Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4873/2021.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Δεκεμβρίου 2002
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 330

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ `ΑΡΙΘ. 3091

Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αρθρο 1 Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου.
Αρθρο 2 Μεταφορά ζημίας, απαλλαγές από το φόρο, έκπτωση δαπανών
Αρθρο 3 Εισοδήματα φορολογούμενα αυτοτελώς
Αρθρο 4 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
Αρθρο 5 Φορολογία επιχειρήσεων, έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα
Αρθρο 6 Υποβολή δήλωσης
Αρθρο 7 Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ορισμένων επιχειρήσεων
Αρθρο 8 Κατάργηση επιχειρηματικής αμοιβής εταίρων-διαχειριστών Ε.Π .Ε. και συναφείς διατάξεις
Αρθρο 9 `Αλλες ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αρθρο 10 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
Αρθρο 11 Φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών και επιχειρήσεων
Αρθρο 12 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
`Αρθρο 13 Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων
Αρθρο 14 Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 15 Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
Αρθρο 16 Ευθύνη παρένθετων προσώπων
`Αρθρο 17 Διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου
Αρθρο 18 Μεταβατική διάταξη
Αρθρο 19 Εναρμόνιση του φόρου προστιθέμενης αξίας με την κοινοτική νομοθεσία και άλλες διατάξεις
Αρθρο 20 Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου ασφαλιστικών αποζημιώσεων
Αρθρο 21 Τροποποίηση του Ν. 2601/1998 και άλλες διατάξεις
Αρθρο 22 Φορολογικές ρυθμίσεις «Αθήνα 2004»
Αρθρο 23 Θέματα προσωπικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Αρθρο 24
Αρθρο 25
Αρθρο 26
Αρθρο 27
Αρθρο 28
Αρθρο 29 Απόσβεση διαφοράς προκύπτουσας κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων
Αρθρο 30 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους;

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: