Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4557/2018.

Στον παρόντα νόμο έχουν κωδικοποιηθεί τα εξής: άρθρα 13-17

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 253
14 Δεκεμβρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3296

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 1 Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου
`Αρθρο 2 Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα
`Αρθρο 3 Φορολογία επιχειρήσεων
`Αρθρο 4 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 5 `Αλλες ρυθμίσεις
`Αρθρο 6 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
`Αρθρο 7 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 8 Εισοδήματα από κινητές αξίες
`Αρθρο 9 Δαπάνες επιχειρήσεων
`Αρθρο 10 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
`Αρθρο 11 Προσδιορισμός των καθαρών κερδών νομικών προσώπων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών
`Αρθρο 12 Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ

`Αρθρο 13 Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου
`Αρθρο 14 Υπαγόμενες και εξαιρούμενες δηλώσεις
`Αρθρο 15 Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη Δηλούμενες διαφορές εκροών στο Φ.Π.Α.
`Αρθρο 16 Αυτοέλεγχος δηλώσεων λοιπών φορολογιών
`Αρθρο 17 Μεταβατικές και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
`Αρθρο 19 Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων
`Αρθρο 20 Ρυθμίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
`Αρθρο 21 Παράταση της εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα
`Αρθρο 22 Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου καθαρών κερδών
`Αρθρο 23 Τέλη χαρτοσήμου
`Αρθρο 24 Μείωση προσαυξήσεων
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του Ν . 2682/1999
`Αρθρο 26 Απόδοση δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. και του Ταμείου Νομικών

`Αρθρο 27 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
`Αρθρο 28 Θέματα φορολογικών ελέγχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
`Αρθρο 29 Θέματα παροχής διευκολύνσεων και διασφάλισης οφειλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 30 Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)
`Αρθρο 31 Ειδικός τρόπος φορολογίας επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
`Αρθρο 32 Έκπτωση δωρεών από το εισόδημα
`Αρθρο 33 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: