Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1505 ΕΞ 27.7.2015
Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1505 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Θέμα:

Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε..

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία ΕΚΧΑ ΑΕ (εταιρεία του Ν. 2229/1994 με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο) υπάγεται στις διατάξεις του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005, όπου στην διάταξη 12 αυτού ορίζεται ότι: οι δημόσιες επιχειρήσεις συντάσσουν Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4270/2014 ως φορέας Γενικής Κυβέρνησης όπου στη διάταξη του άρθρου 156 γίνεται αναφορά στο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης.

Με τον Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και στην παρ. 5 του αρθ. 1 ορίζεται ότι οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εκπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 , εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου 4308/2014.

Ακόμη με την παρ 3 ι) του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι οντότητες που έχουν υποχρέωση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, βάσει άλλης νομοθετικής διάταξης, εφαρμόζουν αυτές. ·

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κατά πόσον η ΕΚΧΑ ΑΕ υποχρεούται να συντάσσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( αρ. 12 Ν. 3429/2005 ) ή βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 ή βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εταιρεία σας ως έχουσα την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, αρχικά είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει το Ν. 4308/2014, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 34/2013, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Ν. 4308/2014. Δεδομένου όμως ότι υπάρχει ειδική νομοθεσία που προβλέπει την εφαρμογή των ΔΠΧΑ, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας πρέπει να συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΑ.

Για το αν υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις της εταιρείας σας αναφορικά με το Ν. 4270/2014, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να απαντήσει.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: