Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 23-09-2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.:368592

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 53

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε..

ΣΧΕΤ.: - Οι διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/τεύχος Α΄/07- 09-2021). - Το υπ΄ αριθ.Φ.80000/ 66803 /2021 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/τεύχος Α΄/07-09-2021) ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε. και παρέχεται δυνατότητα διατήρησης του προηγούμενου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις για τις προβλεπόμενες ενέργειες και την ενιαία εφαρμογή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του ομίλου Ο.Τ.Ε., COSMOTE E-VALUE Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., (παρ.3 του άρθρου 54, παρ.2 του άρθρου 57 και άρθρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του Ν.4601/2019 (Α΄44), άρθρο 52 του Ν.4172/2013 (α΄167) και ν.δ. 1297/1972 (Α΄217)) υπάγεται αυτοδίκαια, από την ημερομηνία μεταφοράς του, στο κοινό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης.

Με τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα του προσωπικού, να διατηρήσει - από την ίδια ημερομηνία (μεταφοράς) - το προηγούμενο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρεται.

Η εφεξής υπηρεσία στις εταιρείες στις οποίες μεταφέρεται αποτελεί πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη θέση από την οποία μεταφέρεται.

Στη περίπτωση αυτή, η ασφάλιση ασθένειας ακολουθεί την κύρια ασφάλιση και συνεπώς, τα ανωτέρω πρόσωπα με την αίτηση που θα υποβάλλουν διατηρούν υποχρεωτικά το προηγούμενο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρονται.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρθρου καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και η εταιρεία στην οποία μεταφέρονται, προκειμένου να συνεχιστεί η ασφάλισή τους στο προγενέστερο της μεταφοράς ασφαλιστικό καθεστώς. Ειδικότερα:

Α. Για την διατήρηση του προηγούμενου της μεταφοράς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το προσωπικό της παρ.1 απαιτείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης του κάθε μεταφερόμενου εργαζομένου στην εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται σε προθεσμία:

- ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης (εφόσον η μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος) ή

- ενός (1) μηνός από την μεταφορά του εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος της διάταξης.

Β. Η εταιρεία στην οποία μεταφέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της επιλογής διατήρησης του προηγούμενου ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος σε προθεσμία:

- δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της διάταξης (προγενέστερες της διάταξης μεταφορές) ή

- ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης (μεταγενέστερες της διάταξης μεταφορές).

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των προσώπων που θα επιλέξουν να διατηρήσουν το προϋφιστάμενο καθεστώς θα χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση (Κ.Α.Δ., Κωδικός Δραστηριότητας & Κ.Π.Κ.), με την οποία ασφαλίζονταν στην εταιρεία του Ομίλου Ο.Τ.Ε., που ήταν απασχολούμενοι, πριν την μεταφορά τους στις συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες (COSMOTE E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. & COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.).

Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς τη προαναφερθείσα κωδικοποίηση, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.).

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από 07-09-2021, ημερομηνία δημοσίευσής τους (Φ.Ε.Κ. 160/τεύχος Α΄/07-09-2021).

Παρακαλούνται με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: