Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 163
12 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4170

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε, αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 77/799/ΕΟΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 5 Οργάνωση (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 6 Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος (άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Διοικητικές έρευνες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Προθεσμίες (άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 9 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 10 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρο 9 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Προθεσμίες (άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
`Αρθρο 12 Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες υπαλλήλων αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
`Αρθρο 13 Ταυτόχρονοι έλεγχοι (άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
`Αρθρο 14 Αίτημα κοινοποίησης (άρθρο 13 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 15 Προϋποθέσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 16 Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 17 Όρια (άρθρο 17 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Υποχρεώσεις (άρθρο 18 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 19 Επέκταση της ευρύτερης συνεργασίας που παρέχεται σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 20 Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι (άρθρο 20 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 21 Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 21 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
`Αρθρο 22 Αξιολόγηση (άρθρο 23 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
`Αρθρο 23 Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες (άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 24 Προστασία δεδομένων (άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)
`Αρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις Πρώτου Μέρους
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 3148/2003
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 3148/2003 σχετικά με το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3148/2003 σχετικά με το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου
`Αρθρο 29 Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους
`Αρθρο 30 Διερεύνηση υποθέσεων και εξουσίες των οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε.
`Αρθρο 31 Πόροι της Ε . Λ . Τ . Ε .
`Αρθρο 32 Αποφάσεις Ε . Λ . Τ . Ε .
`Αρθρο 33 Τροποποιήσεις στο Ν . 3693/2008
`Αρθρο 34 Απαλλαγή των μελών των συλλογικών οργάνων και του προσωπικού της Ε.Λ.Τ.Ε. από την αστική ευθύνη
`Αρθρο 35 Παροχή πληροφοριών από πιστωτικά ιδρύματα στους νομίμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
`Αρθρο 39 Θέματα λειτουργίας Ν.Σ.Κ.
`Αρθρο 40 Γνωμοδοτήσεις Ν . Σ . Κ .
`Αρθρο 41 Πρακτικά Ν . Σ . Κ .
`Αρθρο 42 Καθήκοντα εκπροσώπου της Ελληνικής Δημοκρατίας
`Αρθρο 43 Γραμματεία
`Αρθρο 44 Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων
`Αρθρο 45 Διεύθυνση Διοικητικού και λειτουργικής υποστήριξης
`Αρθρο 46 Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 47
`Αρθρο 48 Ανάθεση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στο Ν.Σ.Κ.
`Αρθρο 49 Εκκαθάριση δαπανών Ν . Σ . Κ .
`Αρθρο 50 Δικηγόροι του Δημοσίου
`Αρθρο 51 Δικηγορικές Εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής
`Αρθρο 52 Λειτουργοί του Ν . Σ . Κ .
`Αρθρο 53 Όρκος
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55 Αναδιορισμός
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60 Υπηρεσία Επιθεώρησης
`Αρθρο 61
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 62 Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 63 Ποινικές διατάξεις και διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 64 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 65 Συμπλήρωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν. 4093/2012 και του άρθρου 40 του Ν. 4141/2013
`Αρθρο 66 Τροποποίηση του Κ.Ε.Δ.Ε.
`Αρθρο 67 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1998 και του Ν. 4099/2012
`Αρθρο 68 Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71 Ρύθμιση θεμάτων περί Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
`Αρθρο 72 Τροποποίηση διατάξεων των Ν. 3867/2010 και Ν. 3965/2011
`Αρθρο 73 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 4152/2013
`Αρθρο 74 Τροποποιήσεις του Ν . 4002/2011
`Αρθρο 75 Τροποποίηση διατάξεων για το Ε.ΣΥ.Π.
`Αρθρο 76 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2731/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
`Αρθρο 77 Συμπλήρωση του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012
`Αρθρο 78 Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού
`Αρθρο 79 Τροποποίηση των άρθρων 22 του Ν. 4109/2013 και 3Β του Ν. 2362/1995
`Αρθρο 80
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: