Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 197

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4735

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο
`Αρθρο 2 Σκοπός
`Αρθρο 3 Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης -Τροποποίηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 4 Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 5 Δικαιολογητικά πολιτογράφησης -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 6 Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 7 Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας -Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 8 Παράβολο για πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 9 Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου που διαμένει στη Χώρα
`Αρθρο 10 Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας - Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 11 Αμφισβήτηση ιθαγένειας -Τροποποίηση του άρθρου 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
`Αρθρο 12 Διάθεση εσόδων από παράβολα - Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 3838/2010
`Αρθρο 13 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
`Αρθρο 14 Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
`Αρθρο 15 Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
`Αρθρο 16 Δαπάνες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
`Αρθρο 17 Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
`Αρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 20 Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
`Αρθρο 21 Διαδικασία επιλογής
`Αρθρο 22 Θητεία
`Αρθρο 23 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 24 Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) -Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980
`Αρθρο 26 Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 4662/2020
`Αρθρο 27 Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010
`Αρθρο 28 Ρυθμίσεις κινητικότητας για το προσωπικό των Επιμελητηρίων της Χώρας
`Αρθρο 29 Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
`Αρθρο 30 Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του - Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
`Αρθρο 31 `Αδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.
`Αρθρο 32 Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 - Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του Ν. 4369/2016
`Αρθρο 33 Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση - αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ -Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994
`Αρθρο 34 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. -Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4590/2019
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις για την κινητικότητα
`Αρθρο 36 `Αδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 37 Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
`Αρθρο 38 Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 39 Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ -Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
`Αρθρο 40 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 41 Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ
`Αρθρο 42 Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
`Αρθρο 43 Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινοχρήστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
`Αρθρο 45 Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων -Τροποποίηση του άρθρου 123 του Ν. 4674/2020
`Αρθρο 46 Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 157 του ν. 4600/2019
`Αρθρο 47 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
`Αρθρο 48 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
`Αρθρο 49 Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων
`Αρθρο 50 Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 51 Κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος -Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4415/2016
`Αρθρο 52 Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020
`Αρθρο 53 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών
`Αρθρο 54 Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση
`Αρθρο 55 Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017
`Αρθρο 56 Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
`Αρθρο 57 Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»
`Αρθρο 58 Ζητήματα υποψηφίων βουλευτών -Τροποποίηση του π.δ. 26/2012
`Αρθρο 59 Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
`Αρθρο 60 Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ
`Αρθρο 61 Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων
`Αρθρο 62 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
`Αρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 64 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας
`Αρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία
`Αρθρο 67 Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση
`Αρθρο 68 Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 69 Ρυθμίσεις θεμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης
`Αρθρο 70 Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας
`Αρθρο 71 Ζητήματα Εθνικού Τυπογραφείου -Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3469/2006
`Αρθρο 72 Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 73 Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση
`Αρθρο 74 Συμμετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονομής τίτλου ειδικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 75 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: