Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 148/1967 - Άρθρο 3

Αρθρον 3
1. Αί Ανωνύμαι Εταιρείαι υποχρεούνται είς την διανομήν, κατ΄ έτος, είς τους μετόχους αυτών τμήματος των καθαρών κερδών, ουχί κατωτέρου του 30% τούτων, μετά την αφαίρεσιν των νομίμων αποθεματικών. Η διανομή δύναται να γίνη είτε είς μετρητά είτε εν όλω ή εν μέρει είς νεάς μετοχάς παραδιδομένας είς τους δικαιούχους μετόχους, αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου. Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται είς περίπτωσιν καθ΄ ην το εκ της εφαμογής ταύτης διανεμητέον τμήμα κερδών είναι ανώτερον του προκύπτοντος τοιούτου εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.2190 ως ούτος εκωδικοποιήθη και αφορά είς την μεταξύ τούτων διαφοράν.
2. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να αποφασίση την μή εφαρμογήν των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου διά πλειοψηφίας των 3/4 των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Η περί του τρόπου της διανομής, εάν συντρέχη περίπτωσις, απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνεται διά της συνήθους πλειοψηφίας.
3. Αί διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190 ως ούτος εκωδικοποιήθη, δύναται να εφαρμοσθώσιν και είς την περίπτωσιν της διανομής του πρώτου μερίσματος, ότε όμως απαιτείται απόφασις της πλειοψηφίας των 3/4 των εν τη Γενική Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων. Εν ουδεμία πάντως περιπτώσει επιτρέπεται όπως το είς μετρητά διανεμητέον ποσόν είναι κατώτερον του ημίσεος του πρώτου μερίσματος.
4. Όπου εν τη κειμένη Νομοθεσία γίνεται αναφοράείς την διάταξιν της περιπτώσεως (β) της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 2190, αυτή νοείται ως έχει εν τη Νόμω τούτω κωδικοποιημένω άνευ της δια του παρόντος άρθρου επιφερομένης τροποποιήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: