Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5764

Αριθμ. οικ.85316

Προσθήκη Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 28 του N 4659/2020 «Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 66),

β. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

γ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,

Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν 4622/2019 (Α΄ 133),

στ. του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),

ζ. του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),

η. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8),

θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

ι. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ια. του άρθρου 1 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων» (Α΄ 130),

ιβ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

2. Την υπ΄ αρ. 65928/13-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄4526).

3. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β΄ 5231).

4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

5. Το υπ΄ αρ. 75277/22-8-2023 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Χορήγηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης προϋπηρεσίας για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

1. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. σε αποκλειστικά μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες) και σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., που έχουν και χρόνο μισθωτής απασχόλησης, εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

2. Η βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

3. Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται ή δεν απεικονίζεται ορθά στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

4. Η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας εκκινεί στις 30/10/2023.

`Αρθρο 2
Χορήγηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης μέσω διαδικτύου

1. Η βεβαίωση απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης χορηγείται σε ασφαλισμένους που είτε δηλώνουν υπεύθυνα την πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), είτε υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασης τους ηλεκτρονικά, και εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοσή της ηλεκτρονικά.

2. Η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας εκκινεί στις 30/06/2024.

`Αρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων των άρθρων 1 και 2

1. Οι ασφαλισμένοι εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης βεβαιώσεων, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και καταχωρήσουν τον Α.Μ.Κ.Α.

2. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλουν το αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται στην υπηρεσία πρέπει να τροποποιηθούν, οι ασφαλισμένοι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα διορθώσουν.

3. Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ., και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

4. Η βεβαίωση φέρει το λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, καθώς και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Εκτύπωση της βεβαίωσης γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημοσίου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

5. Η βεβαίωση φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης. Παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης της βεβαίωσης μέσω εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr)

`Αρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των προθεσμιών των άρθρων 1 και 2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: