Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1042

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1039688 ΕΞ2020

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (B΄ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει, ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄-Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων αα; ββ΄, γγ΄ και εε΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων α΄ και γ΄ της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

δ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,

ε) του άρθρου 39 τουΝ. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

ζ) του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4468/2017 (Α΄ 61),

η) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του Ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/ 2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

θ) της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β΄ 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού»,

ι) του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) του Ν. 48/1975 (Α΄ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων»,

ιβ) του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

ιγ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αριθμ:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 39 αυτής,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207), με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α΄-Β΄ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλ­λες Δ.Ο.Υ. Α΄ ή Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς»,

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β΄ 376), με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/ 05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανε­ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α΄ τάξεως και την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Περιστε­ρίου, Α΄ - Β΄ τάξεως»,

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 (Β΄ 713), με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανε­ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Α΄- Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α΄-Β΄ τάξεως, την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄- Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α΄- Β΄ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Α΄- Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α΄- Β΄ τάξεως, αντίστοιχα και καθορισμός των οργανικών θέσεων της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου».

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως και ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ - Β΄ τάξεως, όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β΄ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:

α) αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β΄2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,

β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 (Β΄ 2108) «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.»,

γ) αριθμ. Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 (Β΄524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» και ειδικότερα την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει, και

δ) αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β΄ 4009) «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις».

6. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν:

α) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»,

β) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» και

γ) αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/ 6-7-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

7. Το από 18-03-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

8. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄-Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως, έως την 21/09/2020.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία έχει ήδη προϋπολογιστεί στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφαση του Διοικητή, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Α. - Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφασή μας, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α΄-Β΄ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α΄ ή Δ.Ο.Υ. Α΄-Β΄ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β΄ 376) και Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 (Β΄ 713), όμοιες, ως εξής:

1.- Αναστέλλουμε, έως την 21/09/2020, τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄-Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως και την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις της περίπτωσης III της υποπαραγράφου 1 και της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφασης.

2.- Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης του Πίνακα της υποπαραγράφου 1 της παρα­γράφου Β της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφασης, ισχύουν από 21/09/2020.

Β. Για τις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄-Β΄ τάξεως και Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, έως την 21/09/2020, οι οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως καθορίστηκαν με την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β΄ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 (Β΄ 3207) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β΄ 376) και Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 (Β΄ 713) όμοιες.

`Αρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσιεύσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη ημερομηνία ισχύος αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: