Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1836/1989 - Άρθρο 33

`Αρθρο 33 Βιβλία ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθιερώνεται η τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού, στο οποίο αναγράφονται οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις και εργασίες οικοδομικών και τεχνικών έργων καθώς και σε άλλες επισκευαστικές επιχειρήσεις και εργασίες.

Με τις ίδιες υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται ο τύπος του βιβλίου, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, ο υπόχρεος για την τήρηση, οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την περίπτωση απασχολουμένων με σύμβαση έργου, όπως και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια στην εφαρμογή αυτών των μέτρων.

2. Η τήρηση βιβλίου ημερήσιων δελτίων αντικαθιστά τη θεώρηση και ανάρτηση πίνακα ωρών εργασίας προσωπικού.
3. Σε κάθε υπόχρεο, που από δόλο ή αμέλεια δεν προμηθεύεται, δεν θεωρεί, δεν τηρεί, τηρεί ελλιπώς ή αναληθώς, δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα στις αρμόδιες αρχές ή δεν επιδεικνύει για οποιοδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το υποχρεωτικό γι΄ αυτόν βιβλίο των ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού, επιβάλλεται πρόστιμο, για κάθε παράβαση, από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δρχ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου προϊστάμενου της Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από γνώμη της μικτής επιτροπής ελέγχου, εάν αυτή έχει επιληφθεί, εισπράττεται δε υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ., από τις αρμόδιες τοπικές της έδρας της επιχείρησης δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Η πράξη του προϊσταμένου αποτελεί εκτέλεση τίτλου είσπραξης δημόσιου εσόδου, όταν γίνει τελεσίδικη. Ο υπόχρεος, στον οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο, δικαιούται να προσφύγει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της πράξης επιβολής προστίμου.

Η προσφυγή κηρύσσεται από το δικαστήριο απαράδεκτη, εάν από την κατάθεσή της στη γραμματεία του δικαστηρίου δεν κοινοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην αρχή που επέβαλε το πρόστιμο.

4. Πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: