Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2294 ΕΞ/13.9.2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Αθήνα, 13/9/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ.Πρωτ. 2294 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:

Καταχώριση ανανέωσης ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού.

Ερώτηση:

Νομική οντότητα έχει αγοράσει λογισμικό πρόγραμμα πριν ένα περίπου χρόνο.

Η Νομική οντότητα ανανεώνει την άδεια χρήσης του λογισμικού (ετήσια συνδρομή) κατά ένα χρόνο.

Η δαπάνη ανανέωση της άδειας χρήσης του λογισμικού αποτελεί αύξηση της αξίας του παγίου ή έξοδο;

Στην περίπτωση εξόδου σε ποιον λογαριασμό του ΕΓΛΣ καταχωρείται;

Απάντηση:

Ο ν.4308 εμπεριέχει τους κάτωθι ορισμούς για τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία:

«Περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) (Assets): Πόροι επί των οποίων η επιχείρηση ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη».

«Πάγια περιουσιακά στοιχεία (πάγια στοιχεία ενεργητικού) (Fixed assets): Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου».

Η ετήσια ανανέωση άδειας χρήσης δεν δύναται να αποτελέσει βελτίωση του λογισμικού και να προσαυξήσει το κόστος κτήσης του αφενός γιατί η δαπάνη της ετήσιας άδειας δεν αναμένεται να προσφέρει οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου και αφετέρου γιατί συνήθως τέτοιες άδειες διατηρούν τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο λογισμικό αντί να πληρούν τον ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και τα κριτήρια αναγνώρισης.

Στην περίπτωση που η ανανέωση της άδειας χρήσης δεν πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 61.98 «λοιπές αμοιβές τρίτων» του Ε.Γ.Λ.Σ. Στο λογαριασμό αυτό άλλωστε, όπως αναφέρεται στο λογιστικό σχέδιο, καταχωρούνται και τα ποσά που λογίζονται ή καταβάλλονται σε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση της χρήσεως π.χ. σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αν η εταιρεία έχει υιοθετήσει το λογιστικό σχέδιο των Ε.Λ.Π. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 64.01 «Αμοιβές για υπηρεσίες».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Χαράλαμπος Συρούνης
Κωνσταντίνος Χαλέβας

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: