Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1315

Αριθμ. 24777

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 8 και την παρ. 6 του άρθρου 45 του N. 5006/2022 «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή "Μάτι" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 239).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 174 του Ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

4. Τον ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

7. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

11. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση» (Α΄ 85).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

17. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

18. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

19. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

20. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο­διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

21. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

22. Την υπό στοιχεία 1786/15.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 638).

23. Την υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β΄ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

24. Την υπ΄ αρ. 01-00/2593/22-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΡ04691Ω2-ΦΡΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Απασχόλησης.

25. Την υπ΄ αρ. 19283/22-2-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΠΙ46ΜΤΛΚ-Ψ6Θ) απόφαση «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το πρόγραμμα Κάλυψη».

26. Την υπ΄ αρ. 20090/23-2-2023 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης συνολικού ύψους έως είκοσι ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΑΕ 2639, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη», ως εξής:

`Αρθρο 1
Στόχοι του προγράμματος

1. Το πρόγραμμα «Κάλυψη», εφεξής Πρόγραμμα, στοχεύει στην αξιοποίηση ιδιωτικών κατοικιών για τη στέγαση ευάλωτων νέων ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

2. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:

α. Η άμεση ενίσχυση νέων ώστε να ανταποκριθούν στο κόστος μίσθωσης της α΄ κατοικίας τους.

β. Η αντιμετώπιση της επισφάλειας στέγασης για τους πλέον ευάλωτους εξ΄ αυτών που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους.

`Αρθρο 2
Συμπράττοντες φορείς

1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συμπράττει με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, εφεξής Δήμοι, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ΄ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ΄ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451).

2. Το Πρόγραμμα υλοποιείται στους παρακάτω Δήμους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες κατοικιών της παρ. 1 του παρόντος.

α/α

Περιφέρεια

Δήμοι

1

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής

Δήμος Αθηναίων

2

Δ. Βύρωνα, Δ. Γαλατσίου, Δ. Δάφνης - Υμηττού, Δ. Ζωγράφου, Δ. Ηλιουπόλεως, Δ. Καισαριανής, Δ. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας

3

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αττικής

Δ. Μεταμόρφωσης, Δ. Νέας Ιωνίας, Δ. Χαλανδρίου

4

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αττικής

Δ. Αγ. Βαρβάρας, Δ. Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Δ. Αιγάλεω, Δ. Ίλιου, Δ. Περιστερίου, Δ. Πετρουπόλεως, Δ. Χαϊδαρίου, καθώς και o Δήμος Φυλής της ΠΕ Δυτικής Αττικής

5

Π.Ε. Νότιου Τομέα Αττικής

Δ. Αγ. Δημητρίου, Δ. Αλίμου, Δ. Καλλιθέας, Δ. Μοσχάτου - Ταύρου, Δ. Νέας Σμύρνης, Δ. Παλαιού Φαλήρου

6

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Δ. Αχαρνών, Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Δ. Παιανίας, Δ. Σπάτων - Αρτέμιδας

7

Π.Ε. Πειραιώς

Δ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Δ. Κορυδαλλού, Δ. Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη, Δ. Πειραιώς

8

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δ. Λιβαδειάς, Δ. Χαλκιδέων

9

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Δ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δ. Δέλτα, Δ. Θέρμης, Δ. Θεσσαλονίκης, Δ. Καλαμαριάς, Δ. Κορδελιού - Ευόσμου, Δ. Λαγκαδά, Δ. Νεάπολης - Συκεών, Δ. Παύλου Μελά, Δ. Πυλαία Χορτιάτη, Δ. Ωραιοκάστρου

10

Π.Ε. Κιλκίς

Δ. Κιλκίς, Δ. Παιονίας

11

Π.Ε. Πιερίας

Δ. Κατερίνης

12

Περιφέρεια Κρήτης

Δ. Χανίων, Δ. Ηρακλείου, Δ. Μαλεβιζίου

13

Περιφέρεια Ηπείρου

Δ. Ιωαννιτών

14

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δ. Τρίπολης

15

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δ. Λάρισας, Δ. Τρικκαίων, Δ. Καρδίτσας

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα απευθύνει πρόσκληση στους αντίστοιχους Δήμους για να συμπράξουν στο Πρόγραμμα. Οι Δήμοι μπορούν να συνεργάζονται και με τα νομικά τους πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών Ο.Τ.Α., για τη σύμπραξη στο Πρόγραμμα.

Οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα, όπου αυτά συμπράττουν, συμβάλλονται με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην προγραμματική σύμβαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, τα υπόλοιπα στοιχεία του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και κάθε άλλος όρος για την υλοποίηση του Προγράμματος.

3. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να εκχωρηθεί στους Δήμους ή/και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η αρμοδιότητα για την εξέταση αιτήσεων και έλεγχο δικαιολογητικών, επιλογή και ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης, την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ευθύνη της συνολικής υλοποίησης του Προγράμματος.

`Αρθρο 3
Ωφελούμενοι

1. Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ. 53923 /23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄ 3359), ήτοι στις ωφελούμενες μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και υποβάλλουν την αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού.

Ως νοικοκυριό ορίζεται το σύνολο των μελών που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ο ωφελούμενος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα έκδοσης της παρούσας και να διατηρούν την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να κατοικούν, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, σε Δήμο ο οποίος είναι μεταξύ των συμβαλλόμενων με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος.

`Αρθρο 4
Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων

1. Οι ωφελούμενοι του άρθρου 3 και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού εντάσσονται στο Πρόγραμμα, κατόπιν υποβολής αίτησης στο Δήμο διαμονής τους, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

β. Η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για Δήμο ο οποίος έχει συμπράξει με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το Πρόγραμμα.

2. Οι ωφελούμενοι του άρθρου 3 και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που πληρούν τα ως άνω κριτήρια μοριοδοτούνται ανά Δήμο διαμονής με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

Πολύτεκνες οικογένειες

10

2

Τρίτεκνες οικογένειες

9

3

`Ατομα με Αναπηρία (67% και άνω)

8

4

Νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου

7

5

Μονογονεϊκές οικογένειες

6

6

Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά

5

7

`Ανεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

4

8

`Ατομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

3

9

`Ατομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ

2

Η μοριοδότηση γίνεται αθροιστικά για τα νοικοκυριά που πληρούν περισσότερα από ένα εκ των παραπάνω κριτηρίων, με την εξαίρεση των κριτηρίων 1, 2 και 6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτεραιοποιούνται τα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά περισσότερα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα.

`Αρθρο 5
Διαδικασία ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Τα στοιχεία των νοικοκυριών που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4, αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αποστέλλονται στους Δήμους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φορείς του άρθρου 2 με απόφαση του νομίμου εκπροσώπου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, καλούν τα νοικοκυριά να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Με την αίτηση προσκομίζονται στους Δήμους τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση του νοικοκυριού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 στο άρθρο 4, ως ακολούθως:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα νοικοκυριά των κατηγοριών 1, 2 και 6 του άρθρου 4. Επιπρόσθετα, για τις μονογονεϊκές οικογένειες αποδεικτικά ότι πληρείται το κριτήριο της μονογονεϊκότητας, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 2 της υπ΄ αρ. 53923/23-7-2021 (Β΄ 3359) κοινής υπουργικής απόφασης.

β. Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριά της κατηγορίας 3 του άρθρου 4.

γ. Αντίγραφο της εκτελεστής δικαστικής απόφασης έξωσης ή διαταγή απόδοσης μισθίου για νοικοκυριά της κατηγορίας 4 του άρθρου 4.

δ. Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα για τα νοικοκυριά της κατηγορίας 7 του άρθρου 4.

ε. Η βεβαίωση φιλοξενίας από δομή φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας για τα άτομα ή οικογένειες της κατηγορίας 8 του άρθρου 4.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για τη μοριοδότηση κριτηρίων που ελέγχονται κατά την υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα αυτού.

Η υποβολή της αίτησης επέχει δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά, αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος.

Τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 4, κατατάσσονται βάσει της μοριοδότησης που συγκεντρώνουν σε λίστα προτεραιότητας, με απόφαση του νομίμου εκπροσώπου των φορέων του άρθρου 2. Ο Δήμος καλεί τα νοικοκυριά κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ως άνω κατάταξη, να επιλέξουν από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών στο Δήμο τους αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την προτίμησή τους ως προς την περιοχή του Δήμου που βρίσκεται το ακίνητο. Κάθε νοικοκυριό επιλέγει έως τρία διαθέσιμα ακίνητα, μεταξύ των οποίων καλείται να διαλέξει το κατάλληλο προς ενοικίαση. Εάν το νοικοκυριό απορρίψει τα υποψήφια ακίνητα, κατατάσσεται αυτόματα στο τέλος της λίστας προτεραιότητας. Τα ακίνητα που ενοικιάζονται αφαιρούνται από την λίστα των διαθέσιμων κατοικιών του Δήμου.

Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του ωφελούμενου με την εγγύηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου σε ότι αφορά την καταβολή του μισθώματος, κι έχει διάρκεια ισχύος τρία έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον αστικό κώδικα ως προς την ενοχική σχέση μεταξύ μισθωτών και εκμισθωτών.

Σε περίπτωση διακοπής της μίσθωσης και απένταξης του νοικοκυριού πριν την συμπλήρωση των τριών ετών, αυτό δύναται να αντικατασταθεί από το νοικοκυριό που προηγείται στη λίστα προτεραιοποίησης.

Η ένταξη στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου ή του νομικού προσώπου του Δήμου και του ωφελούμενου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Στο συμφωνητικό ορίζεται ρητά ότι η καταβολή του ενοικίου βαρύνει τον Δήμο ή το νομικό πρόσωπο αυτού και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του μισθίου βαρύνουν το μισθωτή.

`Αρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες - καταβολή πληρωμών

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος ορίζονται ως εξής:

Α. Οι δαπάνες μίσθωσης των κατοικιών για τρία έτη. Η δαπάνη για κάθε κατοικία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της μίσθωσης με το οποίο η κατοικία είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», αναπροσαρμοζόμενο κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2022. Η καταβολή των δαπανών μίσθωσης πραγματοποιείται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Είναι δυνατή η προκαταβολή σε μία δόση των μισθωμάτων του α΄ εξαμήνου της μίσθωσης.

Β. Δαπάνες για την επισκευή φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής. Κατά την διάρκεια της μίσθωσης είναι επιλέξιμο ποσό ύψους έως πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά κατοικία για φθορές που προκύπτουν κατά τη χρήση του ακινήτου και τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών δαπανών και εξόφλησης αυτών. Με την λήξη της μίσθωσης καταβάλλεται ως αποζημίωση στον ιδιοκτήτη για την αποκατάσταση του ακινήτου ποσό το ύψος του οποίου δεν μπορεί να ξεπερνά το τετραπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος. Η καταβολή του ποσού γίνεται κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, συνοδευόμενου από βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού ως προς την εκτίμηση κόστους αποκατάστασης των φθορών στο ακίνητο.

Γ. Δαπάνες προσωπικού των συμπραττόντων φορέων που θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος έως του συνολικού ποσού των χιλίων εφτακοσίων ευρώ (€1.700) μηνιαίως για κάθε υπάλληλο πλήρους απασχόλησης για το διάστημα των τριών ετών υλοποίησης του προγράμματος.

Δ. Κόστη για την κάλυψη δαπανών μετακόμισης του νοικοκυριού (μεταφοράς οικοσκευής, μεταφοράς λογαριασμών ΔΕΚΟ) έως του ποσού των χιλίων ευρώ (€1.000) ανά νοικοκυριό.

Ε. Διαχειριστικά κόστη έως του ποσού 3% επί των δαπανών των κατηγοριών Α και Β.

Το ύψος των δαπανών για προσωπικό και διαχειριστικά κόστη συναρτάται με τον αριθμό των ωφελούμενων μονάδων και προσδιορίζεται στην προγραμματική σύμβαση.

2. Οι πληρωμές προς τους Δήμους ή τα νομικά πρόσωπα αυτών πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε τρεις δόσεις ως εξής:

Α. Η Α΄ δόση ύψους 40% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, καταβάλλεται με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Β. Η β΄ δόση ύψους 40% της συνολικής χρηματοδότησης, καταβάλλεται με την απορρόφηση του 70% των δαπανών του ποσού της α΄ δόσης, όπως τεκμηριώνεται με την υποβολή πίνακα δαπανών και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Γ. Η τρίτη δόση (αποπληρωμή) ύψους έως 20% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Κάθε πληρωμή εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σύμβαση ή τις βεβαιώσεις υλοποίησης της παρ. 6α του άρθρου 8. Η απόφαση αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

`Αρθρο 7
Διαδικασία πρόσκλησης προς ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021» υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατ΄ ελάχιστον 10 ημερών, η οποία ορίζεται με Πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν κατοικίες που είχαν διατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΤΙΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου.

Τα διαμερίσματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα κριτήρια των προστατευόμενων διαμερισμάτων της υπό στοιχεία Δ23/οικ.19061-1457 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (Β΄ 1336), με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται για την οικοσκευή αυτών, με απόφαση ένταξης του νομίμου εκπροσώπου των φορέων του άρθρου 2. Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος δύναται δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν την μίσθωση των ακινήτων.

`Αρθρο 8
Διαχείριση - Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανατίθεται η διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών Προγραμμάτων (Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ) και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτείται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με την μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσό ύψους είκοσι ενός εκατομμυρίων, πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€21.500.000,00) και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: η πρώτη δόση ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της παρούσας, η δεύτερη δόση ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2024 και η τρίτη δόση ύψους εφτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ εντός του 2025. Τυχόν αναπορρόφητο ποσό που θα προκύψει μετά την υλοποίηση του Προγράμματος και την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου αυτού, επιστρέφεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

2. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους, καθώς και το κόστος της τεχνικής συνδρομής που διατίθενται στη διαχειριστική αρχή του Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υποστήριξη του Προγράμματος.

3. Το κόστος της τεχνικής συνδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της χρηματοδότησης και περιλαμβάνει κάθε αναγκαία δαπάνη για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος, ιδίως τις δαπάνες για παροχή διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης και τις δαπάνες δημοσιότητας, αξιολόγησης και ελέγχου του Προγράμματος από τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιμες δαπάνες της τεχνικής συνδρομής.

4. Το ποσό για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι πληρωμές για την υλοποίηση του Προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.

5. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του Προγράμματος και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και παρακολουθούνται διακριτά. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να μεταφέρει τυχόν ταμειακά πλεονάσματα του προϋπολογισμού του Προγράμματος εκάστου έτους σε επόμενα έτη και έως την οριστική λήξη του με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Οικονομικής και Λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει.

6. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

α. Διενεργεί τον έλεγχο των υποβληθέντων από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών δικαιολογητικών και παραστατικών δαπανών και καταβάλλει τις πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 6, κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης υλοποίησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών Προγραμμάτων (Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ), η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9.

β. Δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την επαλήθευση της προόδου υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης κοινοποιούνται στο Δήμο, το νομικό πρόσωπο αυτού, τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9.

γ. Συντάσσει και υποβάλλει έκθεση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε προγραμματική σύμβαση και τελική έκθεση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, τις οποίες κοινοποιεί στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 προς έκδοση σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης.

7. Τα δικαιολογητικά και παραστατικά για τον έλεγχο των επιλέξιμων δαπανών που υποβάλλονται από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών εξειδικεύονται στην προγραμματική σύμβαση.

`Αρθρο 9
Επιτροπή Παρακολούθησης

1. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων ανατίθεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του, έναν (1) υπάλληλο της Διαχειριστικής Αρχής του ΟΠΕΚΑ, με τον αναπληρωτή του κι έναν (1) εκπρόσωπο του συμβαλλόμενου ή των συμβαλλόμενων Δήμων με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης και βεβαίωσης ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, τα δε μέλη της δύναται να συμμετέχουν στους ελέγχους που διενεργούνται, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8.

`Αρθρο 10

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: