Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5211

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1096170 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738), ως προς τον καθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφ. Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , των περ. ββ΄ και γγ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14 , και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1 125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23 και 25 αυτής.

3. Τα από 25, 26/10/2021 και 02/11/2021 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

4. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας: α) της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών και των Τμημάτων Β΄- Εφαρμογών Ε.Φ.Κ., Ταμειακής Διαχείρισης και Δικαστικού και Δ΄- Εφαρμογών Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου αυτής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.), β) των Τμημάτων Β΄- Εφαρμογών Φορολογίας Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου, Δ΄- Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Φορολογικών Στοιχείων και Ε΄- Φορολογικών Εφαρμογών Εσόδων και Δικαστικού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) και γ) του Τμήματος Γ΄ - Τεχνολογικής Στρατηγικής Περιφερειακού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε, την 22/11/2021, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας:

α) της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών και των Τμημάτων Β΄- Εφαρμογών Ε.Φ.Κ., Ταμειακής Διαχείρισης και Δικαστικού και Δ΄- Εφαρμογών Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου αυτής, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.),

β) των Τμημάτων Β΄- Εφαρμογών Φορολογίας Κεφαλαίου, Οχημάτων και Περιουσιολογίου, Δ΄- Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Φορολογικών Στοιχείων και Ε΄- Φορολογικών Εφαρμογών Εσόδων και Δικαστικού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) και

γ) του Τμήματος Γ΄ - Τεχνολογικής Στρατηγικής Περιφερειακού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.).

Β. Από την ίδια ημερομηνία τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) απόφαση, ως κατωτέρω:

α) Στο άρθρο 22 «Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.)» διαγράφουμε την παρ. 6 αυτού.

β) Στο άρθρο 23 «Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.)» αντικαθιστούμε την παρ. 6 αυτού, ως κατωτέρω:

«6.- Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Γ΄- Οριζόντιων Τελωνειακών Εφαρμογών της Υποδιεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών της Δ.Α.Τ.Ε., θα ορισθεί με νεότερη απόφαση και οι αρμοδιότητες αυτού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, θα ασκούνται από το Τμήμα Β΄- Εφαρμογών Ε.Φ.Κ., Ταμειακής Διαχείρισης και Δικαστικού της ίδιας Υποδιεύθυνσης.».

γ) Στο άρθρο 25 «Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών (ΔΙ.Δ.ΥΠΟΔ.)» διαγράφουμε την υποπαρ. β΄ της παρ. 6 αυτού.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄ 4738), απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 22/11/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: