Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαΐου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 65

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5108

Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
`Αρθρο 4 Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης - Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων
`Αρθρο 5 Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων
`Αρθρο 6 Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
`Αρθρο 7 Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών -Ειδική επετηρίδα - Καθήκοντα - Επιμόρφωση
`Αρθρο 8 Ένταξη στην ειδική επετηρίδα - Βαθμολογική αντιστοιχία - Ένταξη στη γενική επετηρίδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
`Αρθρο 9 Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού
`Αρθρο 10 Μισθολογική κατάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 11 Μετακίνηση δικαστικών υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΩΝ
`Αρθρο 12 Μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 15 Σκοπός
`Αρθρο 16 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4871/2021
`Αρθρο 17 Βαθμός των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που τοποθετούνται ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 N . 4871/2021
`Αρθρο 18 Διορισμός εξεταστών της ξένης γλώσσας -Τροποποίηση άρθρου 18 N . 4871/2021
`Αρθρο 19 Ενοποίηση των σταδίων γραπτής εξέτασης με τη συμπερίληψη της εξέτασης ξένης γλώσσας -Τροποποίηση άρθρου 19 N . 4871/2021
`Αρθρο 20 Βαθμολόγηση των υποψηφίων μετά από την κατάργηση της διενέργειας ξεχωριστών γραπτών εξετάσεων ξένης γλώσσας και την ενσωμάτωση της εξέτασης στις γραπτές εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 21 Κατάργηση της ξεχωριστής εκπαίδευσης των σπουδαστών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 22 Τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 25 του Ν. 4871/2021
`Αρθρο 23 Βασικοί διδάσκοντες και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 27 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 24 Ύλη και επιτροπή εξετάσεων αποφοίτησης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης -Τροποποίηση άρθρου 28 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 25 Καθορισμός της σειράς επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 26 Κατανομή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης στα τμήματα της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης -Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4871/2021
`Αρθρο 27 Εξαγωγή του τελικού βαθμού με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών στους πίνακες αρχαιότητας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 28 Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 34 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 29 Διορισμός των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 4871/2021
`Αρθρο 30 Βαθμός του ψυχιάτρου που χορηγεί το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55H ν. 4871/2021
`Αρθρο 31 Διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης -Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 55ΙΘ Ν. 4871/2021
`Αρθρο 32 Δικαστικές υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 55KB ν. 4871/2021
`Αρθρο 33 Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 55ΚΔ Ν. 4871/2021
`Αρθρο 34 Επιστροφή αποδοχών από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και από τους διοριζόμενους σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ του Ν. 4871/2021
`Αρθρο 35 Επανακαθορισμός της σύνθεσης της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων -Τροποποίηση άρθρου 55Θ Ν. 4871/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3251/2004 ΚΑΙ Ν. 4786/2021
`Αρθρο 36 Κατάργηση δυνητικού λόγου μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 3251/2004 (άρθρο 4 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)
`Αρθρο 37 Εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά Έλληνα υπηκόου -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 Ν. 3251/2004 (παρ. 3 άρθρου 5 της υπό στοιχεία 2002/584/ ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)
`Αρθρο 38 `Αρνηση διαμεταγωγής υπηκόου άλλου κράτους μέλους - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 Ν. 3251/2004 (άρθρο 25 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)
`Αρθρο 39 Ποινική Δίωξη των πλημμελημάτων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διώκονται αυτοτελώς - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16Β Ν. 4786/2021 (άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022
`Αρθρο 40 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 Ν. 4963/2022
`Αρθρο 41 Κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων -Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 16Α ν. 4963/2022
`Αρθρο 42 Χρονική διάρκεια εισαγωγικής εκπαίδευσης του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 Ν. 4963/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. 5090/2024 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4620/2019
`Αρθρο 43 Κατάργηση του άρθρου 469 του Ποινικού Κώδικα - Τροποποίηση άρθρου 136 Ν. 5090/2024
`Αρθρο 44 Υπαγωγή των κακουργημάτων που προσβάλλουν τα έννομα αγαθά του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 45 Παραπομπή στις διατάξεις περί αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου επί πλημμελημάτων προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 324 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 46 Παραπομπή στις διατάξεις περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 551 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 47 Κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης σε δίκες στις οποίες διάδικος είναι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του Ν. 4640/2019
`Αρθρο 48 Σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικό επιμελητή έπειτα από παραγγελία -Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 2318/1995
`Αρθρο 49 Αδυναμία εξάλειψης του αξιοποίνου και μη επιβολής ποινής σε περιπτώσεις αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τροποποίηση άρθρου 24 Ν. 4689/2020 (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)
`Αρθρο 50 Αύξηση οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών
`Αρθρο 51 Παράταση της θητείας των Συμβουλίων Διοίκησης Πολιτικών Δικαστηρίων και Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες
`Αρθρο 52 Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 81 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 53 Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου -Τροποποίηση άρθρου 86 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 54 Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά την έκδοση κληρονομητηρίου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 819 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 55 Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά τη συναινετική εγγραφή ή εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 208 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 56 Αντικατάσταση δικηγόρου κατά τον προέλεγχο για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 57 Έναρξη ισχύος των διατάξεων για τον προέλεγχο σωματείων από δικηγόρο -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 5095/2024
`Αρθρο 58 Καθορισμός του καθ΄ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου επί εκκρεμών ποινικών υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 137 Ν. 5090/2024
`Αρθρο 59 Παθητική δωροδοκία δικαστών, ενόρκων ή διαιτητών άλλων κρατών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα(άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)
`Αρθρο 60 Ένταξη της παραλαβής και διαβίβασης κάθε μορφής αποκτηθέντων δεδομένων επικοινωνιακού περιεχομένου από άλλα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο δράσης των «Κοινών Ομάδων Έρευνας» στις αρμοδιότητες του Εθνικού Ανταποκριτή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)-Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 2 Ν. 3663/2008
`Αρθρο 61 Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης
`Αρθρο 62 Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων που υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 - Προσθήκη άρθρου 25Β στον Ν. 3614/2007
`Αρθρο 63 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 324 Ν. 4700/2020
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 64 Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών
`Αρθρο 65 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών
`Αρθρο 66 `Αρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 2093/1992
`Αρθρο 67 Διεύρυνση των σκοπών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - Τροποποίηση άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 5Β, προσθήκη άρθρου 5Δ στον ν. 3986/2011
`Αρθρο 68 Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»
`Αρθρο 69 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα - τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023
`Αρθρο 70 Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε δήμους και περιφέρειες - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 71 Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Τροποποίηση έκτου εδαφίου περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 ν. 4354/2015
`Αρθρο 72 Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξόφληση υποχρεώσεών τους
`Αρθρο 73 Παράταση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 Ν. 4622/2019
`Αρθρο 74 Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απροβλέπτων αναγκών
`Αρθρο 75 Καταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιτίας φθορών από τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 76 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: