Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΠΚ 29/1-11-2022

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας - ΕΤΕΡ που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών - ΕΙΙΡΑ.

 

Σήμερα την 24/10/2022 στο γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που βρίσκονται στην Αθήνα, Πλ. Βικτωρίας αρ. 7, παρουσία και του Μεσολαβητή κ.. Γιάννη Καρούζου, οι υπογράφοντες:

 

1. Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ), νόμιμα -εκπροσωπούμενη από τον κ. Παναγιώτη Μαυράκη, Πρόεδρο

2. Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΕΣΡΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, από τον κ. Γεώργιο Θεοδόση, Νομικό Σύμβουλο

όλοι νομίμως Εξουσιοδοτημένοι προς· τούτο, συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας, έχει ως εξής:

 

`Αρθρο-1 Πεδίο Εφαρμογής

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (EΙΙΡΑ) με τις ειδικότητες:

α) Του ηλεκτρονικού: Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης νια την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από το στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης, των ρομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής, λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και

β) Του ηχολήπτη: Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή, μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και είναι αυτός που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται, σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιοσδήποτε άλλης μορφής σε οποιονδήποτε χρόνο οπό τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει:

α) Να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ - ΡΑΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α, Β - ΤΕΣ - ΚΕΤΕ - ΚΕΚ - ΚΕΤΕΣ - ΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή T.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίος). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες.

β) Ως εμπορικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογο με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται,

Όσοί Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2 Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχίο ή ερπειρικότητο ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην .ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτό καθορίζονται από τις σε ισχύ συλλογικές ρυθμίσεις.

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή (β) εμπειρικότητα που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικό για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η ΣΣΕ μεταξύ ΕΤΕΡ και ΕΙΙΡΑ της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μια ειδικότητα στην άλλη θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Διευκρινίζεται ότι, όπου στο κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός», σε όλες τις-περιπτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

 

`Αρθρο 2
Αποδοχές

α. Τα κατώτατο όριο βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας από 21.12.2021 έως 20-12.2024 καθορίζονται ως εξής;

Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας Κλιμάκια σε ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

1,010

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1,080

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1,150

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1,182

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1,187

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1,198

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1,203

από 14ο συμπληρωμένο έως 1.6ο συμπληρωμένο

1,271

από 1.6ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1,286

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1,304

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1339

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1,392

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1,440

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

1,451

από·28ο συμπληρωμένο έως 30α συμπληρωμένο

1,511

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

1,564

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

1.6.35

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

1,702

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

1,770

από 38ο συμπληρωμένο έως 408ο συμπληρωμένο

1,859

από 41ο και άνω

1,939

 

β. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας η μεταβολή των μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων αναστέλλεται σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

 

`Αρθρο 3

Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουμένης αποζημίωσης του Ν. 2112/20, λαμβάνεται υπ΄ όψη και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό. Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται.

Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας, υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (3D) ημερών από την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

`Αρθρο 4
Επιδόματα

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

ο) Γόμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) Τέκνου σε ποσοστό 5% γιο κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα. Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.

γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχοις αντιστοίχων με το επάγγελμα τους τμημάτων ΤΕΙ καθώς και σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης των οποίων ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος με TΕΙ (π.χ. Σχολή Ήχου και Εικόνας Παπαντωνοπούλου), 2) 11% για τους αποφοίτους αντίστοιχων με το επάγγελμα τους τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ και 3) 4% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμα τους τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ισότιμων με ΤΕ1 που φέρουν μεταπτυχιακό τίτλο.

Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων) Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.

δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.

ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής του ραδιοφωνικού σταθμού.

στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% γιο τους Τεχνικούς. Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.

ζ) Το επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται σε ποσοστό 3% με την συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας 6% με την συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας 10% με την συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας 12,5% με την συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας και 15% με την συμπλήρωση 1.5 ετών υπηρεσίας (ΣΣΕ 2009). Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η καταβολή του εν λόγω -επιδόματος.

 

`Αρθρο 5

α) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

β) Η άδεια τοκετού καθορίζεται-κατά 2 εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να απαλλάσσει την εργαζόμενη από νυχτερινές, βάρδιες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, να καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήμερου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος. Κάθε άρρεν τεχνικός ραδιοφωνίας που αποκτά παιδί δικαιούται εφ΄ άπαξ άδεια τεσσάρων(4) ημερών.

γ) Στον εργαζόμενο, του οποίου η εργασιακή- σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσοστό 80% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920 και ανεξάρτητο την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος α ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν το 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920, Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου τεχνικού ανέρχεται σε έναν έως και 6 μισθούς αποζημιώσεως καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των 6 μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσης κάθε μίας με το 70% του μισθού αποζημιώσεως

ε) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται στην εγκατάσταση οθονών μηδενικής ακτινοβολίας (TFT) σε όλα τα στούντιο καθώς και όπου αλλού χρησιμοποιείται: ηλεκτρονικός υπολογιστής από το τεχνικό προσωπικό.

στ) Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, ώστε αυτά να χαρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισμό.

ζ) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι ακουστικό για χρήση μόνο στον Ρ/Σ τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.

η) Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας για τον καθορισμό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία με στέρεο τρόπο υποδεικνυόμενη., καθορίζονται ως εξής:

Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες άδειας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας η ετήσια άδειο αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας

Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιος κανονικής αδείας των τεχνικών το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στο νόμιμα όριο.

Στις ημέρες κανονικής αδείας των τεχνικών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδος κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας,

θ) Την άδεια απουσίας γιο λόγους φροντίδας του παιδιού (όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία) δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας.

ι) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας m\ εναλλακτικά του πατέρα γιο τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται· ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις,

ια) Στους εργαζόμενο υς-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών το χρόνο πέρα. αυτής που δικαιούται οπό άλλες διατάξεις. Γονέας με 3 ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια 8 εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνο με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Η παραπάνω άδεια για μονογονεικές οικογένειες, ισχύει για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση,

ιβ) Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση .από υπηρεσία αιμοληψίας γιο κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε, κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται οδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας. Ο εργαζόμενος κάθε περίπτωση οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και .στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της οδικής άδειας στον εργαζόμενο, ή οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή του σε. οποιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων αιμοληψίας είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλεσης της αιμοληψίας εκτός των περιπτώσεων κάλυψης έκτακτης ανάγκης... Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις- ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων για χρήση της οδικής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας του και τις ανάγκες της επιχείρησης να προχωρήσει στη χορήγηση της εν λόγω άδειας τα αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας Ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας όπως ο Νόμος ορίζει.

 

`Αρθρο 6

Οι καθοριζόμενες αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, 8ωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών. Η επιχείρηση Ρ/Σ θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας. Η καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτική απόδειξη καταβολής δεδουλευμένων προς κάθε εργαζόμενο. Η καταβολή και εξόφληση τυχόν οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών γίνεται κατά την χρονική σειρά που κάθε απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Το ετήσιο επίδομα αδείας σε κάθε εργαζόμενο Τεχνικό καταβάλλεται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής άδειος αναψυχής ή τμήματος της, δεκαήμερης τουλάχιστον συνεχούς διαρκείας. Θερινή άδεια αναψυχής οποιοδήποτε άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο Τεχνικό μετά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους.

 

`Αρθρο 7

Σε περίπτωση υπερωριακής νυκτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες, ή απασχόλησης σε Κυριακές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. Σε Τεχνικούς που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε 5% επί του 1/25ου του βασικού τους μισθού για κάθε μέρα απασχόλησης σε εξωτερικές μεταδόσεις. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε εξωτερική μετάδοση καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές ταυ και τα ένσημα του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής του τεχνικού από/στο χώρο της εξωτερικής μετάδοσης θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

Σε περίπτωση μεταβίβαση, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, μισθολογικά, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας η δε σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.

 

`Αρθρο·8

Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης ευρισκόμενο σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

 

`Αρθρο 9

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς ενημερωτικού χαρακτήρα βάσει της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των στοιχείων του ΕΣΡ, οι εργαζόμενοι στο στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το -υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με. εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού -σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο- συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθ΄ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

 

`Αρθρο 10

Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01΄ και λήγει την 24.00΄ ώρα.»

 

`Αρθρο 11
Ημέρες αργίας

Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους.

β. Τα Θεοφάνια,

γ. Η Καθαρή Δευτέρα,

δ. Η 25η Μαρτίου,

ε. Η Μεγάλη Παρασκευή,

στ. Το Μεγάλο Σάββατο,

ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα,

η. Η 1η Μαΐου,

θ. Του Αγίου Πνεύματος,

ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου,

ια. Η 28η Οκτωβρίου.

ιβ. Τα Χριστούγεννα,

ιγ. Η 25η Δεκεμβρίου,

ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό. Σε περίπτωση που τεχνικός {ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός) εργασθεί σε. ημέρα αργίας που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

 

`Αρθρο 12
`Αδειες άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων

α) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΡ χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της ΕΤΕΡ χορηγείται άδειο με πλήρεις αποδοχές για. την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους αντίστοιχα έξι (6) και τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε μήνα εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ χορηγείται άδειο με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους μίας (1) εργάσιμης ημέρας κάθε μήνα.

Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε κοριό περίπτωση δεν αφαιρούνται απ΄ αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων -μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποίησε το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με, έγγραφη ατομική δήλωση τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της ΕΧΕΧ απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους, οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μία (1) εβδομάδα τα αργότερο μετά την καταβολή.

δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα μέλη τους κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της ΕΤΕΡ.

 

`Αρθρο 13
Γενικά θέματα

Για τη βελτίωση εργασιακών σχέσεων και την αποτροπή μελλοντικών συγκρουσιακών καταστάσεων χρήσιμο είναι τα μέρη να προσπαθούν να επιλύουν καλόπιστα το ανακύπτοντα προβλήματα εργασιακών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο συνίσταται η αποφυγή ενεργειών που άπτονται μονομερών αλλαγών σε θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα, χωρίς να έχουν εξαντληθεί πριν οι προσπάθειες ενημέρωσης (γραπτής η προφορικής) και διαβούλευσης μεταξύ των μερών (ΕΤΕΡ & ΕΠΡΑ), πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τέτοιες ενέργειες διατάραξης του εργασιακού κλίματος και της ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικό π.χ. η μη τήρηση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων κ.α.

 

`Αρθρα 14
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καταβαλλόμενες αποδοχές πριν την έναρξη, ισχύος της παρούσας ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται οπό νόμους υπουργικές αποφάσεις προεδρικά διατάγματα, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις δε θίγονται οπό τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας και ισχύουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες,

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα. (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

 

`Αρθρα 15
Διάρκεια - Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 21.12.2021 και λήγει την 20.12.2024.

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: