Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Οκτωβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5992

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1155
Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του N .4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του N . 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα.».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, Α΄ 206), εφεξής ΚΦΔ,

β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις:

α) της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β΄ 5380).

β) της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.» (Β΄ 3940).

γ) της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).

δ) της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β΄ 2470).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ.)» (Β΄ 4738).

4. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, με σκοπό τη διασφάλιση της έκδοσης παραστατικών σε συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τρόπο, τον χρόνο, την έκταση εφαρμογής, τη διαδικασία, τους υπόχρεους, τους όρους και προϋποθέσεις διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του Ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

`Αρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

2. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

3. Ως «Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

4. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer): Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

5. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

6. Ως «Βασικός κανόνας διασύνδεσης»: Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών Αcquirer με την ΑΑΔΕ, καθώς τα Μέσα Πληρωμών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.

7. Ως «Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής»: Ο μοναδικός αριθμός που δημιουργούν τα Μέσα Πληρωμών και οριστικοποιείται από αυτά στην περίπτωση που εγκριθεί εκάστη συναλλαγή από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και πριν τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής τεκμηριώνει τη μοναδικότητα των συναλλαγών Μέσων Πληρωμών μέσω της συσχέτισής της με τα παραστατικά που εκδίδονται - δημιουργούνται από το Ταμειακό Σύστημα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης και συσχετίζεται μοναδικά με την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ - (Provider΄s Signature) ή την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (CR Token).

8. Υπογραφή Πληρωμής Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ - (Provider΄s Signature): Στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ο Πάροχος, με χρήση private key asymmetric cryptography, σύμφωνα με τον αλγόριθμο ECC (Elliptic Curve Cryptography) και μήκος κλειδιού 256 bits, επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP) του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, υπογραφή (Provider΄s Signature) για τη συγκεκριμένη συναλλαγή ώστε αυτή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

9. Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (CR Token): Κατά την έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ, τα στοιχεία της εκάστοτε συναλλαγής πληρωμής που αποστέλλονται μέσω σχετικής εντολής πρωτοκόλλου από το ERP στο ταμειακό σύστημα, μοναδικοποιούνται με όλα τα επιμέρους στοιχεία της συναλλαγής και κρυπτογραφούνται με τον ισχύοντα αλγόριθμο κρυπτογράφησης που αναγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο ΦΗΜ επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP) του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, με το οποίο συνεργάζεται, την παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής (CR Token) ώστε η συναλλαγή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

10. Ως «Μέθοδος Διασύνδεσης»: Η αρχιτεκτονική και η τεκμηρίωση της τεχνικής διαδικασίας υλοποίησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης.

11. Ως «Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)»: Η δήλωση συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ ΚΦΔ που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της Μεθόδου Διασύνδεσης που ακολουθούν στον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

`Αρθρο 2
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έχουν την υποχρέωση να διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ και να παρέχουν δεδομένα για τις συναλλαγές που διενεργούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν, μέσω της διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά τους Συστήματα. Τα Ταμειακά Συστήματα, που καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της παρούσας, λειτουργούν είτε με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) είτε με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP), ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η διασύνδεση.

2. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι οντότητες που χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και δεν κάνουν χρήση συστήματος λογισμικού (ERP) δεδομένου ότι διασυνδέονται υποχρεωτικά με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β΄ 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3. Σε περίπτωση Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ και συγκεκριμένα Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) με σύστημα λογισμικού (ERP), ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του στα οριζόμενα στην παρούσα. Επιπλέον, σε περίπτωση παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (Β΄ 2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τον τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας.

4. Συναλλαγές οντοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014 απόφασης της ΓΓΔΕ και εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ΦΗΜ, καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον οι ως άνω οντότητες κάνουν χρήση ΦΗΜ (Β΄ 3/2015).

`Αρθρο 3
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

1. Οι συναλλαγές ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών με αντίστοιχη υποχρέωση έκδοσης παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 , 10 και 12 του Ν. 4308/2014 (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), καθώς και με την υποχρέωση έκδοσης ή δημιουργίας κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων και αποδείξεις επιστροφής, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης, τυποποιούνται για σκοπούς της παρούσας στις κάτωθι:

α) Ταυτόχρονες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των παραστατικών που εκδίδονται από το Ταμειακό Σύστημα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών που διαθέτει, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών.

β) Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται μεταγενέστερη συσχέτιση των παραστατικών που εκδίδονται από το Ταμειακό Σύστημα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών που διαθέτει, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Στις εν λόγω συναλλαγές, στο Μέσο Πληρωμών, διενεργείται προφόρτωση συγκεκριμένων δεδομένων των παραστατικών που εκδίδονται προγενέστερα. Η δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής διενεργείται από το Μέσο Πληρωμών μεταγενέστερα, κατά τον χρόνο έγκρισης της συναλλαγής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές περιλαμβάνουν και τις μεταγενέστερες εισπράξεις που αφορούν εξόφληση με δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται από τον καταναλωτή προς τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Στην περίπτωση που η συναλλαγή δεν εγκριθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση Μέσων Πληρωμών, το Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ -(Provider΄s Signature) ή την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (ECR Token) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της.

γ) Ταυτόχρονες συναλλαγές προεισπράξεων, προκαταβολών, προεγκρίσεων, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων είσπραξης ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων είσπραξης που εκδίδονται ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων που δημιουργούνται και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδείξεις είσπραξης ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που δημιουργούνται αντιστοιχίζονται με παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) που εκδίδονται μεταγενέστερα της πληρωμής για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις είσπραξης που εκδόθηκαν ή τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία που δημιουργήθηκαν δεν συσχετιστούν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, προστίθενται στον ετήσιο κύκλο εργασιών της οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν την επόμενη χρήση, για την τρέχουσα νοούνται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.

δ) Ταυτόχρονες συναλλαγές εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, διενεργείται είτε σε διαφορετικό χρόνο είτε ταυτόχρονα με την πληρωμή τους, από την οντότητα που διενεργεί την πώληση (τρίτος), για λογαριασμό της οποίας ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών εισέπραξε το σχετικό ποσό επί της συναλλαγής. Οι αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που δημιουργούνται δεν συσχετίζονται με τα παραστατικά που εκδίδει η τρίτη οντότητα (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης). Ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για τις συναλλαγές αυτές διενεργεί εκκαθάριση προς την οντότητα που πραγματοποιεί πωλήσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό να της αποδώσει τα ποσά που εισέπραξε για λογαριασμό της. Για την εν λόγω υπηρεσία ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο, με αντίστοιχη αμοιβή για την υπηρεσία που παρέχει.

ε) Ταυτόχρονες συναλλαγές επιστροφών, κατά τις οποίες οι συναλλαγές των περ. α έως δ είτε ακυρώνονται άνευ προηγούμενης έκδοσης παραστατικού πώλησης είτε ακυρώνονται κατόπιν της έκδοσης παραστατικού πώλησης οπότε και εκδίδονται πιστωτικά παραστατικά, με αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση επιστροφή των σχετικών ποσών συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων επιστροφής ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων που δημιουργούνται και της πιστωτικής απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών.

2. Οι συναλλαγές που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση κατά περίπτωση έχουν τους παρακάτω εμπλεκόμενους:

α) Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)

β) Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)

γ) Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)

δ) Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών

Οι παραπάνω οντότητες έχουν την υποχρέωση να τηρούν τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης μέσω της Μεθόδου διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών και των Ταμειακών Συστημάτων που χρησιμοποιούν ή παρέχουν για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ και τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Ειδικότερα:

α. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα σε σχέση με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης για το σύνολο των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών με τους οποίους συμβάλλεται, αναφορικά με τις υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής και υπηρεσίες εκκαθάρισης που τους παρέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1137/2023 (Β΄ 5380) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

β. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) έχει την υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα σε σχέση με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης για το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που διαθέτει στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών με σύμβαση ή μέσω συνεργασίας με Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης Μέσων Πληρωμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1137/2023 (Β΄ 5380) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

γ. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) έχει την υποχρέωση να τηρεί τα οριζόμενα στην παρούσα σε σχέση με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης για το σύνολο των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών με τους οποίους συμβάλλεται, αναφορικά με τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση (Β΄ 551) Υφυπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα, ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) έχει την υποχρέωση της διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων που εξυπηρετεί ανά Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, με την ΑΑΔΕ και αντίστοιχη τεκμηρίωση της διαδικασίας δημιουργίας της Υπογραφής Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ (Provider΄s Signature) που παράγει, μετά τη συσχέτισή της με τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών, για τη διαβίβαση εκάστου Τύπου Παραστατικού ανά περίπτωση συναλλαγής, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας.

Στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκάστης συναλλαγής με τη χρήση κάρτας, το Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την Υπογραφή ΥΠΑΗΕΣ (Provider΄s Signature) που έχει εκδοθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) για το συγκεκριμένο ποσό, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της και ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) έχει την υποχρέωση καταγραφής της απόρριψης αυτής. Στην περίπτωση μη απόρριψης της Υπογραφής ΥΠΑΗΕΣ (Provider΄s Signature) από το μέσο, παρότι δεν συσχετίστηκε με Μοναδική Ταυτότητας Πληρωμής, εντός του ως άνω διαστήματος, ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) υποχρεούται σε διακριτή καταγραφή και τεκμηρίωση του γεγονότος.

δ. Στην περίπτωση που ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιεί ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) και η συναλλαγή που διενεργείται με τη χρήση κάρτας δεν ολοκληρώνεται, το Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (CR Token) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της που έχει εκδοθεί από τον ΦΗΜ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και το Ταμειακό Σύστημα τεκμηριώνει την απόρριψη αυτή.

ε. Ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών έχει την υποχρέωση να ολοκληρώνει τις συναλλαγές που διενεργεί με τη χρήση Μέσων Πληρωμών μόνο με την έκδοση - δημιουργία των σχετικών παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3. Για τα παραπάνω έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) και Μέσα Πληρωμών που εναρμονίζονται με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και να συμβάλλεται με Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity).

`Αρθρο 4
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Η τήρηση του Βασικού κανόνα διασύνδεσης προϋποθέτει την κάτωθι σειρά ενεργειών:

α) Τα Ταμειακά Συστήματα που έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, εκκινούν διαδικασία έκδοσης - δημιουργίας παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3 και μέσω της διασύνδεσης και μεταφοράς των δεδομένων τους στα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, ενημερώνουν αυτοματοποιημένα τα Μέσα για τις συναλλαγές με χρήση κάρτας, ανεξάρτητα αν ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών κάνει χρήση Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP). Σε περίπτωση χρήσης Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) δημιουργείται Υπογραφή Πληρωμής - (Provider΄s Signature/ECR Token) που συνοδεύει τα δεδομένα συναλλαγής και διαβιβάζεται στο Μέσο Πληρωμών όπως αναλύεται στο παράρτημα Α.

β) Τα Μέσα Πληρωμών εξακριβώνουν την ορθότητα της Υπογραφής Πληρωμής - (Provider΄s Signature/ECR Token), απευθύνουν μέσω διασύνδεσης σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής για την έγκριση εκάστης συναλλαγής προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και στην περίπτωση έγκρισης από αυτόν δημιουργούν την Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής.

γ) O Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), εφόσον εγκρίνει έκαστο ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής που έλαβε από τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, ενημερώνει αυτοματοποιημένα τα Μέσα Πληρωμών διακριτά για κάθε συναλλαγή. Τα Μέσα Πληρωμών δημιουργούν τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής και επικοινωνούν μέσω διασύνδεσης με τα Ταμειακά Συστήματα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών. Τα παραπάνω διενεργούνται με σκοπό είτε να ενεργοποιηθεί η ολοκλήρωση της έκδοσης - δημιουργίας των παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3 στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών των περ. α, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 3 είτε να επιτευχθεί η μεταγενέστερη συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής με τα παραστατικά και τις αντίστοιχες Υπογραφές Πληρωμής - (Provider΄s Signatures/ECR Tokens) που εκδόθηκαν προγενέστερα, στην περίπτωση των ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3. Τα Μέσα Πληρωμών, σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης της πληρωμής, διαβιβάζουν την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ - (Provider΄s Signature/ECR Token), τη Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, το ποσό πληρωμής και ενδεχόμενο φιλοδώρημα (amount tip).

δ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα και τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), για κάθε διακριτή συναλλαγή των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 1 του άρθρου 3, τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται αυτοματοποιημένα με την ΑΑΔΕ, για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων των παραστατικών της παρ 1 του άρθρου 3, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ανά περίπτωση συναλλαγής.

2. Η υλοποίηση της διαδικασίας του Βασικού κανόνα διασύνδεσης τεκμηριώνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία μέσω της Μεθόδου Διασύνδεσης, εκάστη συναλλαγή που εγκρίθηκε από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), λαμβάνει Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής από τα Μέσα Πληρωμών η οποία οριστικοποιείται από αυτά και συσχετίζεται με τις αντίστοιχες Υπογραφές Πληρωμής - (Provider΄s Signatures/ ECR Tokens) και τους ΜΑΡΚ των Τύπων Παραστατικών που διαβιβάστηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως εξειδικεύεται στο παράρτημα Α. Στην περίπτωση εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, τα Μέσα Πληρωμών δέχονται από τα Ταμειακά Συστήματα και τη σχετική ένδειξη «Εισπράξεις Τρίτων_ΑΦΜ Οντότητας» για σκοπούς ταυτοποίησης της οντότητας που διενεργεί συναλλαγές πωλήσεων με τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση Υπογραφών Πληρωμών - (Provider΄s Signatures/ECR Tokens) που δεν συσχετίστηκαν από το Ταμειακό Σύστημα με παραστατικά και Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται ανά περίπτωση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ο ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), για τις ταυτόχρονες συναλλαγές καταγράφουν και διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα υπό έκδοση παραστατικά που ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν διαβίβασε. Τα υπό έκδοση παραστατικά της περίπτωσης αυτής για τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ έχουν την επισήμανση «Υπό Έκδοση».

`Αρθρο 5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Η δημιουργία της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος είτε Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) (Provider΄s Signature) είτε ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) (CR Token) αντιστοιχεί ανά συναλλαγή σε ένα διακριτό Μέσο Πληρωμών και περιέχει τα παρακάτω δεδομένα:

α) Αναγνωριστικό παραστατικού (UID) όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ

β) ΜΑΡΚ σε περίπτωση ετεροχρονισμένης πληρωμής παραστατικού

γ) Ημερομηνία και ώρα παραγωγής Provider΄s Signature

δ) Πληρωτέο Ποσό

ε) Καθαρή Αξία

στ) ΦΠΑ

ζ) Συνολικό Ποσό Παραστατικού

η) Ταυτότητα Μέσου Πληρωμών (TID_NSP)

2. Η δημιουργία Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (ECR Token) ακολουθεί την περιγραφόμενη διαδικασία της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και αποδίδεται στο σύστημα λογισμικού (ERP) του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών προς διαβίβαση στο Μέσο Πληρωμών για αποκρυπτογράφηση και χρήση.

3. Ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την υποβολή αιτήματος προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή τον ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) με σκοπό τη δημιουργία Υπογραφής Πληρωμής - (Provider΄s Signature/ECR Token) διαβιβάζει το σύνολο των δεδομένων των υπό έκδοση παραστατικών που απαιτούνται ανά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Τα δεδομένα των περιπτώσεων 1 και 2 προέρχονται από τα Ταμειακά Συστήματα και ενημερώνουν αυτοματοποιημένα τα Μέσα Πληρωμών για σκοπούς τεκμηρίωσης, διασύνδεσης και δημιουργίας από αυτά της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής.

4. Για σκοπούς τήρησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης καθώς και για τη μοναδικοποίηση της συσχέτισης των παραστατικών της παρ. 1 του άρθρου 3, τα οποία εκδίδονται ή δημιουργούνται από τα Ταμειακά Συστήματα, με τις αντίστοιχες συναλλαγές που διενεργούν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής που δημιουργείται από αυτά, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, περιέχει τα παρακάτω δεδομένα κατά περίπτωση.

α) Στην περίπτωση Μέσων Πληρωμών που επικοινωνούν σύμφωνα με το ISO 8583 πρωτόκολλο με τον Πάροχο Μέσων Πληρωμών (NSP) ή τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer):

αα) Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών

αβ) Κωδικός Συναλλαγής RRN (Retrieval Reference Number)

αγ) Κωδικός Έγκρισης Συναλλαγής (Αpproval Code)

β) Στην περίπτωση των λοιπών Μέσων Πληρωμών:

βα) Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών

ββ) Αριθμός Πακέτου Συναλλαγής (Βatch Number)

βγ) Αριθμός Συναλλαγής (Sequence Number)

βδ) Κωδικός Έγκρισης Συναλλαγής (Αpproval Code) Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται ανά Μέσο Πληρωμών για κάθε μία συναλλαγή, ανεξάρτητα από το πλήθος και τον χρόνο έκδοσης ή δημιουργίας των παραστατικών από τα Ταμειακά Συστήματα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.

5. Η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής σε κάθε περίπτωση δημιουργείται από τα δεδομένα της παρ. 3 για τα οποία είτε έχει εκκινήσει (ταυτόχρονες συναλλαγές) είτε έχει ολοκληρωθεί (ετεροχρονισμένες συναλλαγές) η διαδικασία έκδοσης - δημιουργίας τους. Τα Μέσα Πληρωμών δημιουργούν Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής για παραστατικά της παρ. 1 του άρθρου 3 που προέρχονται αποκλειστικά από τα Ταμειακά Συστήματα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και συσχετίζεται με τις αντίστοιχες Υπογραφές Πληρωμής - (Provider΄s Signatures/ECR Tokens).

6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) και ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που κάνει χρήση ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), έχουν ανά περίπτωση διασύνδεσης, την αποκλειστική ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραπάνω διαδικασίας. Ειδικότερα τα δεδομένα που διαβιβάζονται και η διαδικασία επικοινωνίας:

α) των Ταμειακών Συστημάτων με τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης της Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) και της διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας του ιδιωτικού κλειδιού (private key), είναι ανά περίπτωση, στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) ή των χρηστών ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP).

β) των Ταμειακών Συστημάτων με τα Μέσα Πληρωμών για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης της Υπογραφής Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token), είναι στο πεδίο ευθύνης των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

γ) των Μέσων Πληρωμών με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης του αιτήματος πληρωμής για κάθε συναλλαγή που διενεργείται από τα Μέσα Πληρωμών, είναι στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs).

δ) των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με τα Μέσα Πληρωμών για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης της έγκρισης ή μη των αιτημάτων πληρωμής των συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση κάρτας πληρωμών, είναι στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και

ε) των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα της παρούσας για τη διαβίβαση μέσω διασύνδεσης των σχετικών δεδομένων των Υπογραφών Πληρωμής (Provider΄s Signatures/ECR Tokens), των αντίστοιχων Μοναδικών Ταυτοτήτων Πληρωμής, των ποσών πληρωμής και ενδεχόμενων φιλοδωρημάτων (amount tips) είτε για τις ταυτόχρονες είτε για τις ετεροχρονισμένες συναλλαγές, είναι στο πεδίο ευθύνης των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs).

`Αρθρο 6
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για τις ταυτόχρονες συναλλαγές των περ. α΄, γ΄, δ΄, και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. Ο χρόνος διασύνδεσης στις περιπτώ­σεις αυτές αφορά την επικοινωνία για τα παραστατικά της παρ. 1 του άρθρου 3 που είναι υπό έκδοση ή δημιουργία, με σκοπό να διαβιβαστούν τα σχετικά δεδομένα των ποσών και λοιπών στοιχείων των συναλλαγών που επιλέγεται να διενεργηθούν με τη χρήση κάρτας, στα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών. Στην περίπτωση ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για την προφόρτωση Υπογραφών Πληρωμής (Provider΄s Signatures/ECR Tokens) καθώς και δεδομένων των παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί προγενέστερα. Κατόπιν διαβίβασης στα Μέσα Πληρωμών των ως άνω δεδομένων και με βάση αυτά, δημιουργείται από τα Μέσα η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής μετά τη σχετική έγκριση του αιτήματος πληρωμής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer),.

2. Τα Μέσα Πληρωμών διασυνδέονται με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) για τις συναλλαγές του άρθρου 3, σε πραγματικό χρόνο. Ο χρόνος διασύνδεσής τους αφορά την επικοινωνία που διενεργείται για την έγκριση του αιτήματος πληρωμής των εν λόγω συναλλαγών, από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) με σκοπό τη δημιουργία από τα Μέσα Πληρωμών της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής για κάθε μία συναλλαγή που διενεργείται σε αυτά.

3. Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του άρθρου 3, σε πραγματικό χρόνο. Ο χρόνος διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές αφορά την επικοινωνία που διενεργείται για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση των ταυτόχρονων συναλλαγών των περ. α΄, γ΄, δ΄, και ε΄ του άρθρου 3, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής περιέχεται στα παραστατικά που εκδίδονται ή δημιουργούνται και συσχετίζονται άμεσα με τον ΜΑΡΚ που λαμβάνει κάθε Τύπος Παραστατικού που διαβιβάζεται για τις συναλλαγές με τη χρήση Μέσων Πληρωμών. Στην περίπτωση των ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ μέσω διασύνδεσης και συσχετίζεται με τα παραστατι­κά που αφορά, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της, καθώς οι διαβιβάσεις των Τύπων Παραστατικών της περίπτωσης αυτής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχουν προηγηθεί και έχουν λάβει ΜΑΡΚ προγενέστερα.

4. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) οι σχετικές συναλλαγές δεν δύναται να ολοκληρωθούν με τη χρήση κάρτας. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020 Κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

`Αρθρο 7
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τα διαλαμβανόμενα της παρούσας καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Ταμειακό Σύστη­μα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συ­σκευή (ΑΙΙ in one - Cash Register/POS).

2. Στην περίπτωση συναλλαγών που είτε διενεργούνται είτε υφίσταται ενδεχόμενο να διενεργηθούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, για την επιλογή του τρόπου εξόφλησης στο Ταμειακό Σύστημα επιλέγονται οι τιμές «POS/Epos» και «Επί Πιστώσει».

3. Το Μέσο Πληρωμής έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές, για κάθε μία Υπογραφή Πληρωμής (Provider΄s Signature/ECR Token) χωρίς ωστόσο το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών αυτών να υπερβαίνει το συνολικό ποσό.

4. Στην περίπτωση συναλλαγών εστίασης, η απόρριψη της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής διενεργείται από το Μέσο Πληρωμών, μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών από τη δημιουργία της.

5. Στην περίπτωση φιλοδωρήματος επιτρέπεται η παράκαμψη του παραπάνω κανόνα εφόσον το σχετικό ποσό στο Μέσο Πληρωμών φέρει την ένδειξη «amount-tip».

6. Στην περίπτωση συναλλαγών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Tax Free) που διενεργούνται από υπόχρεο σε χρήση ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), το Μέσο Πληρωμών επιτρέπεται να λειτουργεί χωρίς συμμόρφωση στα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον στο μέσο επιλέγεται η ένδειξη «Συναλλαγές Tax Free».

7. Συναλλαγές που διενεργούνται κατά την εκτέλεση δρομολογίων αεροπορικών γραμμών με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, δεν καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα απόφαση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο Μέσο Πληρωμών.

9. Σε περίπτωση βλάβης των ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

10. Οι διαδικασίες διασύνδεσης, συσχέτισης, και διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του άρθρου 3 καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, διενεργούνται και τεκμηριώνονται σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

11. Το παράρτημα Α αποτελεί τη βάση υλοποίησης εκάστης Μεθόδου Διασύνδεσης για την αρχιτεκτονική που υλοποιούν οι υπόχρεοι της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

`Αρθρο 8
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2023
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: