Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 176

Πράξη 15 της 5-10-2018

Τροποποίηση της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. την 37/2-11-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 137), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4/24-1-2017 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 8),

γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

`Αρθρο 1

Η παρ. 1 της 37/2-11-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της 4/24-1-2017 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), στο οποίο μετέχουν ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για την Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και για την Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ως μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αναπληρώνει ο Υπουργός Οικονομικών, τους δε υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, οι οριζόμενοι απ΄ αυτούς αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί.

Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από έναν από τους Προϊσταμένους των Γραφείων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο Συντονιστής. Ως Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του Προέδρου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ειδικός σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης ή μετακλητός διοικητικός υπάλληλος ή υπάλληλος αποσπασμένος στο Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου.».

`Αρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η 37/2-11-2015 Π.Υ.Σ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4/24-1-2017 Π.Υ.Σ.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: