Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4144/2013.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 205
2 Σεπτεμβρίου 1998

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2639

Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Ειδικές μορφές απασχόλησης
`Αρθρο 2 Μερική απασχόληση
Aρθρο 3 Διευθέτηση χρόνου εργασίας
Aρθρο 4 Τοπικά σύμφωνα απασχόλησης
`Αρθρο 5 Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
`Αρθρο 6 Σύσταση Σώματος
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες του Σ .ΕΠ .Ε .
`Αρθρο 8 Στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε. Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασίας
`Αρθρο 9 Θέματα λειτουργίας του Σ .ΕΠ .Ε .
`Αρθρο 10 Εκπαίδευση προσωπικού του Σ .ΕΠ .Ε .
`Αρθρο 11 Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας
`Αρθρο 12 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων
`Αρθρο 13 Κοινωνικός έλεγχος του Σ .ΕΠ .Ε .
`Αρθρο 14 Λοιπές διατάξεις που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε.
`Αρθρο 15 Αρμοδιότητες νομαρχών σε θέματα απασχόλησης
`Αρθρο 16 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 17 Πονικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Aρθρο 18 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους
`Αρθρο 19 Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση
`Αρθρο 20 Ρύθμιση θεμάτων Ο .Α .Ε .Δ .
Aρθρο 21 Ρύθμιση θεμάτων του Ο.Ε.Ε. και του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Aρθρο 22 Αναπροσαρμογή πόρου του Ο.ΜΕ.Δ.
Aρθρο 23 Συγχώνευση - Κατάργηση φορέων
Aρθρο 24 Καταβολή παραβόλου
`Αρθρο 25 Γονική άδεια ανατροφής
`Αρθρο 26
Aρθρο 27
Aρθρο 28
Aρθρο 29 Τρόπος κάλυψης δαπανών
Aρθρο 30 ΄Εναρξη ισχύος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: