Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 26

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4778

Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Μισθολόγιο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμός αποδοχών
`Αρθρο 4 Κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού
`Αρθρο 5 Ωρίμανση μισθολογικών κλιμακίων βασικού μισθού
`Αρθρο 6 Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη
`Αρθρο 7 Βασικός μισθός
`Αρθρο 8 Οικογενειακή παροχή
`Αρθρο 9 Επίδομα απομακρυσμένων -παραμεθορίων περιοχών
`Αρθρο 10 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
`Αρθρο 11 Ειδική αμοιβή και Βαθμός Θέσης Εργασίας
`Αρθρο 12 Ελάχιστα όρια αποδοχών
`Αρθρο 13 Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου -Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
`Αρθρο 14 Αμοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών
`Αρθρο 15 Βραβείο Επίτευξης Στόχων
`Αρθρο 16 Ανώτατο όριο αποδοχών
`Αρθρο 17 Έλεγχος μισθοδοσίας
`Αρθρο 18 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
`Αρθρο 19 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών
`Αρθρο 20 Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 21 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 22 Παύση και μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. -Τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 23 Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 24 Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 25 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας -Προσθήκη άρθρου 71Η στον Ν. 4172/2013 -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2859/2000
`Αρθρο 26 Ρύθμιση για τα δημόσια ανταλλάξιμα ακίνητα που βρίσκονται εντός των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 182, 183, 184, 184Α του εγκεκριμένου με το π.δ. της 31ης.7.1925 ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών
`Αρθρο 27 Ρύθμιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 15ης.8.1963 ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας
`Αρθρο 28 Ρυθμίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ΄ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» προς αποκατάσταση σεισμοπαθών
`Αρθρο 29 Ρυθμίσεις για το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Τροποποίηση της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
`Αρθρο 30 Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων -Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020
`Αρθρο 32 Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού - Τροποποίηση του άρθρου 28Α του Ν. 4758/2020
`Αρθρο 33 Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
`Αρθρο 34 Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α στον Ν. 4387/2016
`Αρθρο 35 Προστατευόμενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998
`Αρθρο 36 Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
`Αρθρο 37 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 38 Υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού
`Αρθρο 39 Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων -Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4745/2020
`Αρθρο 40 Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 41 Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας -Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν. 4756/2020
`Αρθρο 42 Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών -Τροποποίηση του άρθρου 121 του Ν. 4764/2020
`Αρθρο 43 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
`Αρθρο 44 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
`Αρθρο 45 Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες -Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων
`Αρθρο 46 Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 48 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: