Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μαρούσι 18 Μαΐου 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Γενική Δ/νση: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα: ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ & Π.Π.Υ.

ΘΕΜΑ:

Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών και οπτικών ειδών σε δικαιούχους του Οργανισμού, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό

.

Σχετ: α΄) Το άρθρο 24 «Τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ/Α/48)» του Ν.4683/10-4-2020 (ΦΕΚ/Α/83). β΄) Το άρθρο « πεντηκοστό έβδομο - Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α/68), όπως αυτή κυρώθηκε με το «άρθρο 1» του Ν.4683/10-4-2020 (ΦΕΚ/Α/83).

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διαχείριση των αιτημάτων των δικαιούχων στα πλαίσια των ανωτέρω σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω α"") σχετικό, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους, με νομιμοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν πριν την δημοσίευση του νόμου ήτοι, πριν από τις 20-3-2020. Η ανωτέρω διάταξη δεν βρίσκει γενική εφαρμογή στην περίπτωση των φυσικοθεραπειών, για την διενέργεια των οποίων ο Οργανισμός διαθέτει επαρκές δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων. Επισημαίνεται ότι, το θέμα των επιταγών πληρωμής είχε θεσμοθετηθεί για συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Επιμέρους προβλήματα έλλειψης θεραπευτών σε τοπικό επίπεδο, δύναται να αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση.

2. Από την έναρξη ισχύος της αναφερόμενης στο α1) σχετικό Π.Ν.Π. ήτοι από 20-3-2020, οι προβλεπόμενες ημερομηνίες υποβολής, εκκαθάρισης και εκτέλεσης των σχετικών γνωματεύσεων, παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020. Για τις ειδικές θεραπείες παιδιών - εφήβων και ενηλίκων, ειδικότερα ισχύουν :

• Οι θεραπείες, οι οποίες λόγω της συγκυρίας δεν διενεργήθηκαν κατά τον προβλεπόμενο χρόνο του παραπεμπτικού, δύναται να διενεργηθούν μέχρι 30-6-2020, χωρίς να παρατείνεται ο συνολικός χρόνος διάρκειας της γνωμάτευσης πέρα από την ημερομηνία λήξης αυτής. Π.χ. η 12μηνης ισχύος γνωμάτευση δεν παρατείνεται πέραν των 12 μηνών. Οι γνωματεύσεις λήγουν στον προβλεπόμενο χρόνο για τον οποίο έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση του οποίου πρέπει να ανανεωθούν.

• Για τις θεραπείες που θα διενεργηθούν σε χρόνο μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο, εφαρμόζεται η ρητή διατύπωση της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ., περί απαγόρευσης της εκτέλεσης των ίδιων θεραπευτικών πράξεων ανά ημέρα.

• Οι γνωματεύσεις συνεχίζουν συστηματικά να ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ.

• Τα προβλεπόμενα για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού στο άρθρο 60 του Ε.Κ.Π.Υ. ισχύουν ως έχουν, εφόσον το κριτήριο για την έκδοσή του αποτελεί ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης των θεραπειών.

τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, οι θεραπευτές και τα κέντρα ενοίκων θεραπειών που παρέχουν μεμονωμένες θεραπείες οιασδήποτε νομικής μορφής, δεν εντάχθηκαν στις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους με απόφαση δημόσιας αρχής.·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: