Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΚ 15/28-7-2023

Συλλογική σύμβαση εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων.

Στην Αθήνα σήμερα 27 Ιουλίου 2023 οι υπογράφοντες αφ"" ενός (1) ο Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφ"" ετέρου (2) οι Παναγιώτης Κοντουσιάδης και Τσώκος Παναγιώτης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας, νόμιμοι εκπρόσωποι και όλοι εξουσιοδοτημένοι, αποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας δια της οποίας συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό", βοηθητικό"" και υπαλληλικό προσωπικό, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων.

Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ οι πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι, των παραπάνω επιχειρήσεων, που είναι στις επαρχίες και πόλεις καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας πρόσωπα.

`Αρθρο 2
Μισθολογικές Κατηγορίες Προσωπικού

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα εντάσσονται στις ακόλουθες μισθολογικές κατηγορίες:

α) Κατηγορία 1. Μαθητευόμενο και Βοηθητικό Εργατοτεχνικό Προσωπικό Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι μαθητευόμενοι τεχνίτες, το βοηθητικό προσωπικό, οι καθαριστές/στριες και οι εργάτες γενικών καθηκόντων.

β) Κατηγορία 2. Εργατοτεχνικό Προσωπικό Εγκαταστάσεων.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι ειδικότητες του εργατοτεχνικού προσωπικού τεχνικής υποστήριξης μηχανολογικών αποθήκευσης, μέτρησης, ζύγισης, φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, δεξαμενών, αγωγών, φύλακες.

γ) Κατηγορία 3. Οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι οδηγοί των κάθε είδους βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων εγκαταστάσεων και αερολιμένων.

δ) Κατηγορία 4. Προσωπικό Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, που απασχολούνται στις κάθε είδους εγκαταστάσεις και γραφεία περιλαμβανομένων και αυτών των αερολιμένων.

ε) Κατηγορία 5. Προσωπικό Τεχνικών Υπηρεσιών

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών όλων των ειδικοτήτων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., διπλωματούχων μηχανικών Α.Ε.Ι και ισότιμων σχολών, που απασχολείται στη λειτουργία και συντήρηση των κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν σε αερολιμένες.

`Αρθρο 3
Βασικοί Μισθοί

1. Τα βασικά ημερομίσθια της Κατηγορίας 1 ορίζονται με βάση την προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις του κλάδου από 1η Απριλίου 2023 ως εξής:

Έτη απασχόλησης

Κατηγορία 1

0-18 μήνες

36,4 ευρώ

18 μήνες- 3 έτη

39,9 ευρώ

3-6 έτη

42,2 ευρώ

6-9 έτη

43,4 ευρώ

9-12 έτη

45,7 ευρώ

12-15 έτη

46,9 ευρώ

15-18 έτη

48,1 ευρώ

18-21 έτη

49,3 ευρώ

21-24 έτη

50,4 ευρώ

24-27 έτη

51,6 ευρώ

27- 30 έτη

52,8 ευρώ

30-33 έτη

54,0 ευρώ

33 έτη και άνω

55,1 ευρώ

Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια διαμορφώνονται από 1η Απριλίου 2024 ως εξής:

Έτη απασχόλησης

Κατηγορία 1

0-18 μήνες

37,1 ευρώ

18 μήνες- 3 έτη

40,7 ευρώ

3-6 έτη

43,1 ευρώ

6-9 έτη

44,3 ευρώ

9-12 έτη

46,7 ευρώ

12-15 έτη

47,9 ευρώ

15-18 έτη

49,1 ευρώ

18-21 έτη

50,2 ευρώ

21-24 έτη

51,4 ευρώ

24-27 έτη

52,6 ευρώ

27- 30 έτη

53,8 ευρώ

30-33 έτη

55,0 ευρώ

33 έτη και άνω

56,2 ευρώ

Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια διαμορφώνονται από 1η Απριλίου 2025 ως εξής:

Έτη απασχόλησης

Κατηγορία 1

0-18 μήνες

38,0 ευρώ

18 μήνες- 3 έτη

41,7 ευρώ

3-6 έτη

44,1 ευρώ

6-9 έτη

45,4 ευρώ

9-12 έτη

47,8 ευρώ

12-15 έτη

49,1 ευρώ

15-18 έτη

50,3 ευρώ

18-21 έτη

51,5 ευρώ

21-24 έτη

52,7 ευρώ

24-27 έτη

54,0 ευρώ

27- 30 έτη

55,2 ευρώ

30-33 έτη

56,4 ευρώ

33 έτη και άνω

57,6 ευρώ

2. Οι βασικοί μισθοί στις Κατηγορίες 2, 3, 4 και 5 ορίζονται με βάση την προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις του κλάδου από 1η Απριλίου 2023 ως εξής:

Έτη απασχόλησης

Κατηγορία 2
Εργατοτεχνίτες

Κατηγορία 3
Οδηγοί

Κατηγορία 4
Υπάλληλοι Γραφείου

Κατηγορία 5
Τεχνικοί

0-18 μήνες

860,8

865,8

920,4

920,4

18 μήνες- 3 έτη

1.047,9

1.072,0

1.097,8

1.097,8

3-6 έτη

1.092,5

1.134,7

1.157,7

1.157,7

6- 9 έτη

1.125,7

1.176,8

1.209,8

1.209,8

9-12 έτη

1.173,7

1.219,0

1.279,7

1.279,7

12-15 έτη

1.189,8

1.241,7

1.366,2

1.366,2

15-18 έτη

1.221,8

1.286,2

1.400,6

1.448,2

18-21 έτη

1.252,7

1.331,7

1.462,7

1.527,0

21-24 έτη

1.285,9

1.354,5

1.529,2

1.633,4

24- 27 έτη

1.329,3

1.409,2

1.612,4

1.723,3

27-30 έτη

1.363,6

1.440,0

1.687,8

1.851,9

30-33 έτη

1.424,3

1.569,8

1.790,9

1.951,7

33 έτη και άνω

1.462,0

1.625,7

1.874,1

1.969,4

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1η Απριλίου 2024 ως εξής:

Έτη απασχόλησης

Κατηγορία 2
Εργατοτεχνίτες

Κατηγορία 3
Οδηγοί

Κατηγορία 4
Υπάλληλοι Γραφείου

Κατηγορία 5
Τεχνικοί

0-18 μήνες

878,0

883,1

938,8

938,8

18 μήνες- 3 έτη

1.068,9

1.093,4

1.119,8

1.119,8

3-6 έτη

1.114,4

1.157,3

1.180,9

1.180,9

6- 9 έτη

1.148,2

1.200,3

1.234,0

1.234,0

9-12 έτη

1.197,2

1.243,3

1.305,3

1.305,3

12-15 έτη

1.213,6

1.266,6

1.393,5

1.393,5

15-18 έτη

1.246,2

1.311,9

1.428,6

1.477,2

18-21 έτη

1.277,7

1.358,4

1.491,9

1.557,5

21-24 έτη

1.311,6

1.381,6

1.559,8

1.666,1

24- 27 έτη

1.355,9

1.437,4

1.644,6

1.757,7

27-30 έτη

1.390,9

1.468,8

1.721,5

1.888,9

30-33 έτη

1.452,8

1.601,2

1.826,7

1.990,7

33 έτη και άνω

1.491,3

1.658,2

1.911,5

2.008,8

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί διαμορφώνονται από 1η Απριλίου 2025 ως εξής:

Έτη απασχόλησης

Κατηγορία 2
Εργατοτεχνίτες

Κατηγορία 3
Οδηγοί

Κατηγορία 4
Υπάλληλοι Γραφείου

Κατηγορία 5
Τεχνικοί

0-18 μήνες

900,0

905,2

962,3

962,3

18 μήνες- 3 έτη

1.095,6

1.120,8

1.147,8

1.147,8

3-6 έτη

1.142,2

1.186,3

1.210,4

1.210,4

6- 9 έτη

1.176,9

1.230,3

1.264,9

1.264,9

9-12 έτη

1.227,1

1.274,4

1.337,9

1.337,9

12-15 έτη

1.243,9

1.298,2

1.428,3

1.428,3

15-18 έτη

1.277,4

1.344,7

1.464,3

1.514,1

18-21 έτη

1.309,7

1.392,3

1.529,2

1.596,5

21-24 έτη

1.344,4

1.416,2

1.598,8

1.707,8

24- 27 έτη

1.389,8

1.473,3

1.685,7

1.801,7

27-30 έτη

1.425,7

1.505,5

1.764,6

1.936,2

30-33 έτη

1.489,1

1.641,3

1.872,4

2.040,5

33 έτη και άνω

1.528,6

1.699,6

1.959,3

2.059,0

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η Απριλίου 2023 και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012 .

`Αρθρο 4
Επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:

1. Επίδομα γάμου

Στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου. Το επίδομα γάμου παρέχεται έστω και εάν ο/η έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο ή από οποιασδήποτε μορφής Ασφαλιστικό Οργανισμό και δεν διακόπτεται σε περίπτωση χηρείας. Το επίδομα συζύγου δεν θα διακόπτεται επίσης, σε περίπτωση διαζεύξεως του εργαζομένου ή της εργαζομένης, με τη ρητή προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει γραπτώς αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία θα τεκμηριώνεται ότι έχει την αποκλειστική επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών. Με αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία και τις προϋποθέσεις, το επίδομα συζύγου καταβάλλεται και στις περιπτώσεις των ανύπαντρων μητέρων, χωρίς να χορηγείται αθροιστικά στην περίπτωση πραγματοποίησης μεταγενέστερου γάμου.

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή του ως άνω επιδόματος δεν σχετίζεται με την ενδεχόμενη καταβολή οικογενειακών επιδομάτων σε δικαιούχους εργαζόμενους γονείς μέσω του ΔΛΟΕΜ ή άλλου φορέα.

2. Επίδομα σπουδών

1. Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ καταβάλλεται αντίστοιχα επίδομα 15% και 10% επί του βασικού μισθού.

2. Στους εργαζόμενους των κατηγοριών 4 και 5 που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, καταβάλλεται επίδομα μεταπτυχιακού 18% και στους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων επίδομα 20%, σε περίπτωση που προκύπτει συνάφειά των τίτλων τους με τα ασκούμενα καθήκοντα. Σε περίπτωση κατοχής δύο τίτλων σπουδών το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μία φορά και στο ανώτερο ποσοστό.

3. Επίδομα ειδικών συνθηκών

Στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις κάθε είδους, περιλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών στους αερολιμένες, καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 28% και στους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων υγραερίων της περιοχής Αττικής επίδομα ποσοστού 10%.

4. Επίδομα εγκαταστάσεων

Στο εργατοτεχνικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό των εγκαταστάσεων που απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση, λειτουργία και εν γένει χρήση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διακίνησης ζύγισης, φορτοεκφόρτωσης κλπ., καταβάλλεται μηνιαίως επίδομα εγκατάστασης ποσού 95 ευρώ.

5. Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Στους ταμίες και εισπράκτορες, που έχουν ως αποκλειστική και μόνον απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή ως και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων του ταμείου, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού μαζί με άλλα ταμεία, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό, που προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας.

6. Επίδομα οδηγών

Στους οδηγούς των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων ή επικαθήμενων ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων, με τα οποία μεταφέρονται υγρά καύσιμα σε χύμα και ξηρό φορτίο και στους οδηγούς αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από δέκα (10) τόνους παντός φορτίου, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 20% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών της κατηγορίας των οδηγών, που προβλέπονται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς καύσιμων προς ανεφοδιασμό αεροσκαφών στους αερολιμένες καθώς και στους οδηγούς μηχανημάτων έδαφος ανεφοδιασμού σκάφων (HYDRANT DISPENSERS). Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω επίδομα δεν θα καταβάλλεται αθροιστικά σε τυχόν περιπτώσεις οδήγησης οχημάτων, που εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, και ότι το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών.

7. Επίδομα θέσεως ευθύνης

Στους εργοδηγούς, υπεύθυνους βάρδιας, επικεφαλής ομάδων εργαζομένων ή συνεργείων με ομάδα εργαζομένων στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες κ.λπ. περιλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών καθώς και στους υπεύθυνους συντονισμού (προϊσταμένους) οργανωτικών μονάδων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των εταιρειών και των γραφείων κάθε είδους καταβάλλεται επίδομα θέσεως ευθύνης ποσοστού 5% υπολογιζόμενου στο βασικό μισθό.

`Αρθρο 5
Λοιπές παροχές

1. Κάλυψη εξόδων ανανέωσης άδειας ADR των οδηγών.

Κάθε επιχείρηση, που δεσμεύεται από την παρούσα καλύπτει όλα τα έξοδα, σχετικά με την επέκταση διπλωμάτων και ανανέωση ADR των οδηγών που απασχολεί.

2. Ενδυμασία Εργασίας.

Σε όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις, αποθήκες και εξωτερικές υπηρεσίες (εργατοτεχνίτες, φύλακες και οδηγούς αυτοκίνητων) χορηγούνται κάθε έτος δύο (2) ζεύγη υποδημάτων, ασφαλείας και τέσσερις (4) φόρμες εργασίας, δηλαδή δύο (2) χειμερινές και δύο (2) θερινές, μία (1) βαμβακερή μπλούζα και κάθε δεύτερο έτος χορηγείται ένα(1) τζάκετ.

3. Χορήγηση γάλακτος.

Σε όλους τους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων για κάθε ημέρα εργασίας χορηγείται αποκλειστικώς σε είδος 600 γραμμάρια νωπό γάλα ανεξαρτήτως ποσότητος και συσκευασίας, ή η αντίστοιχη ποσότητα συμπυκνωμένου ή σε σκόνη. Η καταβολή της αξίας αυτού σε χρήμα, αντί της αυτούσιας χορήγησης αποκλείεται. 4. Κάλυψη δαπάνης γεύματος εργασίας.

Σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται σε κάθε είδους εγκαταστάσεις, σταθμούς ανεφοδιασμού, αποθήκες ή σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών, χορηγείται γεύμα εργασίας αξίας 5 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας.

`Αρθρο 6
Ωράριο εργασίας

1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα απασχολούνται πέντε (5) ημέρες ανά εβδομάδα.

2. Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους των γραφείων των εταιρειών γενικώς και των γραφείων εντός των κάθε είδους εγκαταστάσεων, αποθηκών, και ανεφοδιαστικών εγκαταστάσεων/σταθμών/κέντρων σε αερολιμένες, είναι 39 ώρες.

3. Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους εντός των λοιπών κάθε είδους εγκαταστάσεων, αποθηκών, και ανεφοδιαστικών εγκαταστάσεων, σταθμών, κέντρων σε αερολιμένες, είναι 40 ώρες.

`Αρθρο 7
`Αδειες - Αργίες

1. Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, χορηγούνται όλες οι άδειες που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

2. Πέραν των αργιών που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα αργία είναι η ημέρα της τοπικής εορτής της περιοχής και η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καθώς και η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος για τους εργαζόμενους στην Ελευσίνα. Αυτές οι ημέρες αργίας μπορεί να μετατεθούν σε άλλη ημέρα, όχι όμως συνεχόμενη με μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο ή Κυριακή).

`Αρθρο 8
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, οι εργοδότες παρέχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα ατομικής προστασίας, τηρούν τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας των χώρων εργασίας με τεχνικό ασφάλειας και γιατρό εργασίας και καλύπτουν τις δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων ιδίως ανίχνευσης μολύβδου, βενζολίου, καθώς ακοογράμματος για όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των αερολιμένων.

`Αρθρο 9
Διευκόλυνση καταβολής της συνδικαλιστικής συνδρομής

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που ανήκουν στην εδώ συμβαλλομένη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με έγγραφη δήλωση τους μπορούν να εκχώρησαν υπέρ της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης την μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή τους, που ορίζεται από το καταστατικό αυτής με παρακράτηση αυτής της εκχώρησης από το μισθό τους.

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν την εκχωρηθείσα συνδικαλιστική συνδρομή και να την αποδίδουν προς τη δικαιούχο συνδικαλιστική οργάνωση. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και τις διατάξεις των άρθρων 89 και 90 του Αστικού Κώδικα.

`Αρθρο 10
Ομάδα Εργασίας για την Τηλεργασία

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συστήσουν Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των εταιρειών μελών του ΣΕΒ, της Ομοσπονδίας και του ΣΕΒ, η οποία θα εξετάσει τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων τηλεργασίας που αφορούν στον κλάδο (ανεξαρτήτων νομοθετικών ρυθμίσεων). Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας, αυτή θα προσαρτηθεί ως αναπόσπαστο μέρος στην παρούσα.

`Αρθρο 11
Χορήγηση στοιχείων από ΕΤΕΑΠΕΠ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα αιτηθούν από κοινού την χορήγηση των απαραίτητων, προς τη διαπραγμάτευση της παρούσας, στοιχείων από το ΕΤΕΑΠΕΠ εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

`Αρθρο 12
Γενική ρύθμιση

1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη παρούσα εφαρμόζονται και οι όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Με την παρούσα δεν θίγονται ευνοϊκότεροι όροι εργασίας των εργαζόμενων που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας και ρυθμίζονται με όρους επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών που ισχύουν στο επίπεδο της επιχείρησης καθώς και με όρους που διαμορφώθηκαν με επιχειρησιακή συνήθεια ή παρέχονται οικειοθελώς από τον εργοδότη, καθώς και με όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας ( άρθ. 10 παρ. 1 του Ν. 1876.1990 , όπως ισχύει).

`Αρθρο 13
Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας συλλογικής σύμβασης αρχίζει την 1η Απριλίου 2023 και λήγει την 31η Μαρτίου 2026.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: