Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Απριλίου 2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2029

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ E Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ

Θέμα:

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και των Ενοτήτων Α και Β του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.5032/2023 (Α΄67) "Κύρωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τη δημιουργία ενός κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό"»

Σχετ.: Η αριθμ. Ο.3022/23.03.2023 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και των Ενοτήτων Α και Β του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.5032/2023, με τις διατάξεις του οποίου κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ίδρυση ενός κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό με έδρα την Ελλάδα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.5032/2023, με τις οποίες ορίζεται ο σκοπός της Συμφωνίας, οι στόχοι και οι ρόλοι των Μερών αυτής και των Ενοτήτων Α και Β του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος Ι, με τις οποίες καθορίζεται το νομικό πλαίσιο για τις δασμοφορολογικές απαλλαγές και τα προνόμια και τις ασυλίες του ΟΟΣΑ, του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων του στην Ελλάδα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου, εφαρμόζονται από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών και από τον ΟΟΣΑ και το προσωπικό του.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ, κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή διατάξεις άρθρων γενικού περιεχομένου και τελωνειακού ενδιαφέροντος του ν.5032/2023, (Α΄67).

Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ίδρυση Κέντρου ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 10 Ιανουαρίου 2023.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, ορίζεται ο σκοπός της Συμφωνίας των Μερών όσον αφορά την ίδρυση του Κέντρου ΟΟΣΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2, ορίζονται οι στόχοι του Κέντρου σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητα του ΟΟΣΑ για τη διάδοση των προτύπων και βέλτιστων πρακτικών του. Με τις διατάξεις του άρθρου 3, καθορίζονται οι ρόλοι των Μερών της Συμφωνίας, οι τομείς δηλαδή για τους οποίους είναι αναλυτικά υπεύθυνοι τόσο ο ΟΟΣΑ όσο και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, και όσον αφορά τις τελωνειακού χαρακτήρα απαλλαγές από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα και του προσωπικού της με βάση την Αμοιβαία Συμφωνία με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτές χορηγούνται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του νόμου, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ν.5032/2023

Κεφάλαιο ΙΙ. Φόροι και δασμοί

Ενότητα Α. Διατάξεις που ισχύουν για τον Οργανισμό

Στην παράγραφο 4 περ. ii, προβλέπεται απαλλαγή στο πλαίσιο των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων του ΟΟΣΑ από όλους τους έμμεσους φόρους, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εισροών, τελών και δασμών με εξαίρεση το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Νοείται περαιτέρω, όσον αφορά την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. θα εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται για τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν έδρα στη χώρα και ότι ο ΟΟΣΑ θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ως ο πλέον ευνοούμενος διεθνής οργανισμός. Στην παράγραφο 4 περ. iii, προβλέπεται απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς, φόρους, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., απαγορεύσεις και περιορισμούς για αγαθά κάθε είδους που εισάγονται για υπηρεσιακή χρήση. Ειδικότερα, για την προμήθεια αγαθών που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. οι απαλλαγές από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. και προορίζονται ομοίως για υπηρεσιακή χρήση από τον ΟΟΣΑ, χορηγούνται σε εύλογες ποσότητες που θα καθορισθούν με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Στην παράγραφο 4 περ. iv, προβλέπεται απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και απαγορεύσεις και περιορισμούς στις εισαγωγές όσον αφορά στις δημοσιεύσεις του.

Στην παράγραφο 4 περ^ υποπερ. α και β, προβλέπεται απαλλαγή από δασμό, τέλος ταξινόμησης και Φ.Π.Α. για το ανώτερο έως τρία (3) οχήματα που εισάγονται ή αγοράζονται από τον ΟΟΣΑ για την υπηρεσιακή του χρήση. Ο ΟΟΣΑ μπορεί να διαθέτει ελεύθερα τα οχήματα αυτά χωρίς καμία απαγόρευση ή περιορισμό και χωρίς τελωνειακούς δασμούς και φόρους μετά την παρέλευση περιόδου πέντε (5) ετών από την ημερομηνία εισαγωγής ή αγοράς τους στην Κυβέρνηση Υποδοχής.

Ενότητα Β. Διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους ΟΟΣΑ

Στην παράγραφο 5 περ.i, υποπερ.α προβλέπεται η εισαγωγή και κατά τη λήξη των καθηκόντων τους στην Ελλάδα η εξαγωγή ή η μεταφορά από την τελευταία χώρα διαμονής τους ή από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, επίπλων και αντικειμένων για προσωπική χρήση με απαλλαγή από δασμούς και φόρους συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. εντός δύο (2) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Κέντρο και για δύο το πολύ αποστολές. Στην παράγραφο 5 περ.ϊ υποπερ.β, προβλέπεται απαλλαγή κατά την εισαγωγή από δασμό, τέλος ταξινόμησης και Φ.Π.Α. οχήματος σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στην Ελλάδα για τα μέλη διπλωματικών αποστολών ανάλογου βαθμού. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητή ΑΑΔΕ θα καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή αυτή. Η Κυβέρνηση Υποδοχής θα επιτρέπει στους υπαλλήλους που κατέχουν τα ως άνω οχήματα με διπλωματικές πινακίδες. Στην παράγραφο 5 περ.i υποπερ.γ, προβλέπεται απαλλαγή κατά την εισαγωγή εύλογων ποσοτήτων ορισμένων ειδών για προσωπική χρήση ή κατανάλωση και όχι για δώρο ή για πώληση από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. Οι ετήσιες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και καυσίμων που δύναται να εισαχθούν με απαλλαγή καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Τέλος, με το άρθρο δεύτερο, ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 18 Μαρτίου 2023.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, α.α.
Γ. ΦΑΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: