Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3622

Αριθμ. 208/4/28.06.2022

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄ 199).

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Α΄ 298),

β) τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1, 27.6.2013), και ιδίως το άρθρο 430 αυτού,

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (EE L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως τα άρθρα 4 και 6 αυτού,

ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (EE L 141/1, 14.5.2014), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 140 αυτού,

στ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2020 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 680/2014 (EE L 97/1, 19.3.2021),

ζ) την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος («ΠΔ/ΤΕ») 2651/20.01.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄ 199),

η) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») 58/ 18.1.2016 «Ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα - Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών» (Β΄ 179), και ιδίως την παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ αυτής,

θ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012

Η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄ 199) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του Τμήματος Η «Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» καταργείται.

2. Η παρ. 4 του Τμήματος Η «Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» αντικαθίσταται ως εξής: «Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), τα οποία δεν εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, υποβάλλουν τριμηνιαία αναλυτικά ισοζύγια α΄, β΄ και γ΄ βάθμιων λογαριασμών της γενικής λογιστικής, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες (κωδικός Η07), τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, υποβάλλουν τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η01 - Η03, καθώς και τριμηνιαίες αναλύ­σεις των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04».

3. Η παρ. 5 του Τμήματος Η «Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» αντικαθίσταται ως εξής: «Υποβάλλονται τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνι­αίες αναλύσεις αποτελεσμάτων των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ), που δεν εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμ­φωνα με τα Υποδείγματα Η08A και Η09, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς υποβάλλουν τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η01 - Η03, καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04».

4. Αντικαθίσταται ο πίνακας υπό τον τίτλο «Η. ΟΙΚΟΝΟ­ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟ­ΦΟΡΗΣΗ», του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», ως εξής:

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΚΩΔΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟ­ΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙ­ΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Ισολογισμός (Ενεργητικό, Υποχρεώσεις, Καθαρή θέση) σύμφωνα με το υπόδειγμα FINREP

Η01, Η02, Η03

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου

Εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου

Κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα FINREP

Η04

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου

Εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου

Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες)

Κωδικός Η05

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ/ ΕΤΗΣΙΑ

Εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους

Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών και υποκαταστημάτων του εξωτερικού

Κωδικός Η06

ΕΤΗΣΙΑ

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους

Αναλυτικά τριμηνιαία ισοζύγια λογαριασμών

Κωδικός Η07

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου

-

Λογιστική κατάσταση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εντός και εκτός ΕΟΧ που δεν εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Υπόδειγμα Η08Α

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του τριμήνου και 30 εργάσιμων ημερών για την ετήσια λογιστική κατάσταση του δ΄ τριμήνου

-

5. Οι γραμμές που αφορούν στα υποδείγματα ΙΒ02 «Δραστηριότητα των Π.Ι. στο Εξωτερικό - Υποκαταστήματα και Θυγατρικές: Γενικά και Εποπτικά Στοιχεία» και ΙΒ03 «Δραστηριότητα των Π.Ι. στο Εξωτερικό - Υποκαταστήματα και Θυγατρικές: Στοιχεία Δραστηριότητας» του Πίνακα υπό τον τίτλο «ΙΒ ΛΟΙΠΑ» του Κεφαλαίου ΙΙ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» αντικαθίστανται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΚΩΔΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗ­ΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Δραστηριότητα των Π.Ι. στο Εξωτερικό - Υποκαταστήματα και Θυγατρικές: Γενικά και Εποπτικά Στοιχεία

ΙΒ02

ΕΞΑΜΗΝΙΑ^

Εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του β΄ τριμήνου και εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του δ΄ τριμήνου

-

Δραστηριότητα των Π.Ι. στο Εξωτερικό - Υποκαταστήματα και Θυγατρικές: Στοιχεία Δραστηριότητας

ΙΒ03

ΕΞΑΜΗΝΙΑ^

Εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του β΄ τριμήνου και εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του δ΄ τριμήνου

-

Τριμηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εντός και εκτός ΕΟΧ που δεν εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Υπόδειγμα Η09

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Εντός 20 εργάσιμων ημερών για τα α΄, β΄, και γ΄ τρίμηνα και 30 εργάσιμων ημερών για την ετήσια ανάλυση του δ΄ τριμήνου

-

6. Η παρ. 2 του Τμήματος Α. «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υποβάλλουν τα αναλυτικά τριμηνιαία ισοζύγια λογαριασμών (κωδικός Η07).».

7. Η παρ. 1 του Τμήματος Γ. «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ.)» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτες, εκτός του Ε.Ο.Χ., χώρες υποβάλλουν τα εξής υποδείγματα και κωδικούς στοιχείων:

α) Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύματος που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα (κωδικός Η06).

β) Τριμηνιαία ισοζύγια λογαριασμών (κωδικός Η07), τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09 αντίστοιχα, εφόσον δεν εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σε περίπτωση που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, υποβάλλουν τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η01 - Η03, καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04.

γ) Στοιχεία σχετικά με τη διαφάνεια των συναλλαγών (κωδικός ΙΒ08).

δ) Ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139) (κωδικός Ι201).

ε) Στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχομένων και εξερχομένων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203).

στ) Στοιχεία για τον προσδιορισμό της έκθεσης του πιστωτικού ιδρύματος σε κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ (Υπόδειγμα Ι204).

ζ) Ετήσια πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13) και τριμηνιαία πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ21, ΙΒ22, ΙΒ23) σύμφωνα με τις παραγράφους 7α. και 7β. υπό τον τίτλο «ΙΒ. Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

η) Ετήσια στοιχεία για τις αποδοχές προσωπικού (Υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19, ΙΒ20 και ΙΒ24).».

8. H παρ. 1 του Τμήματος Δ. «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.» του Κεφαλαίου ΙΙΙ «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε κράτη-μέλη του Ε.Ο.Χ. υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:

α) Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος, ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύματος που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα (κωδικός Η06).

β) Τριμηνιαία λογιστική κατάσταση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η08Α και τριμηνιαία ανάλυση αποτελεσμά­των σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η09 για τη δραστηρι-ότητά τους ή τα Υποδείγματα FINREP (Υποδείγματα Η01-Η03, Η04 σε τριμηνιαία βάση), εφόσον εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

γ) Στοιχεία σχετικά με τη διαφάνεια των συναλλαγών (κωδικός ΙΒ08).

δ) Ετήσια έκθεση του αρμόδιου διευθυντικού στελέχους του άρθρου 38 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139) (κωδικός Ι201).

ε) Στοιχεία για το συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχομένων και εξερχομένων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) (Υπόδειγμα Ι203).

στ) Στοιχεία για τον προσδιορισμό της έκθεσης του πιστωτικού ιδρύματος σε κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ (Υπόδειγμα Ι204).

ζ) Ετήσια πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13) και τριμηνιαία πληροφοριακά στοιχεία (Υποδείγματα ΙΒ21, ΙΒ22, ΙΒ23) σύμφωνα με τις παραγράφους 7α. και 7β. υπό τον τίτλο «ΙΒ. Λοιπά στοιχεία» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.».

9. Τα υποδείγματα πινάκων Η08Α και Η09 του Παραρτήματος ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2651/10.01.2012, αντικαθίστανται με τα υποδείγματα πινάκων Η08Α και Η09 του Παραρτήματος της παρούσας αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Η Πράξη αυτή και το Παράρτημα αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: