Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1836/1989 - Άρθρο 22

`Αρθρο 22
1. `Ατομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφ΄ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη.

Στην κατηγορία των οικοδόμων συμπεριλαμβάνονται οι υδραυλικοί, οι οποίοι κατά το προηγούμενο της καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ημερολογιακό έτος απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες που υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

2. Το ειδικό εποχιακό βοήθημα καταβάλλεται μια φορά το έτος κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου.

Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται για τους οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς και υδραυλικούς στο πεντηκονταπλάσιο του εβδομήντα τοις εκατό του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος.

Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο μπορεί να φθάσει το ύψος του βοηθήματος των λοιπών επαγγελματικών κατηγοριών της παραγράφου 1, που θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 5.

3. Δε δικαιούνται το πιο πάνω επίδομα όσοι κατά την ημέρα καταβολής λαμβάνουν παροχές συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, το ύψος των οποίων είναι ίσο ή ανώτερο από την κατώτερη σύνταξη γήρατος του Ι.Κ.Α.
4. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, οι συνέπειες της επιλογής του σε σχέση με την τακτική επιδότηση, το ύψος του για τις κατηγορίες της παραγράφου 1, εκτός των οικοδόμων, λατόμων, ασβεστοποιών, υδραυλικών, ο αριθμός των ημερομισθίων που απαιτούνται για την καταβολή του ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται και ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, το ύψος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Τα παραπάνω βοηθήματα συμψηφίζονται με αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που προέρχονται από παροχές οι οποίες έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 2961/1954 και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1545/1985 καταργούνται.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: