Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4281

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 1 Ρυθμίσεις ΦΠΑ
`Αρθρο 2 Ρυθμίσεις σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 3 Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 4 Ρυθμίσεις σχετικά με το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
`Αρθρο 5 Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014
`Αρθρο 6 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους
`Αρθρο 7 Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό Δελτίο
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του Ν . 2778/1999
`Αρθρο 9 Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ
`Αρθρο 10
`Αρθρο 11 Χάραξη αιγιαλού - παραλίας
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο 13 ΤΕΑΔΥ , τροποποίηση του N. 1892/1990
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 14 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 15 Ορισμοί (άρθρο 1 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 16 Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων (άρθρο 2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 10 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 17 Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρο 5 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 12 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 18 Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2004/18)
`Αρθρο 19 Αναθέτοντες Φορείς (άρθρα 2, 8 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 20 Κεντρικές αρχές προμηθειών (άρθρα 1, 11 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 29 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 21 Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συγκεντρωτικές αγορές
`Αρθρο 22 Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
`Αρθρο 23 Χρηματικά όρια των δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 7, 78 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 16, 69 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, Κανονισμός 1336/2013)
`Αρθρο 24 Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 8 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 25 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών (άρθρο 9 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 17 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ )
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 26 Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (άρθρο 14 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 21 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 27 Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς (άρθρα 13, 15, 16, 18 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 22, 24 και 25 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 28 Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς (άρθρα 18, 19, 20, 26 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 29 Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών (άρθρο 17 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 18 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 30 Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (άρθρο 10 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 31 Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές (άρθρα 20, 21, 22 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 32 Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς (άρθρα 31 έως 33 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
`Αρθρο 33 Οικονομικοί Φορείς (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 11 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 34 Εχεμύθεια (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 13 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 35 Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
`Αρθρο 36 Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 37 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
`Αρθρο 38 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄ αποκλειστικότητα (άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 28 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 39 Έγγραφα της Σύμβασης
`Αρθρο 40 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 23 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 34 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 41 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας (άρθρο 27 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 39 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 42 Χρήση του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 43 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 55 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 44 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 55 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 57 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
`Αρθρο 45 Συγκρούσεις συμφερόντων
`Αρθρο 46 Παράνομες συμπεριφορές
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 47 Πεδίο εφαρμογής
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 50 Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 30 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 51 Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 52 Συμφωνίες - πλαίσιο (άρθρο 32 παράγραφοι 1 -2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 53 Συμφωνίες πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα (άρθρο 32 παρ. 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 54 Συμφωνίες - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς (άρθρο 32 παρ. 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 55 Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών (άρθρο 34 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
`Αρθρο 56 Προκηρύξεις (άρθρο 35 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 57 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 58 Μη υποχρεωτική δημοσίευση (άρθρο 37 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
`Αρθρο 59 Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών (άρθρο 38 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 60 Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 39 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 61 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή διαπραγμάτευσης (άρθρο 40 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 62 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 41 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 63 Πρακτικά (άρθρο 43 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
`Αρθρο 64 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 24 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 65 Υπεργολαβίες (άρθρο 25 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
`Αρθρο 66 Δικαιούμενοι συμμετοχής
`Αρθρο 67 Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο 44 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 68 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος (άρθρο 45 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 69 `Αδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 46 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 70 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 71 Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 72 Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας (άρθρο 49 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 73 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 74 Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 75 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο76 Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 77 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 78 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 68 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 79 Προκηρύξεις (άρθρο 69 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 80 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών (άρθρο 70 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 81 Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 71 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 82 Επιλογή των ανταγωνιζομένων (άρθρο 72 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 83 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 73 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 84 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 74 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
`Αρθρο 85 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 56 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 1336/2013)
`Αρθρο 86 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 57 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 87 Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Προθεσμία `Αρθρο 88 (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 89 Υπεργολαβία (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 90 Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 91 Εφαρμοστέοι κανόνες (άρθρο 62 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 92 Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις (άρθρο 63 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού 2083/2005)
`Αρθρο 93 Δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 64 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
`Αρθρο 94 Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 65 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
`Αρθρο 95 Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές (άρθρα 75, 76 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 96 Πεδίο εφαρμογής
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
`Αρθρο 97 Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 98 Ύδωρ ( άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ ΕΚ )
`Αρθρο 99 Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 100 Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 101 Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων -Διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς (άρθρο 7 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 102 Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες (άρθρο 9 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 103 Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 104 Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό (άρθρο 30 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 105 Χρησιμοποίηση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 40 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 106 Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 35 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 107 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 36 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
`Αρθρο 108 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 14 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 109 Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 110 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 111 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρο 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 112 Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (άρθρο 43 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 113 Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών (άρθρο 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 114 Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 46 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 115 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης (άρθρο 47 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 116 Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 49 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 117 Πληροφορίες που διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 118 Γενικές διατάξεις (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 119 Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 120 Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 53 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 121 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
`Αρθρο 122 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 123 Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 124 Γενική διάταξη (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 125 Κατώτατα όρια (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 126 Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται (άρθρο 62 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 127 Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας (άρθρο 63 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 128 Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 64 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 129 Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή (άρθρο 65 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 130 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΙΤΛΟΣ Ι V ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
`Αρθρο 131 Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς (άρθρο 67 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

`Αρθρο 132 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 133 Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρο 33 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 15 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΙΤΛΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 134 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 135 Ορισμοί
`Αρθρο 136 Υποχρέωση χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
`Αρθρο 137 Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
`Αρθρο 138 Λειτουργία και πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 139 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 140 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 141 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
`Αρθρο 142 Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης
`Αρθρο 143 Συνοπτικός διαγωνισμός
`Αρθρο 144 Απευθείας ανάθεση
`Αρθρο 145 Προθεσμίες
`Αρθρο 146 Εξαιρέσεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 147 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 148 Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο149 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά
`Αρθρο 150 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά
`Αρθρο 151 Τεκμηρίωση δημόσιας σύμβασης
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 152 Δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο
`Αρθρο 153 Λόγοι αποκλεισμού
`Αρθρο 154 Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων
`Αρθρο155 Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
`Αρθρο 156 Επίκληση ικανοτήτων τρίτων φορέων
`Αρθρο 157 Εγγυήσεις
`Αρθρο 158 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
`Αρθρο 159 Περιεχόμενο των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
`Αρθρο 160 Πληρότητα και νομιμότητα δικαιολογητικών -Διευκρινίσεις
`Αρθρο 161 Χρόνος ισχύος των προσφορών
`Αρθρο 162 Λόγοι απόρριψης προσφορών
`Αρθρο 163 Αξιολόγηση προσφορών
`Αρθρο 164 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
`Αρθρο 165 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών στην κλειστή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
`Αρθρο 166 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σε ένα στάδιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
`Αρθρο 167 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου
`Αρθρο 168 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
`Αρθρο 169 Οψιγενείς μεταβολές
`Αρθρο 170 Απόφαση κατακύρωσης
`Αρθρο 171 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
`Αρθρο 172 Κανονισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 173 Γενική αρχή
`Αρθρο 174 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 26 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 38 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
`Αρθρο 175 Υπεργολαβία
`Αρθρο 176 Υποκατάσταση υπεργολάβου
`Αρθρο 177 Τροποποίηση δημόσιας σύμβασης
`Αρθρο 178 Κανονισμοί Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 179 Πεδίο εφαρμογής
ΤΙΤΛΟΣ I ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 180 Είδη έννομης προστασίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
`Αρθρο 181 Αρμόδια όργανα
`Αρθρο 182 Προσφυγή ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου
`Αρθρο 183 Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου
`Αρθρο 184 Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου
`Αρθρο 185 Παράνομη υπογραφή σύμβασης
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ/ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 186 Αρμόδιο δικαστήριο
`Αρθρο 187 Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
`Αρθρο 188 Παράνομη υπογραφή σύμβασης
`Αρθρο 189 Ακύρωση πράξης ή παράλειψης
`Αρθρο 190 Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρη
`Αρθρο 191 Αξίωση αποζημίωσης
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ II ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 193 Αρμόδια δικαστήρια
`Αρθρο 194 Διαιτησία
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
`Αρθρο 195 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο 196 Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 197 Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο198 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 199 Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
`Αρθρο 200 Προσαρτήματα
`Αρθρο 201 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 202
`Αρθρο 203
`Αρθρο 204
`Αρθρο 205
`Αρθρο 206
`Αρθρο 207
`Αρθρο 208
`Αρθρο 209
`Αρθρο 210
`Αρθρο 211
`Αρθρο 212
`Αρθρο 213
`Αρθρο 214
`Αρθρο 215
`Αρθρο 216
`Αρθρο 217
`Αρθρο 218
`Αρθρο 219
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
`Αρθρο 220 Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής `Αμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
`Αρθρο 221 Κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού τελών περιβαλλοντικής αδειοδότησης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

`Αρθρο 222

`Αρθρο 223
`Αρθρο 224
`Αρθρο 225
`Αρθρο 226
`Αρθρο 227
`Αρθρο 228
`Αρθρο 229 Δήλωση οικονομικών συμφερόντων
`Αρθρο 230 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 231 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 232 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 233 Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
`Αρθρο 234 Διάταξη Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 235 Διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού
`Αρθρο 236 Διάταξη Υπουργείου Τουρισμού
`Αρθρο 237 Ορισμοί
`Αρθρο 238 Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος
`Αρθρο 239 Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος
`Αρθρο 240 Μητρώο
`Αρθρο 241 Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών
`Αρθρο 242 Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές Ποινές
`Αρθρο 243
`Αρθρο 244
`Αρθρο 245
`Αρθρο 246
`Αρθρο 247
`Αρθρο 248
`Αρθρο 249 Τροποποιήσεις τον άρθρου 60 του ν. 4278/2014
`Αρθρο 250 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις
`Αρθρο 251 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 252 Στο άρθρο 19 του Ν.4258/2014 (Α΄94) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
`Αρθρο 253 Έναρξη ισχύος

Οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του.

Αθήνα, 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: