Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ.1264

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενα
`Αρθρο 2 Καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 3 Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 4 Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
`Αρθρο 5 Πόροι
`Αρθρο 6 Είσπραξη εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
`Αρθρο 7 Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 8 Συνέλευση μελών - Απαρτία- Λήψη - Προσβολή αποφάσεων
`Αρθρο 9 Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκτικές Επιτροπές- Αντιπρόσωποι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
`Αρθρο 10 Εκλογές
`Αρθρο 11 Διεξαγωγή εκλογών
`Αρθρο 12 Σύστημα εκλογών
`Αρθρο 13 Ψηφοφορία - Πρακτικά διαλογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
`Αρθρο 14 Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης
`Αρθρο 15 Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών
`Αρθρο 16 Δημοκρατία στους τόπους εργασίας
`Αρθρο 17 Συνδικαλιστικές άδειες
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΠΕΡΓΙΑ
`Αρθρο 19 Δικαίωμα απεργίας
`Αρθρο 20 Κήρυξη απεργίας
`Αρθρο 21 Προσωπικό ασφαλείας
`Αρθρο 22 Απαγόρευση προσλήψεων απεργοσπαστών Απαγόρευση ανταπεργίας - νομιμότητα απεργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 24 Αποκατάσταση συνδικαλιστών
`Αρθρο 25 Εγγραφές μελών-Εκκαθάριση μητρώων
`Αρθρο 26 `Αμεση εφαρμογή αναλογικής
`Αρθρο 27 Διάλυση ΟΔΕΠΕΣ
`Αρθρο 28 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 30 Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων
`Αρθρο 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33

Αθήναι, 30 Ιουνίου 1982

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: