπηρεσιακά όργανα και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (κεφάλαιο Α, αριθμός 5) (ΑΔΑ: Ω8Κ246ΜΨΦΖ-1Γ1).

7. Το υπ΄ αρ. 2428943/23.05.2024 εσωτερικό σημείωμα της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

`Αρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα: Στο Δήμο Αγρινίου: α) Δημοτική Ενότητα Αγρινίου (Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγρινίου και Τοπικές Κοινότητες Αγίου Νικολάου Τριχωνίδος, Δοκιμίου, Καμαρούλας), β) Δημοτική Ενότητα Θεστιέων (Δημοτικές Κοινότητες Καινούργιου και Παναιτωλίου και Τοπικές Κοινότητες Νέας Αβόρανης και Προσηλίων), γ) Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Τοπικές Κοινότητες Ελαιοφύτου, Μεγάλης Χώρας και Νεάπολης) και δ) Δημοτική Ενότητα Παραβόλας (Δημοτική Κοινότητα Παραβόλας και Τοπικές Κοινότητες Αφράτου και Περιστερίου) κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 311/12.03.2024 για την ίδια περιοχή.

`Αρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 311/12.03.2024, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2024
Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΤΣΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: