Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2152

Αριθμ. 46675 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β΄ 4939).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 11 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4797/2021 (Α΄ 66),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

δ) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 αυτού,

ε) των άρθρων 76 και 77 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ζ) του π.δ. 77/2023 ««Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131) και

θ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139).

2. α) Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β΄4441).

β) Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄4441).

3. α) Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/06.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β΄ 4939).

β) Την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β΄ 5825), όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από την τελευταία τροποποίησή της με την υπό στοιχεία 139859 ΕΞ 2023/26.09.2023 (Β ΄5691) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 5073/2023 (Α΄ 204).

4. Την υπό στοιχεία 46080 ΕΞ 2024/29.03.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Το από 16.01.2024 έγγραφο και το από 12.03.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θ. Θεοχάρη, περί τροποποίησης της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/06.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι απόφασης και ειδικότερα του άρθρου 3.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιβάρυνση ποσού έως 265.680,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος (ΕΦ 1024-207-0000000 και ΑΛΕ 2120208003) που θα καλυφθεί σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχείο 4 αναφερόμενη εισήγηση της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6.11.2020 (Β΄ 4939) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και α) στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 αυξάνουμε τον αριθμό των Τμημάτων στην έδρα από τέσσερα (4) σε έξι (6), β) στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 3 αυξάνουμε τον αριθμό των Τμημάτων στο Παράρτημα από δύο (2) σε τρία (3) και το άρθρο 3 διαμορφώνεται, ως εξής:

`Αρθρο 3

Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα. Ο αριθμός των τριμελών Τμημάτων στην έδρα της Επιτροπής ορίζεται σε έξι (6), καλούμενα ως «1ο Τμήμα», «2ο Τμήμα», «3ο Τμήμα», «4ο Τμήμα», «5ο Τμήμα» και «6ο Τμήμα». Ο αριθμός των τριμελών Τμημάτων στο Παράρτημα της Επιτροπής ορίζεται σε τρία (3), καλούμενα ως «1ο Τμήμα», «2ο Τμήμα» και «3ο Τμήμα». Σε καθένα από τα Τμήματα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τουλάχιστον δύο (2) εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και πενταετή θητεία ως ελεγκτές ή υπάλληλοι του δικαστικού τμήματος Δ.Ο.Υ.. Με απόφαση του Γενικού Προϊσταμένου ορίζεται η αναπλήρωση του Προέδρου και των μελών εκάστου Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας, ή κωλύματος. Το έργο της Επιτροπής συνεπικουρείται από έως δεκαπέντε (15) Γραμματείς στην έδρα και έως οκτώ (8) Γραμματείς στο Παράρτημα αυτής. Γραμματείς ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπάλληλοι κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2024

Οι Υφυπουργοί

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: