Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5532

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 135936 ΕΞ 2023
Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές: α) της 23ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) της 19ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δ) της 21ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ε) της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στ) της 23ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ζ) της 26ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας `Ανδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η) της 31ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρεις Πελοποννήσου, θ) της 2ας και 7ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του N . 4797/2021 (Α΄ 66).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 53 του Ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» (Α΄ 66),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

στ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

2. Την υπό στοιχεία Α2762/02.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 26.07.2023.

3. Την υπό στοιχεία Α2780/02.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Μαμουσιάς, Ελαιώνα, Ροδιάς, Ζαχλωρίτικων, Διακοπτού, Καθολικού και Τράπεζας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23.07.2023.

4. Την υπό στοιχεία Α3121/19.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 19.08.2023.

5. Την υπό στοιχεία Α3131/21.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Σώστου, του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

6. Την υπό στοιχεία Α3154/22.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Διαλεκτού, Αβραμυλίας και Νέου Ξεριά, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

7. Την υπό στοιχεία Α3235/23.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κοσμά, της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού, του Δήμου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.08.2023.

8. Την υπό στοιχεία Α3234/23.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

9. Την υπό στοιχεία Α3320/24.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.08.2023.

10. Την υπό στοιχεία Α3329/24.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

11. Την υπό στοιχεία Α3333/24.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Πισσώνα της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

12. Την υπό στοιχεία Α3318/24.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων, της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

13. Την υπό στοιχεία Α3365/25.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Σαπών και της Δημοτικής Κοινότητας Μαρώνειας, της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.08.2023.

14. Την υπό στοιχεία Α3372/25.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Σουφλίου, της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

15. Την υπό στοιχεία Α3416/28.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

16. Την υπό στοιχεία Α3471/30.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίας Τριάδας και Αγίας `Αννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21.08.2023.

17. Την υπό στοιχεία Α3499/31.08.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας -Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23.08.2023.

18. Την υπό στοιχεία Α3581/04.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας του Δήμου `Ανδρου της Περιφερειακής Ενότητας `Ανδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 26.08.2023.

19. Την υπό στοιχεία Α3686/08.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς της Δημοτικής Ενότητας `Αριος του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31.08.2023.

20. Την υπό στοιχεία Α3724/11.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κορνοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου και της Δημοτικής Κοινότητας Λαβάρων της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 02 και 07.09.2023.

21. Την από 25 Αυγούστου 2023 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο Μόνο

1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις πυρκαγιές του θέρους 2023. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου εκκινεί για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

α) την 23 η Ιουλίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α2780/02.08.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

β) την 26η Ιουλίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α2762/02.08.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

γ) την 19η Αυγούστου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3121/19.08.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

δ) την 21η Αυγούστου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3372/25.08.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις Δημοτικές Κοινότητες Δαδιάς, Προβατώνα, Λύρας, Λευκίμης που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως τις 23 Ιανουαρίου 2024 με τις υπό στοιχεία Α936/25.7.2022 και Α2267/13.7.2023 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στις Δημοτικές Κοινότητες Λαγυνών, Λυκόφωτος και Φυλακτού που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως τις 24 Ιανουαρίου 2024 με τις υπό στοιχεία Α917/24.7.2022 και Α2238/13.7.2023 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

ε) την 21η Αυγούστου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει των υπό στοιχεία Α3154/22.8.2023, Α3318/24.08.2023, Α3329/24.8.2023, Α3131/21.8.2023, Α3333/24.08.2023, Α3234/23.08.2023, Α3416/28.08.2023 και Α3471/30.08.2023 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

στ) την 22α Αυγούστου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει των υπό στοιχεία Α3365/25.08.2023, Α3235/23.8.2023 και Α3320/24.08.2023 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

ζ) την 23η Αυγούστου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3499/31.08.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

η) την 26η Αυγούστου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας `Ανδρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3581/04.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

θ) την 31η Αυγούστου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3686/08.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

ι) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3724/11.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντη, 19 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: